64595
当前位置: 首页   >  成果及论文
成果及论文

Year 2022

A universal strategy of glyconanoparticle preparation using a bifunctional linker for lectin sensing and cell imaging

Qiuyue Sha, Jian Fei, Chang Tu, Bi-Feng Liu, Zhaoyu Hu*, Xin Liu*

Microchimica Acta volume, 2022Active nanozyme derived from biomineralized metal-organic frameworks for cholesterol detection

Xuemei Zeng, Shuangqian Yan, Bi-Feng Liu*

Microporous and Mesoporous Materials, 2022Microfluidics-based strategies for molecular diagnostics of infectious diseases

Xin Wang, Xian-Zhe Hong, Yi-Wei Li, Ying Li, Jie Wang, Peng Chen*, Bi-Feng Liu*

Military Medical Research, 2022Multi-reagents dispensing centrifugal microfluidics for point-of-care testing

Yujin Xiao#, Shunji Li#, Zheng Pang, Chao Wan, Lina Li, Huijuan Yuan, Xianzhe Hong, Wei Du, Xiaojun Feng, Yiwei Li, Peng Chen*, Bi-Feng Liu

Biosensors and Bioelectronics, 2022


Hand-powered vacuum-driven microfluidic gradient generator for high-throughput antimicrobial susceptibility testing

Wenyi Zeng#, Peng Chen#, Shunji Li, Qiuyue Sha, Pengjie Li, Xuemei Zeng, Xiaojun Feng, Wei Du*, Bi-FengLiu*

Biosensors and Bioelectronics, 2022Year 2021

Rapid Determination of Phase Diagrams for Biomolecular Liquid-Liquid Phase Separation with Microfluidics

Pengjie Li#, Xuemei Zeng#, Shunji Li, Xufu Xiang, Peng Chen, Yiwei Li*, Bi-Feng Liu*

Analytical  Chemistry, 2021


Drug-drug eutectic mixtures of celecoxib with tapentadol and milnacipran which could improve analgesic and antidepressant efficacy

Zhengge Yang, Ru Ma, Yin Chen, Yifang Zhang, Xin Liu, Bi-Feng Liu, Guisen Zhang*, Chao Hao*

Journal of Drug Delivery Science and Technology, 2021Wettability-patterned microchip for emerging biomedical materials and technologies

Yiwei Li*, Bi-Feng Liu*, Xingcai Zhang*

Materials Today, 2021A time-coded multi-concentration microfluidic chemical waveform generator for high-throughput probing suspension single-cell signaling

Yiran Guo#, Peng Chen#, Zhaolong Gao, Yiwei Li, Shunji Li, Xiaojun Feng, Bi-Feng Liu*

Chinese Chemical Letters, 2021


Multi-stimuli-response programmable soft actuators with site-specific and anisotropic deformation behavior

Yue Dong#, Lu Wang#, Neng Xia, Yu Wang, Shijie Wang, Zhengxin Yang, Dongdong Jin, Xingzhou Du, Edwin Yu, Chengfeng Pan, Bi-Feng Liu, Li Zhang*

Nano Energy, 2021


Patterning candle soot for light-driven actuator via Marangoni effect

Yu Wang#, Yue Dong#, Fengtong Ji, Jinchi Zhu, Peng Ma, Huiying Su, Peng Chen, Xiaojun Feng, Wei Du*, Bi-Feng Liu*

Sensors and Actuators B: Chemical, 2021


Optimization of bifunctional piperidinamide derivatives as σ1R Antagonists/MOR agonists for treating neuropathic pain

Jiaying Xiong#, Tao Zhuang#, Yurong Ma, Junyi Xu, Jiaqi Ye, Ru Ma, Shuang Zhang, Xin Liu, Bi-Feng Liu, Chao Hao*, Guisen Zhang*, Yin Chen*

European Journal of Medicinal Chemistry, 2021


Advanced Point-of-Care Testing Technologies for Human Acute Respiratory Virus Detection

Zhaowei Zhang*, Peng Ma, Rajib Ahmed, Jie Wang, Demir Akin, Fernando Soto, Bi-Feng Liu, Peiwu Li, Utkan Demirci*

Advanced Materials, 2021


Designer exosomes enabling tumor targeted efficient chemo/gene/photothermal therapy

Jie Wang#, Peng Chen#, Yue Dong#, Han Xie, Yachao Wang, Fernando Soto, Peng Ma, Xiaojun Feng, Wei Du, Bi-Feng Liu*

Biomaterials, 2021


Rapid generation of hybrid biochemical/mechanical cues in heterogeneous droplets for high-throughput screening of cellular responses

Zhao Xing#,Ou Gaozhi#,Lei Mengcheng,Zhang Yang,Li Lina, Ge Anle, Wang Yachao, Li Yiwei*, Liu Bi-Feng

