当前位置: X-MOL首页全球导师 海外导师 › Lu, Jiong

个人简介

B.Sc., 2007, Fudan University; Ph.D., 2011, National University of Singapore., Postdoctoral fellow, 2011-2014 National University of Singapore and University of California at Berkeley.

研究领域

Our group conducts interdisciplinary research on low-dimensional materials for optoelectronic, energy and environmental related applications. We aim to understand and control the chemical and physical processes from the atomic to the macroscopic scale for creating novel functional materials and devices. In particular, we are interested in exploring nanoscale chemical and physical phenomena with an aim towards understanding the basic properties of single atoms and molecules at surfaces in a device environment.

近期论文

查看导师最新文章 (温馨提示:请注意重名现象,建议点开原文通过作者单位确认)

Highly Selective On-Surface Ring-Opening of Aromatic Azulene Moiety Lulu Wang, Xinnan Peng, Jie Su, Junting Wang, Aurelio Gallardo, Hui Yang, Qifan Chen, Pin Lyu, Pavel Jelínek*, Junzhi Liu*, Ming Wah Wong*, and Jiong Lu* J. Am. Chem. Soc. doi.org/10.1021/jacs.3c11652, 2023 Highly-Entangled Polyradical Nanographene with Coexisting Strong Correlation and Topological Frustration Shaotang Song, Andrés Pinar Solé, Adam Matěj, Guangwu Li, Oleksandr Stetsovych, Diego Soler, Huimin Yang, Mykola Telychko, Jing Li, Manish Kumar, Qifan Chen, Shayan Edalatmanesh, Jiri Brabec, Libor Veis*, Jishan Wu*, Pavel Jelinek*, Jiong Lu* Nature Chemistry 2023 (In press) Intelligent synthesis of magnetic nanographenes via chemist-intuited atomic robotic probe Jie Su, Jiali Li, Na Guo, Xinnan Peng, Jun Yin, Jiahao Wang, Pin Lyu, Zhiyao Luo, Koen Mouthaan, Jishan Wu, Chun Zhang*, Xiaonan Wang*, Jiong Lu* Nature Synthesis 2023 (In press) Geminal-atom catalysis for cross-coupling Xiao Hai, Yang Zheng, Qi Yu, Na Guo, Shibo Xi*, Xiaoxu Zhao, Sharon Mitchell, Xiaohua Luo, Victor Tulus, Mu Wang, Xiaoyu Sheng, Longbin Ren, Xiangdong Long, Jing Li, Peng He, Huihui Lin, Yige Cui, Xinnan Peng, Jiwei Shi, Jie Wu, Chun Zhang, Ruqiang Zou, Gonzalo Guillén-Gosálbez, Javier Pérez-Ramírez*, Ming Joo Koh*, Ye Zhu*, Jun Li* & Jiong Lu* Nature 622, 754–760 (2023) Giant gate-tunable renormalization of spin-correlated flat- band states and bandgap in a 2D magnetic insulator Lyu, Pin; Sødequist, Joachim; Sheng, Xiaoyu; Qiu, Zhizhan ; Tadich, Anton; Li, Qile; Edmonds, Mark; Zhao, Meng; Redondo, Jesús; Švec, Martin; Song, Peng; Olsen, Thomas*; Lu, Jiong * ACS Nano 17, 16, 15441–15448, 2023 Atomically-precise Vacancy-assembled Quantum Antidots Hanyan Fang, Harshitra Mahalingam, Xinzhe Li, Xu Han, Zhizhan Qiu, Yixuan Han, Keian Noori, Dikshant Dulal, Hongfei Chen, Pin Lyu, Tianhao Yang, Jing Li, Chenliang Su, Wei Chen, Yongqing Cai, Antonio Castro H Neto, Kostya S