当前位置: X-MOL首页全球导师 国内导师 › 谢兆雄

个人简介

厦门大学教授(2002-) 固体表面物理化学国家重点实验室主任(2010- 2015) 法国SACLAY研究中心博士后(1997 - 1998) 德国ULM大学博士后(1998) 厦门大学博士(1995) 厦门大学学士(1987)

研究领域

主要从事表面与界面结构化学、功能纳米材料(结构)的设计与构筑、表面自组装等方面的研究

近期论文

查看导师最新文章 (温馨提示:请注意重名现象,建议点开原文通过作者单位确认)

High Chemical Potential Driven Amorphization of Pd-based Nanoalloys. Qiaorong Jiang, Yongdi Dong, Linzhe Lü, Zhiping Zheng, Zi-Ang Nan, Jinyu Ye, Haixin Lin*, Zhiyuan Jiang, Zhaoxiong Xie*. Small Methods, 2023, 7(4), 2201513. X-ray diffraction and the symmetry of ultrathin crystalline materials between two-dimensional and three-dimensional crystals. Hengrui Ma, Qiaorong Jiang, Zi-Ang Nan*, Gen Li, Yanyan Jia, Ruoxin Ning, Jia-Bao Ji, Zhenming Cao, Linzhe Lü, Huiqi Li, Sheng Dai, Haixin Lin*, Zhaoxiong Xie*. Sci. Bullet., 2023, 68, 887–891. Interstitial carbon atoms enhance both selectivity and activity of rhodium catalysts toward C-C cleavage in direct ethanol fuel cells. Zhenming Cao, Huiqi Li, Qiyuan Fan, Zhantao Liu, Zitao Chen, Yunchao Sun, Jinyu Ye, Maofeng Cao, Cong Shen, Yaqi Jiang, Miaofang Chi, Jun Cheng*, Hailong Chen*, Zhaoxiong Xie*, Younan Xia. Nano Energy, 2023, 113, 108597. Mo-modified electronic effect on sub-2 nm Ru catalyst for enhancing hydrogen oxidation catalysis. Min Ma, Chaofan Chen, Xibo Zhang, Hongsheng Zhao, Qiuxiang Wang, Guifen Du, Zhaoxiong Xie, Qin Kuang*. J. Mater. Chem. A, 2023, 11, 10807–10812. (100) Preferentially Exposed Pt–Sn Nanosheets with Enhanced C–C Bond Scission as a High-Performance Catalyst for Ethanol Oxidation. Zhiping Zheng, Yangzheng Xu, Wei Yan, Yunchao Sun, Qiaorong Jiang, Qin Kuang*, Zhaoxiong Xie*. J. Phys. Chem. C, 2023, 127(25), 11875–11882. Constructing hollow porous Pd/H-TiO2 photocatalyst for highly selective photocatalytic oxidation of methane to methanol with O2, Xibo Zhang, Yaqin Wang, Kuan Chang, Shuangli Yang, Huijie Liu, Qian Chen, Zhaoxiong Xie, Qin Kuang*. Appl. Catal. B: Environ., 2023, 320, 121961. A finite oxidation strategy for customizing heterogeneous interfaces to enhance magnetic loss ability and microwave absorption of Fe-cored carbon microcapsules. Meixi Zhang, Laisen Wang, Susu Bao, Zhijia Song, Wenjiao Chen, Zhiyuan Jiang*, Zhaoxiong Xie, Lansun Zheng. Nano Res., 2023, 16, 11084–11095. Combinatorial Structural Engineering of Multichannel Hierarchical Hollow Microspheres Assembled from Centripetal Fe/C Nanosheets to Achieve Effective Integration of Sound Absorption and Microwave Absorption. Susu Bao, Meixi Zhang, Xiangjian Bu, Wenbo Zhang, Zhiyuan Jiang*, Zhaoxiong Xie. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2023, 15(10), 13565–13575. Advances in microwave absorbing materials with broad-bandwidth response. Susu Bao, Meixi Zhang, Zhiyuan Jiang*, Zhaoxiong Xie, Lansun Zheng. Nano Res., 2023, 16, 11054–11083. Thermal energy compensation strategy to achieve rambutan-like CoFe@C-CNTs composites with controllable cross-linked networks for broadband microwave absorption. Susu Bao, Meixi Zhang, Yong Zeng, Qingsong Li, Zhiyuan Jiang*, Zhaoxiong Xie. Carbon, 2023, 215, 118413. Lattice-Confined Cu-TiO2 Catalysts with Significantly Improved Activity and Thermal Stability for CO2 Hydrogenation. Hanming Chen, Shuyi Li, Peijie Ma, Kuan Chang, Zhiying Zhao, Yingjie Lai, Kun Zheng, Qin Kuang*, Zhaoxiong Xie*. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2023, 11(51), 18112–18122. Pt nanoparticle-functionalized Fe2(MoO4)3 hollow microspheres for parts-per-billion NO2 sensors operated at 80 °C. Jiangmei Gou, Yingni Zhao, Li Chen, Ying Peng, Daojiang Gao, Jiangtao Wu*, Zhaoxiong Xie, Sensor Actuat. B-Chem., 2023, 396, 134592. Nanorod length-dependent photodriven H2 production in 1D CdS–Pt heterostructures. Yawei Liu, Wenxing Yang, Qiaoli Chen, Zhaoxiong Xie, Tianquan Lian*. J. Chem. Phys., 2023, 159, 104706. Pt-decorated ZnFe2O4 sensors prepared via a facile impregnation method free of reductants and surfactants for conductometric acetone sensing. Lin Peng, Jiayi Li, Li Chen, Jiangmei Gou, Daojiang Gao, Jiangtao Wu*, Zhaoxiong Xie. Sensors Actuat. B-Chem. 2023, 380, 133386. Host–Guest Ensemble Effect on Dual-Pt atom-on-Rh Nanosheets Enables High-Efficiency and Anti-CO Alkaline Hydrogen Oxidation. Junlin Cai, Xue Zhang, Zixi Lyu, Hongpu Huang, Shupeng Wang, Luhong Fu, Qiuxiang Wang, Xue-Feng Yu, Zhaoxiong Xie, Shuifen Xie*. ACS Catal. 2023, 13(10), 6974–6982. Improving the Hydrogen Oxidation Reaction Rate of Ru by Active Hydrogen in the Ultrathin Pd Interlayer. Xianmeng Song, Xia-Guang Zhang, Yong-Liang Deng, Zi-Ang Nan*, Weishen Song, Yanjie Wang, Linzhe Lü, Qiaorong Jiang, Xi Jin, Yanping Zheng, Mingshu Chen, Zhaoxiong Xie, Jian-Feng Li*, Zhong-Qun Tian, and Feng Ru Fan*. J. Am. Chem. Soc. 2023, 145(23), 12717–12725. Local Oxidation Induced Amorphization of 1.5-nm-Thick Pt–Ru Nanowires Enables Superactive and CO-Tolerant Hydrogen Oxidation in Alkaline Media, Shupeng Wang, Luhong Fu, Hongpu Huang, Miao Fu, Junlin Cai, Zixi Lyu, Qiuxiang Wang, Qin Kuang, Zhaoxiong Xie, Shuifen Xie*, Adv. Funct. Mater. 2023, 33 (43), 2304125. Medium/High-Entropy Amalgamated Core/Shell Nanoplate Achieves Efficient Formic Acid Catalysis for Direct Formic Acid Fuel Cell. Changhong Zhan, Lingzheng Bu, Haoran Sun, Xingwei Huang, Zhipeng Zhu, Tang Yang, Haibin Ma, Leigang Li, Yucheng Wang,* Hongbo Geng, Weizhen Wang, Huaze Zhu, Chih-Wen Pao, Qi Shao, Zhiqing Yang,* Wei Liu,* Zhaoxiong Xie, Xiaoqing Huang.* Angew. Chem. Int. Chem. 2023, 62(3), e202213783. Introducing oxophilic metal and interstitial hydrogen into the Pd lattice to boost electrochemical performance for alkaline ethanol oxidation, Cong Shen, Hanming Chen, Mingye Qiu, Yuqiang Shi, Wei Yan, Qiaorong Jiang, Yaqi Jiang* and Zhaoxiong Xie* J Mater. Chem. A, 2022, 10, 1735-1741. Co3O4 nanocubes as matrices for the detection of small molecules by MALDI-TOF MS, Zufeng Qiu, Zhiping Zheng, Zhijia Song, Yunchao Sun, Qiheng Shan, Zhiwei Lin*, Zhaoxiong Xie,* Talanta, 2022, 242,123299. Platinum-tin/tin oxide/CNT catalysts for high-performance electrocatalytic ethanol oxidation, Zhiping Zheng, Qiaorong Jiang, Xiqing Cheng, Xiao Han, Qin Kuang, * Zhaoxiong Xie,* Chem. Eur. J. 2022, 28, e202103521. Single-Atom Molybdenum Engineered Platinum Nanocatalyst for Boosted Alkaline Hydrogen Oxidation, Min Ma, Guang Li, Wei Yan, Zhiping Zheng, Xibo Zhang, Qiuxiang Wang, Zhaoxiong Xie, Qin Kuang,* and Lansun Zheng, Adv. Energy Mater. 