Lab on a Chip, 2021


Towards Microfluidic-Based Exosome Isolation and Detection for Tumor Therapy

Wang Jie, Ma Peng, Kim Daniel H., Liu Bi-Feng*, Demirci Utkan*

Nano today, 2021

 

Rapid exosomes concentration and in situ detection of exosomal microRNA on agarose-based microfluidic chip

Qian Chungen#, Xiao Yujin#, Wang Jie, Li Yiwei, Li Shunji, Wei Bo, Du Wei, Feng Xiaojun, Chen Peng*, Liu Bi-Feng

Sensors And Actuators B-Chemical, 2021


 

G-triplex: A new type of CRISPR-Cas12a reporter enabling highly sensitive nucleic acid detection

Li Tao#, Hu Rui#, Xia Jianbo#, Xu Zhichen, Chen Dongjuan, Xi Jinou, Liu Bi-Feng, Zhu Jiang, Li Ying*, Yang Yunhuang, Liu Maili*

Biosensors & bioelectronics, 2021

 

A high-throughput ultrasonic spraying inoculation method promotes colony cultivation of rare microbial species

Huang Xizhi#, Li Pengjie#, Zhou Mengfan, Li Yiwei, Ou Xiaowen, Chen Peng, Guggenberger Georg, Liu Bi-Feng*

Environmental Microbiology, 2021


 

A low-cost microfluidic platform coupled with light emitting diode for optogenetic analysis of neuronal response in C. elegans

Ge Anle#, Hu Liang#, Fan JiaXing, Ge Minghai, Wang Xixian, Wang Shanshan, Feng Xiaojun, Du Wei*, Liu Bi-Feng*

Talanta, 2021

 


Discovery of a new class of multi-target heterocycle piperidine derivatives as potential antipsychotics with pro-cognitive effect

Gao Lanchang, Hao Chao, Chen Jiali, Ma Ru, Zheng Lu, Wu Qingkun, Liu Xin, Liu Bi-Feng, Zhang Guisen, Chen Yin*, Jin Jian*

Bioorganic & medicinal chemistry letters, 2021


Revealing the changes of IgG subclass-specific N-glycosylation in colorectal cancer progression by high-throughput assay

Si Liu#, Yuting Yu#, Yuanyuan Liu#, Jiajing Lin, Yang Fu, Liming Cheng, Xin Liu*

ProteomicsClinicalApplications, 2021

 

Integrated and finger-actuated microfluidic chip for point-of-care testing of multiple pathogens

Chen Peng#, Chen Chen#, Su Huiying, Zhou Mengfan, Li Shunji, Du Wei, Feng Xiaojun*, Liu Bi-Feng

Talanta, 2021Year 2020


A robust glycan labeling strategy using a new cationic hydrazide tag for MALDI-MS-based rapid and sensitive glycomics analysis

Zhang Yifang, Hu Zhaoyu*, Zhang Chun, Liu Bi-Feng, Liu Xin*

Talanta, 2020

 

Microwave irradiation-assisted high-efficiency N-glycan release using oriented immobilization of PNGase F on magnetic particles

Zhang Liang, Wang Chang, Wu Yike, Sha Qiuyue, Liu Bi-Feng, Lin Yawei*, Liu Xin*

Journal Of Chromatography A, 2020

 

"All-in-One" Silver Nanoprism Platform for Targeted Tumor Theranostics

Zeng Xuemei, Yan Shuangqian, Di Chao, Lei Mengcheng, Chen Peng, Du Wei, Jin Yang*, Liu Bi-Feng*

Acs Applied Materials & Interfaces, 2020

 

Modulation of tumor microenvironment by metal-organic-framework-derived nanoenzyme for enhancing nucleus-targeted photodynamic therapy

Zeng Xuemei, Yan Shuangqian, Chen Peng, Du Wei, Liu Bi-Feng*

Nano Research, 2020

 

Biomineralization of Bacteria by a Metal-Organic Framework for Therapeutic Delivery

Yan Shuangqian*, Zeng Xuemei, Wang Yu*, Liu Bi-Feng*

Advanced Healthcare Materials, 2020

 

Piperidine propionamide as a scaffold for potent sigma-1 receptor antagonists and mu opioid receptor agonists for treating neuropathic pain

Xiong Jiaying, Jin Jian, Gao Lanchang, Hao Chao, Liu Xin, Liu Bi-Feng, Chen Yin*, Zhang Guisen*

European Journal Of Medicinal Chemistry, 2020

 

Tuning the Superhydrophobic Properties of Hierarchical Nano-microstructural Silica Biomorph Arrays Grown at Triphasic Interfaces

Xiang Xu-Fu#, Li Peng-Jie#, Liu Bi-Feng*

Scientific Reports, 2020

 