Novoselov, Aleksandr Rodin* and Jiong Lu* Nature Nanotechnology 2023, 10.1038/s41565-023-01495-z Recent Advances in Heterogeneous Single-Cluster Catalysis Xinzhe Li, Sharon Mitchell, Yiyun Fang, Jun Li*, Javier Perez-Ramirez*, Jiong Lu* Nature Reviews Chemistry 7, 754–767 (2023) Nanoscale engineering of p-block metal-based catalysts towards industrial-scale electrochemical reduction of CO2 Pengfei Li, Fangqi Yang, Jing Li*, Qiang Zhu, Jian Wei Xu, Xian Jun Loh, Kuo-Wei Huang*, Wenping Hu* and Jiong Lu* Advanced Energy Materials DOI: 10.1002/aenm.202301597 2023 Ferromagnetic single-atom spin catalyst for boosting water splitting Tao Sun, Zhiyuan Tang, Wenjie Zang, Zejun Li, Jing Li, Zhihao Li, Liang Cao, Jan Sebastian Dominic Rodriguez, Carl Osby M. Mariano, Haomin Xu, Pin Lyu, Xiao Hai, Huihui Lin, Xiaoyu Sheng, Jiwei Shi, Yi Zheng, Ying-Jui Lu, Qian He, Jingsheng Chen, Kostya S Novoselov, Cheng-Hao Chuang*, Shibo Xi*, Xin Luo* and Jiong Lu* Nature Nanotechnology 18, 763–771, 2023 Navigating the Site-Distinct Energy Conversion Properties of Perovskite Quantum Wells Fei Cao, Dejian Yu, Mykola Telychko, Jiong Lu*, Peiyuan Pang, Chenliang Su*, Guichuan Xing* ACS Energy Letters 8 (2), 1236-1265, 2023 Catalytically Active Atomically Thin Cuprate with Periodic Cu Single Sites Huimin Yang, Shibo Xi, Na Guo, Mu Wang, Lingmei Liu, Pin Lyu, Xiaolong Yu, Jing Li, Haomin Xu, Xiao Hai, Zejun Li, Xinzhe Li, Tao Sun, Xiaoxu Zhao, Yu Han, Wei Yu, Jie Wu, Chun Zhang*, Honghan Fei*, Ming Joo Koh*, Jiong Lu* National Science Review 10 (1), nwac100, 2023 Gate-tunable resonance state and screening effects for proton-like atomic charge in graphene Telychko, Mykola, Noori, Keian ; Biswas, Hillol ; Dulal, Dikshant ; Chen, Zhaolong; Lyu, Pin ; Li, Jing; Tsai, Hsin-Zon; Fang, Hanyan ; Qiu, Zhizhan ; Yap, Zhun ; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; WU, Jing; Loh, Kian Ping; Crommie, Michael; Rodin, Aleksandr*, Lu, Jiong* Nano Letters 22, 21, 8422–8429, 2022 Energy Spotlight: Toward the Design of High-Efficiency Perovskite Solar Cells Philip Schulz* and Jiong Lu* ACS Energy Letters 7 (7), 2401-2402, 2022 Aromatic Ring Fusion to Benzoporphyrin via γ-ortho Cyclodehydrogenation on a Ag(111) Surface Xue-Qing Yang, Jun-Jie Duan, Jie Su, Xinnan Peng, Zhen-Yu Yi, Ruo-Ning Li, Jiong Lu, Sheng-Fu Wang, Ting Chen, Dong Wan ACS nano 16 (8), 13092-13100, 2022 Sub-angstrom Non-invasive Imaging of Atomic Arrangement in 2D Hybrid Perovskites Mykola Telychko†, Shayan Edalatmanesh†, Kai Leng†, Ibrahim Abdelwahab, Na Guo, Chun Zhang, Jesús I Mendieta-Moreno, Matyas Nachtigall, Jing Li, Kian Ping Loh*, Pavel Jelínek* and Jiong Lu* Science Advances 8, eabj0395 (2022) Learning motifs and their hierarchies in atomic resolution microscopy