2022, 12, 2103336. Pt Particle Size Affects Both the Charge Separation and Water Reduction Efficiencies of CdS–Pt Nanorod Photocatalysts for Light Driven H2 Generation, Yawei Liu, Wenxing Yang*, Qiaoli Chen, David A. Cullen, Zhaoxiong Xie, and Tianquan Lian,* J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 2705–2715. Oxidative Stability Matters: A Case Study of Pallidum Hydride Nanosheets for Alkaline Fuel Cells, Huiqi Li§, Rui Zeng§, Xinran Feng§, Hongsen Wang, Weixuan Xu, Xinyao Lu, Zhaoxiong Xie*, and Héctor D. Abruña* (§ equal contribution), J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 8106-8114. Hot-electron-induced CO2 hydrogenation on Au@AuRu/g-C3N4 plasmonic bimetal–semiconductor heterostructure, Xibo Zhang,§ Huijie Liu,§ Yaqin Wang, Shuangli Yang, Qian Chen, Zhiying Zhao, Ye Yang,* Qin Kuang,* and Zhaoxiong Xie (§ equal contribution), Chem. Eng. J. 2022, 443, 136482. Interstitial Hydrogen Atom Modified PdPt Nanosheets for Efficient Ethanol Electro-oxidation with High C–C Bond Cleavage Selectivity, Yunchao Sun, Lingqiao Huang, Qiheng Shan, Guang Li, Zhiping Zheng, Qiaorong Jiang, Yaqi Jiang,* and Zhaoxiong Xie,* ACS Appl. Energy Mater. 2022, 5(9), 10907–10914. Accelerated Water Oxidation Kinetics Triggered by Supramolecular Porphyrin Nanosheet for Robust Visible-Light-Driven CO2 Reduction, Qian Chen, Yue Zhang, Enming You, Qiaorong Jiang, Xianjie Chen, Yu Wang, Zhijia Song, Kuan Chang, Zhaoxiong Xie,* and Qin Kuang,* Small, 2022, 18, 2204924. Rational design of two-dimensional flaky Fe/void/C composites for enhanced microwave absorption properties, Runjing Mao, Susu Bao, Qingsong Li, Yusheng Yuan, Zhihao Liang, Meixi Zhang, Zhiyuan Jiang,* and Zhaoxiong Xie, Dalton Trans. 2022, 51, 8705-8713. Ultrafast Anisotropic Evolution of Photoconductivity in Sb2Se3 Single Crystals, Huijie Liu, Geying Luo, Haoran Cheng,* Zhangqiang Yang, Zhaoxiong Xie, Kelvin H. L. Zhang, Ye Yang,* J. Phys. Chem. Lett. 2022, 13, 4988-4994. NO2 sensing with a part-per-billion limit of detection using Fe-2(MoO4)(3) hollow microspheres synthesized by a bubble template method, Yunfei Zhang, Jiangmei Gou, Li Chen, Ying Peng, Gaojiang Gao, Jian Bi, Jiangtao Wu,* Zhaoxiong Xie, Sens. Actuactor B - Chem. 2022, 370, 132402. Efficient plasmon-enhanced perovskite solar cells by molecularly isolated gold nanorods, Yong Hui, En-Ming You, Qing-Peng, Luo, Tan Wang, Zi-Ang Nan, Yu Gu, Wen-han Zhang, Zhuan-Yun Cai, Liang Chen,* Jian-Zhang Zhou, Jia-Wei Yan, Zhao-xiong Xie, Bing-Wei Mao,* Zhong-Qun Tian, J. Energy Chem. 2022, 73, 60-67. Equilibrated PtIr/IrOx Atomic Heterojunctions on Ultrafine 1D Nanowires Enable Superior Dual-Electrocatalysis for Overall Water Splitting, Hongpu Huang, Luhong Fu, Weiqiang Kong, Hairui Ma, Xue Zhang,* Junlin Cai, Shupeng Wang, Zhaoxiong Xie, Shuifen Xie,* Small, 2022, 18, 2201333. Two-Dimensionally Assembled Pd-Pt-Ir Supernanosheets with Subnanometer Interlayer Spacings toward High-Efficiency and Durable Water Splitting, Zixi Lyu, Xue Zhang, Xinyan Liao, Kai Liu, Hongpu Huang, Junlin Cai, Qin Kuang, Zhaoxiong Xie, Shuifen Xie,* ACS Catal, 2022, 12, 5305-5315. Accelerated Water Oxidation Kinetics Triggered by Supramolecular Porphyrin Nanosheet for Robust Visible-Light-Driven CO2 Reduction, Qian Chen, Yue Zhang, Enming You, Qiaorong Jiang, Xianjie Chen, Yu Wang, Zhijia Song, Kuan Chang, Zhaoxiong Xie*, Qin Kuang*.Small, 2022, 18, 2204924.

推荐链接
down
wechat
bug