A dual-stimulation strategy in a micro-chip for the investigation of mechanical associative learning behavior of C. elegans

Wang Yu#, Wang Xixian#, Ge Anle, Hu Liang, Du Wei*, Liu Bi-Feng*

Talanta, 2020

 

Reduced graphene oxide foam templated by nickel foam for organ-on-a-chip engineering of cardiac constructs

Wang Yachao#, Dong Yue#, Chen Peng, Chen Rui, Li Yiwei, Du Wei, Liu Bi-Feng*

Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications, 2020

 

Fmoc N-hydroxysuccinimide ester: A facile and multifunctional role in N-glycan analysis

Wang Chang#, Wu Yike#, Liu Sheng#, Zhang Liang, Liu Bi-Feng, Liu Xin*

Analytica Chimica Acta, 2020

 

Carbohydrate-protein template synthesized high mannose loading gold nanoclusters: A powerful fluorescence probe for sensitive Concanavalin A detection and specific breast cancer cell imaging

Sha Qiuyue, Guan Ruixue, Su Huiying, Zhang Liang, Liu Bi-Feng, Hu Zhaoyu*, Liu Xin*

Talanta, 2020

 

Development and multicenter performance evaluation of fully automated SARS-CoV-2 IgM and IgG immunoassays

Qian Chungen, Zhou Mi*, Cheng Fangming, Lin Xiaotao, Gong Yijun, Xie Xiaobing, Li Ping, Li Zhiyong, Zhang Pingan, Liu Zejin, Hu Fang, Wang Yun, Li Quan, Zhu Yan, Duan Guikai, Xing Yinting, Song Huanyu, Xu Wenfang, Liu Bi-Feng*, Xia Fuzhen*

Clinical Chemistry And Laboratory Medicine, 2020

 

Microfluidic chip electrophoresis for biochemical analysis

Ou Xiaowen, Chen Peng, Huang Xizhi, Li Shunji, Liu Bi-Feng*

Journal Of Separation Science, 2020

 

An integrated microfluidic device for studying controllable gas embolism induced cellular responses

Ma Peng#, Wang Shanshan#, Guan Ruixue, Hu Liang, Wang Xixian, Ge Anle, Zhu Jinchi, Du Wei*, Liu Bi-Feng

Talanta, 2020

 

Profiling of isomer-specific IgG N-glycosylation in cohort of Chinese colorectal cancer patients

Liu Si, Huang Zhiwen, Zhang Qiwei, Fu Yang, Cheng Liming, Liu Bi-Feng, Liu Xin*

Biochimica Et Biophysica Acta-General Subjects, 2020

 

A comprehensive analysis of subclass-specific IgG glycosylation in colorectal cancer progression by nanoLC-MS/MS

Liu Si*, Fu Yang*, Huang Zhiwen, Liu Yuanyuan, Liu Bi-Feng, Cheng Liming#, Liu Xin#

Analyst, 2020

 

CRISPR-Cas12a trans-cleaves DNA G-quadruplexes

Li Ying*, Li Tao, Liu Bi-Feng, Hu Rui, Zhu Jiang, He Ting, Zhou Xin, Li Conggang, Yang Yunhuang, Liu Maili*

Chemical Communications, 2020

 

Isoquinolinone derivatives as potent CNS multi-receptor D-2/5-HT1A/5HT(2A)/5-HT6/5-HT7 agents: Synthesis and pharmacological evaluation

Jin Jian#, Zhang Kunxiao#, Dou Fei#, Hao Chao, Zhang Yifang, Cao Xudong, Gao Lanchang, Xiong Jiaying, Liu Xin, Liu Bi-Feng, Zhang Guisen*, Chen Yin*

European Journal Of Medicinal Chemistry, 2020

 

Direct evidence for thickening nanoscale organic films at soil biogeochemical interfaces and its relevance to organic matter preservation

Huang Xizhi#, Li Yiwei#, Guggenberger Georg, Kuzyakov Yakov, Liu Bi-Feng*, Wu Jinshui*

Environmental Science-Nano, 2020

 

Polymorphs of DP-VPA Solid Solutions and Their Physicochemical Properties

Hao Chao, Jin Jian, Xiong Jiaying, Yang Zhengge, Gao Lanchang, Ma Yanqin, Liu Bi-Feng, Liu Xin, Chen Yin*, Zhang Guisen*

Journal Of Pharmaceutical Sciences, 2020

 

Polymorphs and pharmacokinetics of an antipsychotic drug candidate

Hao Chao#, Chen Yin#, Xiong Jiaying, Yang Zhengge, Gao Lanchang, Liu Bi-Feng, Liu Xin, Jin Jian*, Zhang Guisen*

International Journal Of Pharmaceutics, 2020

 