Jiadong Dan, Xiaoxu Zhao, Shoucong Ning, Jiong Lu, Kian Ping Loh, Qian He, N Duane Loh, Stephen J Pennycook Science Advances 8, eabk1005 (2022) Electronic Self-passivation of Single Vacancy in Black Phosphorus via Ionization Hanyan Fang†, Aurelio Gallardo†, Dikshant Dulal, Zhizhan Qiu, Jie Su, Mykola Telychko, Harshitra Mahalingam, Pin Lyu, Yixuan Han, Yi Zheng, Yongqing Cai, Aleksandr Rodin*, Pavel Jelínek* and Jiong Lu* Physical Review Letters 128, 176801 (2022) Degradation chemistry and kinetic stabilization of magnetic CrI3 Taiming Zhang, Magdalena Grzeszczyk*, Jing Li, Wei Yu, Haomin Xu, Peng He, Liming Yang, Zhizhan Qiu, HuiHui Lin, Huimin Yang, Jian Zeng, Tao Sun, Zejun Li, Jishan Wu, Ming Lin, Kian Ping Loh, Chenliang Su, Kostya S. Novoselov, Alexandra Carvalho*, Maciej Koperski*, Jiong Lu* Journal of the American Chemical Society 144, 12, 5295–5303 (2022) Atomically Precise Single Metal Oxide Cluster Catalyst with Oxygen-Controlled Activity Xinzhe Li†, Na Guo†, Zhongxin Chen†, Xin Zhou†, Xiaoxu Zhao, Yonghua Du, Lu Ma, Haomin Xu, Yiyun Fang, Huimin Yang, Wei Yu, Shangchen Lu, Mingjiao Tian, Qian He, Kian Ping Loh, Shibo Xi*, Chun Zhang*, Jiong Lu* Advanced Functional Materials DOI: 10.1002/adfm.202200933 (2022) Scalable two-step annealing method for preparing ultra-high-density single-atom catalyst libraries Xiao Hai†, Shibo Xi†, Sharon Mitchell†, Karim Harrath†, Haomin Xu, Dario Faust Akl, Debin Kong, Jing Li, Zejun Li, Tao Sun, Huimin Yang, Yige Cui, Chenliang Su, Xiaoxu Zhao*, Jun Li*, Javier Pérez-Ramírez* & Jiong Lu* Nature Nanotechnology 17 (2), 174-181 (2022) Visualizing Designer Quantum States in Stable Macrocycle Quantum Corrals Xinnan Peng†, Harshitra Mahalingam†, Shaoqiang Dong†, Pingo Mutombo, Jie Su, Mykola Telychko, Shaotang Song, Pin Lyu, Pei Wen Ng, Jishan Wu, Pavel Jelinek*, Chunyan Chi*, Aleksandr Rodin* and Jiong Lu* Nature Communications 2 (1), 1-9, (2021) Manifold Dynamic Non-Covalent Interactions for Steering Molecular Assembly and Cyclization Shaotang Song†, Lulu Wang†, Jie Su†, Zhen Xu, C Hsu, Chenqiang Hua, Pin Lyu, Jing Li, Xinnan Peng, Takahiro Kojima, Shunpei Nobusue, Mykola Telychko, Yi Zheng, F Chuang, Hiroshi Sakaguchi*, Ming Wah Wong*, Jiong Lu* Chemical Science 12, 11659-11667 (2021) ChemSci Pick of the Week Collection Machine Vision Automated Chiral Molecule Detection and Classification in Molecular Imaging Jiali Li†, Mykola Telychko†, Jun Yin, Yixin Zhu, Guangwu Li, Shaotang Song, Haitao Yang, Jing Li, Jishan Wu, Jiong Lu*, and Xiaonan Wang* J. Am. Chem. Soc. 143 (27), 10177-10188 2021 (ACS Editors' Choice) Zero-valent Palladium Single-Atoms Catalysts Confined in Black Phosphorus for Efficient Semi-hydrogenation Cheng Chen, Wei Ou, Kah-Meng Yam, Shibo