Multichannel Synchronous Hydrodynamic Gating Coupling with Concentration Gradient Generator for High-Throughput Probing Dynamic Signaling of Single Cells

Guo Yiran, Gao Zhaolong, Liu Yinan, Li Shunji, Zhu Jinchi, Chen Peng*, Liu Bi-Feng*

Analytical Chemistry, 2020

 

Design, Synthesis and Biological Investigation of Flavone Derivatives as Potential Multi-Receptor Atypical Antipsychotics

Gao Lanchang#, Yang Zhengge#, Xiong Jiaying, Hao Chao, Ma Ru, Liu Xin, Liu Bi-Feng, Jin Jian, Zhang Guisen*, Chen Yin*

Molecules, 2020


Graphene-Based Helical Micromotors Constructed by "Microscale Liquid Rope-Coil Effect" with Microfluidics

Dong Yue, Wang Lu, Wang Jie, Wang Shijie, Wang Yu, Jin Dongdong, Chen Peng, Du Wei, Zhang Li*, Liu Bi-Feng*

Acs Nano, 2020

 

A review on microfluidics manipulation of the extracellular chemical microenvironment and its emerging application to cell analysis

Chen Peng#, Li Shunji#, Guo Yiran, Zeng Xuemei, Liu Bi-Feng*

Analytica Chimica Acta, 2020


Year 2019

 

Highly efficient microfluidic device for cell trapping and pairing towards cell-cell communication analysis

Zhu Jinchi#, Wang Yachao#, Chen Peng, Su Huiying, Du Wei*, Liu Bi-Feng

Sensors And Actuators B-Chemical, 2019

 

Static pressure-driven microfluidic gradient generator for long-term cell culture and adaptive cytoprotection analysis

Zhao Xing, Yan Xinghua, Li Yiwei*, Liu Bi-Feng

Microfluidics And Nanofluidics, 2019

 

Paraffin Oil Based Soft-Template Approach to Fabricate Reusable Porous PDMS Sponge for Effective Oil/Water Separation

Zhang Leicheng, Zhang Yifang, Chen Peng, Du Wei, Feng Xiaojun, Liu Bi-Feng*

Langmuir, 2019

 

Bacteriophage T4 capsid as a nanocarrier for Peptide-N-Glycosidase F immobilization through self-assembly

Zhang Liang, Wang Pei, Wang Chang, Wu Yike, Feng Xiaojun, Huang He, Ren Lujing, Liu Bi-Feng, Gao Song*, Liu Xin*

Scientific Reports, 2019

 

Agarose-based microwell array chip for high-throughput screening of functional microorganisms

Zhang Leicheng, Chen Peng, Zhou Zhuoyue, Hu Yawei, Sha Qiuyue, Zhang Houjin, Liu Xin, Du Wei, Feng Xiaojun, Liu Bi-Feng*

Talanta, 2019

 

Activating Antitumor Immunity and Antimetastatic Effect Through Polydopamine-Encapsulated Core-Shell Upconversion Nanoparticles

Yan Shuangqian, Zeng Xuemei, Tang Yong'an, Liu Bi-Feng*, Wang Yu*, Liu Xiaogang*

Advanced Materials, 2019

 

Development of a filter-aided extraction method coupled with glycosylamine labeling to simplify and enhance high performance liquid chromatography-based N-glycan analysis

Wu Yike#, Sha Qiuyue#, Wang Chang, Liu Bi-Feng, Wang Song*, Liu Xin*

Journal Of Chromatography A, 2019

 

Wound-on-a-chip: High-throughput 3D wound healing assay with a novel SU-8 mesh chip

Wang Yachao#, Zhu Jinchi#, Chen Peng, Li Yiwei, Yan Shuangqian, Wang Jie, Du Wei, Liu Bi-Feng*

Sensors And Actuators B-Chemical, 2019

 

A microfluidic platform with pneumatically switchable single-cell traps for selective intracellular signals probing

Wang Yao#, Zhu Jinchi#, Chen Peng, Hu Liang, Feng Xiaojun, Du Wei*, Liu Bi-Feng

Talanta, 2019

 

Single-cell Analysis with Microfluidic Devices

Ou Xiaowen, Chen Peng, Liu Bi-Feng*

Analytical Sciences, 2019

 

Micromixers and their applications in kinetic analysis of biochemical reactions

Liu Chao, Li Ying*, Liu Bi-Feng*

Talanta, 2019

 

3D hydrodynamic flow focusing-based micromixer enables high-resolution imaging for studying the early folding kinetics of G-quadruplex

Hu Rui, Liu Chao, Xuan Jie, Xu Youzhi, Li Tao, Liu Bi-Feng, Li Ying*, Yang Yunhuang

Sensors And Actuators B-Chemical, 2019

 

Profile analysis of C-elegans rheotaxis behavior using a microfluidic device

Ge Anle, Wang Xixian, Ge Minghai, Hu Liang, Feng Xiaojun, Du Wei*, Liu Bi-Feng*

Lab on a Chip, 2019

 

A substrate-free graphene oxide-based micromotor for rapid adsorption of antibiotics

Dong Yue#, Yi Chen#, Yang Shanshan, Wang Jie, Chen Peng, Liu Xin, Du Wei, Wang Song*, Liu Bi-Feng*

Nanoscale, 2019

 

Multi-stimuli-responsive programmable biomimetic actuator

Dong Yue, Wang Jie, Guo Xukui, Yang Shanshan, Ozen Mehmet Ozgun, Chen Peng, Liu Xin, Du Wei, Xiao Fei, Demirci Utkan*, Liu Bi-Feng*

Nature Communications, 2019

 

Dynamic Microfluidic Cytometry for Single-Cell Cellomics: High-Throughput Probing Single-Cell-Resolution Signaling

Chen Peng, Yan Shuangqian, Wang Jie, Guo Yiran, Dong Yue, Feng Xiaojun, Zeng Xuemei, Li Yiwei, Du Wei, Liu Bi-Feng*

Analytical Chemistry, 2019

 

Microfluidics towards single cell resolution protein analysis

Chen Peng, Chen Dongjuan, Li Shunji, Ou Xiaowen, Liu Bi-Feng*

Trac-Trends In Analytical Chemistry, 2019

 

Fully integrated nucleic acid pretreatment, amplification, and detection on a paper chip for identifying EGFR mutations in lung cancer cells

Chen Peng#, Chen Chen#, Liu Yuhong*, Du Wei, Feng Xiaojun*, Liu Bi-Feng

Sensors And Actuators B-Chemical, 2019

 

Synthesis and Biological Evaluation of Sigma-1 (sigma(1)) Receptor Ligands Based on Phenyl-1,2,4-oxadiazole Derivatives

Cao Xudong, Yao Zhongyuan, Dou Fei, Zhang Yifang, Qiu Yinli, Zhao Song, Xu Xiangqing, Liu Xin, Liu Bi-Feng, Chen Yin*, Zhang Guisen*

Chemistry & Biodiversity, 2019


Year 2018

 

Determination of N-glycans by high performance liquid chromatography using 6-aminoquinolyl-N-hydroxysuccinimidyl carbamate as the glycosylamine labeling reagent

Wu Yike#, Sha Qiuyue#, Du Juan#, Wang Chang, Zhang Liang, Liu Bi-Feng, Lin Yawei*, Liu Xin*

Journal Of Chromatography A, 2018

 

A microfluidic microfilter chip driven by electrotaxis and fluid flow for size-dependent C-elegans sorting with high purity and efficiency

Wang Xixian, Ge Anle, Hu Liang, Feng Xiaojun, Du Wei, Liu Bi-Feng

Sensors And Actuators B-Chemical, 2018

 

A paper-based device with an adjustable time controller for the rapid determination of tumor biomarkers

Wang Jie, Li Wei, Ban Lin, Du Wei, Feng Xiaojun, Liu Bi-Feng

Sensors And Actuators B-Chemical, 2018

 

Designer Exosomes for Active Targeted Chemo-Photothermal Synergistic Tumor Therapy

Wang Jie, Dong Yue, Li Yiwei, Li Wei, Cheng Kai, Qian Yuan, Xu Guoqiang, Zhang Xiaoshuai, Hu Liang, Chen Peng, Du Wei, Feng Xiaojun, Zhao Yuan-Di, Zhang Zhihong, Liu Bi-Feng

Advanced Functional Materials, 2018

 

Relative quantitation of neutral and sialylated N-glycans using stable isotopic labeled d0/d5-benzoyl chloride by MALDI-MS

Wang Chang, Wu Yike, Zhang Liang, Liu Bi-Feng, Lin Yawei, Liu Xin

Analytica Chimica Acta, 2018

 

Characterization of IgG N-glycome profile in colorectal cancer progression by MALDI-TOF-MS

Liu Si, Cheng Liming, Fu Yrig, Liu Bi-Feng, Liu Xin

Journal Of Proteomics, 2018

 

Isomer-specific profiling of N-glycans derived from human serum for potential biomarker discovery in pancreatic cancer

Li Yufei, Wang Chang, Wang Ran, Wu Yike, Zhang Liang, Liu Bi-Feng, Cheng Liming, Liu Xin

Journal Of Proteomics, 2018

 

Real-time monitoring of immune responses under pathogen invasion and drug interference by integrated microfluidic device coupled with worm-based biosensor