Xi, Xiaoxu Zhao, Si Chen, Jing Li, Pin Lyu, Lu Ma, Yonghua Du, Wei Yu, Hanyan Fang, Chuanhao Yao, Xiao Hai, Haomin Xu, Ming Joo Koh, Stephen J. Pennycook, Junling Lu, Ming Lin*, Chenliang Su*, Chun Zhang*, Jiong Lu* Advanced Materials 2008471, 2021 Electrostatically Tunable Near-Infrared Plasmonic Resonances in Solution-Processed Atomically Thin NbSe2 Meng Zhao*, Jing Li, Matej Sebek, Le Yang, Yan Jun Liu, Michel Bosman, Qian Wang, Xinting Zheng, Jiong Lu, Jinghua Teng* Advanced Materials 10.1002/adma.202101950 (2021) Ordered clustering of single atomic Te vacancies in atomically thin PtTe2 promotes hydrogen evolution catalysis Xinzhe Li†, Yiyun Fang†, Jun Wang†, Hanyan Fang†, Shibo Xi, Xiaoxu Zhao, Danyun Xu, Haomin Xu, Wei Yu, Xiao Hai, Cheng Chen, Chuanhao Yao, Hua Bing Tao, Alexander G. R. Howe, Stephen J. Pennycook, Bin Liu*, Jiong Lu* & Chenliang Su* Nature Communications 12, 2351 (2021) Tuning the Spin Density of Cobalt Single-Atom Catalysts for Efficient Oxygen Evolution Zejun Li, Zeyu Wang, Shibo Xi, Xiaoxu Zhao, Tao Sun, Jing Li, Wei Yu, Haomin Xu, Tun Seng Herng, Xiao Hai, Pin Lyu, Meng Zhao, Stephen J. Pennycook, Jun Ding, Hai Xiao*, and Jiong Lu* ACS Nano 15, 4, 7105–7113, 2021 On-surface synthesis of graphene nanostructures with π-magnetism Shaotang Song, Jie Su, Mykola Telychko, Jing Li, Guangwu Li, Ying Li, Chenliang Su,* Jishan Wu,* and Jiong Lu* Chemical Society Reviews, 50, 3238-3262, 2021 Ultra-high Yield On-surface Synthesis and Assembly of Circumcoronene into Chiral Electronic Kagome-honeycomb Lattice Mykola Telychko†, Guangwu Li†, Pingo Mutombo, Diego Soler-Polo, Xinnan Peng, Jie Su, Shaotang Song, Ming Joo Koh, Mark Edmonds, Pavel Jelinek*, Jishan Wu*, Jiong Lu* Science Advances 7, eabf0269, 2021 Visualizing atomic structure and magnetism of 2D magnetic insulators via tunneling through graphene Zhizhan Qiu†, Matthew Holwill†, Thomas Olsen†, Pin Lyu, Jing Li, Hanyan Fang, Huimin Yang, Mikhail Kashchenko, Kostya S. Novoselov*, Jiong Lu* Nature Communications 12, 70 (2021) On-surface Synthesis and Characterization of [7]Triangulene Quantum Ring Jie Su†, Wei Fan†, Pingo Mutombo†, Xinnan Peng, Shaotang Song, Ondráček, Martin; Golub, Pavlo; Brabec, Jiri; Veis, Libor, Mykola Telychko, Pavel Jelinek*, Jishan Wu*, Jiong Lu* Nano Lett. 21, 1, 861–867, 2021 Printable two-dimensional superconducting monolayers Jing Li†, Peng Song†, Jinpei Zhao†, Kristina Vaklinova†, Xiaoxu Zhao†, Zejun Li, Zhizhan Qiu, Zihao Wang, Li Lin, Meng Zhao, Tun Seng Herng, Yuxin Zuo, Win Jonhson, Wei Yu, Xiao Hai, Pin Lyu, Haomin Xu, Huimin Yang, Cheng Chen, Stephen J. Pennycook, Jun Ding, Jinghua Teng, A. H. Castro Neto, Kostya S. Novoselov,* Jiong Lu* Nature Materials, 20 (2), 181-187, 2021

推荐链接
down
wechat
bug