Hu Liang, Ge Anle, Wang Xixian, Wang Shanshan, Yue Xinpei, Wang Jie, Feng Xiaojun, Du Wei, Liu Bi-Feng

Biosensors & Bioelectronics, 2018

 

Logarithmic bacterial gradient chip for analyzing the effects of dietary restriction on C. elegans growth

Ge Anle, Hu Liang, Wang Xixian, Zhu Jinchi, Feng Xiaojun, Du Wei, Liu Bi-Feng

Sensors And Actuators B-Chemical, 2018

 

Selective vacuum filtration-induced microelectrode patterning on paper for high-performance planar microsupercapacitor

Dong Yue, Wang Lu, Ban Lin, Du Wei, Feng Xiaojun, Chen Peng, Xiao Fei, Wang Shuai, Liu Bi-Feng

Journal Of Power Sources, 2018

 

Precision guided microfluidic chemical perfusion strategy for cell dynamic imaging

Chen Peng, Feng Xiaojun, Yan Shuangqian, Guo Yiran, Wang Jie, Li Yiwei, Chen Dongjuan, Du Wei, Liu Bi-Feng

Sensors And Actuators B-Chemical, 2018

 

Synthesis and Biological Evaluation of Fused Tricyclic Heterocycle Piperazine (Piperidine) Derivatives As Potential Multireceptor Atypical Antipsychotics

Cao Xudong, Zhang Yifang, Chen Yin, Qiu Yinli, Yu Minquan, Xu Xiangqing, Liu Xin, Liu Bi-Feng, Zhang Liangren, Zhang Guisen

Journal Of Medicinal Chemistry, 2018


Year 2017

 

Integrated Multifunctional Electrochemistry Microchip for Highly Efficient Capture, Release, Lysis, and Analysis of Circulating Tumor Cells

Yan Shuangqian, Chen Peng, Zeng Xuemei, Zhang Xian, Li Yiwei, Xia Yun, Wang Jie, Dai Xiaofang, Feng Xiaojun, Du Wei, Liu Bi-Feng

Analytical Chemistry, 2017

 

Monte Carlo Modeling-Based Digital Loop-Mediated Isothermal Amplification on a Spiral Chip for Absolute Quantification of Nucleic Acids

Xia Yun, Yan Shuangqian, Zhang Xian, Ma Peng, Du Wei, Feng Xiaojun, Liu Bi-Feng

Analytical Chemistry, 2017

 

Microwave-assisted deglycosylation for rapid and sensitive analysis of N-glycans via glycosylamine derivatization

Wu Yike, Wang Chang, Luo Jing, Liu Yanyan, Zhang Liang, Xia Yun, Feng Xiaojun, Liu Bi-Feng, Lin Yawei, Liu Xin

Analytical And Bioanalytical Chemistry, 2017

 

A novel on-chip immobilization strategy for imaging analysis of neuronal response to gas cues in C. elegans

Wang Xixian, Ge Anle, Hu Liang, Feng Xiaojun, Du Wei, Liu Bi-Feng

Sensors And Actuators B-Chemical, 2017

 

Chemically Edited Exosomes with Dual Ligand Purified by Microfluidic Device for Active Targeted Drug Delivery to Tumor Cells

Wang Jie, Li Wei, Zhang Leicheng, Ban Lin, Chen Peng, Du Wei, Feng Xiaojun, Liu Bi-Feng

Acs Applied Materials & Interfaces, 2017

 

The use of RGD-engineered exosomes for enhanced targeting ability and synergistic therapy toward angiogenesis

Wang Jie, Li Wei, Lu Zhichao, Zhang Leicheng, Hu Yu, Li Qiubai, Du Wei, Feng Xiaojun, Jia Haibo, Liu Bi-Feng

Nanoscale, 2017

 

Comprehensive N-Glycan Profiling of Cetuximab Biosimilar Candidate by NP-HPLC and MALDI-MS

Liu Sheng, Gao Wenjie, Wang Yao, He Zhenyu, Feng Xiaojun, Liu Bi-Feng, Liu Xin

Plos One, 2017

 

Rapid Assembly of Large Scale Transparent Circuit Arrays Using PDMS Nanofilm Shaped Coffee Ring

Li Yiwei, Zhang Weixia, Hu Jiliang, Wang Yachao, Feng Xiaojun, Du Wei, Guo Ming, Liu Bi-Feng

Advanced Functional Materials, 2017

 

A localized chemical pulse generator for the development of a microfluidic cell-based biosensorPeng

Chen Peng, Guo Yiran, Wang Jie, Du Wei, Feng Xiaojun, Liu Bi-Feng

Sensors And Actuators B-Chemical, 2017

 

Microfluidic Chemical Function Generator for Probing Dynamic Cell Signaling

Chen Peng, Guo Yiran, Feng Xiaojun, Yan Shuangqian, Wang Jie, Li Yiwei, Du Wei, Liu Bi-Feng

Analytical Chemistry, 2017

 

A self-contained microfluidic in-gel loop-mediated isothermal amplification for multiplexed pathogen detection

Chen Chen, Liu Pian, Zhao Xing, Du Wei, Feng Xiaojun, Liu Bi-Feng

Sensors And Actuators B-Chemical, 2017


Year 2016

 

Rhipsalis (Cactaceae)-like Hierarchical Structure Based Microfluidic Chip for Highly Efficient Isolation of Rare Cancer Cells

Yan Shuangqian, Zhang Xian, Dai Xiaofang, Feng Xiaojun, Du Wei, Liu Bi-Feng

Acs Applied Materials & Interfaces, 2016

 

Identifying multiple bacterial pathogens by loop-mediated isothermal amplification on a rotate & react slipchip

Xia Yun, Liu Zhihua, Yan Shuangqian, Yin Feng, Feng Xiaojun, Liu Bi-Feng

Sensors And Actuators B-Chemical, 2016

 

Rapid three-dimensional microfluidic mixer for high viscosity solutions to unravel earlier folding kinetics of G-quadruplex under molecular crowding conditions

Liu Chao, Li Ying, Li Yiwei, Chen Peng, Feng Xiaojun, Du Wei, Liu Bi-Feng

Talanta, 2016

 

Rapid Assembly of Heterogeneous 3D Cell Microenvironments in a Microgel Array

Li Yiwei, Chen Pu, Wang Yachao, Yan Shuangqian, Feng Xiaojun, Du Wei, Koehler Stephan A., Demirci Utkan, Liu Bi-Feng

Advanced Materials, 2016

 

High-throughput single cell multidrug resistance analysis with multifunctional gradients-customizing microfluidic device

Li Yiwei, Chen Dongjuan, Zhang Yifang, Liu Chao, Chen Peng, Wang Yachao, Feng Xiaojun, Du Wei, Liu Bi-Feng

Sensors And Actuators B-Chemical, 2016

 

MALDI-MS analysis of sialylated N-glycan linkage isomers using solid-phase two step derivatization method

Li Henghui, Gao Wenjie, Feng Xiaojun, Liu Bi-Feng, Liu Xin

Analytica Chimica Acta, 2016

 

Encapsulation of single cells into monodisperse droplets by fluorescence-activated droplet formation on a microfluidic chip

Hu Rui, Liu Pian, Chen Pu, Wu Liang, Wang Yao, Feng Xiaojun, Liu Bi-Feng

Talanta, 2016

 

An on-demand gas segmented flow generator with high spatiotemporal resolution for in vivo analysis of neuronal response in C-elegans

Hu Liang, Ge Anle, Wang Xixian, Wang Shanshan, Gao Yue, Feng Xiaojun, Du Wei, Liu Bi-Feng

Lab on a Chip, 2016

 

Rapid and sensitive analysis of N-glycans by MALDI-MS using permanent charge derivatization and methylamidation

Gao Wenjie, Li Henghui, Liu Yanyan, Liu Yuhong, Feng Xiaojun, Liu Bi-Feng, Liu Xin

Talanta, 2016

 

Investigating intercellular calcium waves by microfluidic gated pinched-flow

Chen Peng, Feng Xiaojun, Chen Dongjuan, Liu Chao, Du Wei, Liu Bi-Feng

Sensors And Actuators B-Chemical, 2016

 

Single Cell Chemical Proteomics with Membrane-Permeable Activity Based Probe for Identification of Functional Proteins in Lysosome of Tumors

Chen Dongjuan, Fan Fengkai, Zhao Xingfu, Xu Fei, Chen Peng, Wang Jie, Ban Lin, Liu Zhihua, Feng Xiaojun, Zhang Yuhui, Liu Bi-Feng

Analytical Chemistry, 2016

 

Synthesis and biological evaluation of new 6-hydroxypyridazinone benzisoxazoles: Potential multi-receptor-targeting atypical antipsychotics

Cao Xudong, Chen Yin, Zhang Yifang, Qiu Yinli, Yu Minquan, Xu Xiangqing, Liu Xin, Liu Bi-Feng, Zhang Guisen

European Journal Of Medicinal Chemistry, 2016

 

Synthesis and Biological Evaluation of Novel sigma(1) Receptor Ligands for Treating Neuropathic Pain: 6-Hydroxypyridazinones

Cao Xudong, Chen Yin, Zhang Yifang, Lan Yu, Zhang Juecheng, Xu Xiangqing, Qiu Yinli, Zhao Song, Liu Xin, Liu Bi-Feng, Zhang Guisen

Journal Of Medicinal Chemistry, 2016


Year 2015

 

Phenyl acetate derivatives, fluorine-substituted on the phenyl group, as rapid recovery hypnotic agents with reflex depression

Zhang Heng, Xu Xiangqing, Chen Yin, Qiu Yinli, Liu Xin, Liu Bi-Feng, Zhang Guisen

European Journal Of Medicinal Chemistry, 2015

 

Microfluidic Slipchip-based Reaction Microarray with Dual Concentration Gradient

Yan Xing-Hua, Hu Liang, Li Ying, Feng Xiao-Jun, Liu Bi-Feng

Chinese Journal Of Analytical Chemistry, 2015

 

A microfluidic digital single-cell assay for the evaluation of anticancer drugs

Wang Yao, Tang Xiaolong, Feng Xiaojun, Liu Chao, Chen Peng, Chen Dongjuan, Liu Bi-Feng

Analytical And Bioanalytical Chemistry, 2015

 

Highly efficient microfluidic sorting device for synchronizing developmental stages of C. elegans based on deflecting electrotaxis

Wang Xixian, Hu Rui, Ge Anle, Hu Liang, Wang Shanshan, Feng Xiaojun, Du Wei, Liu Bi-Feng

Lab on a Chip, 2015

 

A dual-mechanism strategy to design a wide-range pH probe with multicolor fluorescence

Mao Zhiqiang, Hu Liang, Zhong Cheng, Zhang Heng, Liu Bi-Feng, Liu Zhihong

Sensors And Actuators B-Chemical, 2015

 

Assembly of multiple cell gradients directed by three-dimensional microfluidic channels

Li Yiwei, Feng Xiaojun, Wang Yachao, Du Wei, Chen Peng, Liu Chao, Liu Bi-Feng

Lab on a Chip, 2015

 

Quantitative analysis of Caenorhabditis elegans chemotaxis using a microfluidic device

Hu Liang, Ye Jinjuan, Tan Haowei, Ge Anle, Tang Lichun, Feng Xiaojun, Du Wei, Liu Bi-Feng

Analytica Chimica Acta, 2015

 

Microfluidic device for analysis of gas-evoked neuronal sensing in C. elegans

Hu Liang, Wang Jingjing, Feng Xiaojun, Du Wei, Liu Bi-Feng

Sensors And Actuators B-Chemical, 2015

 

Matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry analysis of glycans with co-derivatization of asparaginyl-oligosaccharides

Gao Wenjie, Ou Gaozhi, Feng Xiaojun, Liu Bi-Feng, Zhang Houjin, Liu Xin

Analytica Chimica Acta, 2015

 

Advances in coupling microfluidic chips to mass spectrometry

Feng Xiaojun, Liu Bi-Feng, Li Jianjun, Liu Xin

Mass Spectrometry Reviews, 2015

 

Synthesis and evaluation of amide, sulfonamide and urea - benzisoxazole derivatives as potential atypical antipsychotics

Chen Yin, Lan Yu, Cao Xudong, Xu Xiangqing, Zhang Juecheng, Yu Minquan, Liu Xin, Liu Bi-Feng, Zhang Guisen

Medchemcomm, 2015


Year 2014

 

Purification of Derivatized Oligosaccharides by Solid Phase Extraction for Glycomic Analysis

Zhang Qiwei, Li Henghui, Feng Xiaojun, Liu Bi-Feng, Liu Xin

Plos One, 2014

 

Methylamidation for Isomeric Profiling of Sialylated Glycans by NanoLC-MS

Zhang Qiwei, Feng Xiaojun, Li Henghui, Liu Bi-Feng, Lin Yawei, Liu Xin

Analytical Chemistry, 2014

 

Synthesis and Evaluation of Fluorine-Substituted Phenyl Acetate Derivatives as Ultra-Short Recovery Sedative/Hypnotic Agents

Zhang Heng, Xu Xiangqing, Chen Yin, Qiu Yinli, Liu Xin, Liu Bi-Feng, Zhang Guisen

Plos One, 2014

 

Single-Cell Chemical Proteomics with an Activity-Based Probe: Identification of Low-Copy Membrane Proteins on Primary Neurons

Xu Fei, Zhao Han, Feng Xiaojun, Chen Linhai, Chen Dongjuan, Zhang Yang, Nan Fajun, Liu Jianfeng, Liu Bi-Feng

Angewandte Chemie-International Edition, 2014

 

Synthesis and biological evaluation of a series of benzoxazole/benzothiazole-containing 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine derivatives as potential antidepressants

Wang Songlin, Chen Yin, Zhao Song, Xu Xiangqing, Liu Xin, Liu Bi-Feng, Zhang Guisen

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2014

 

Synthesis and Evaluation of Novel 2,3-Dihydrobenzo b 1,4 dioxin- and Indolealkylamine Derivatives as Potential Antidepressants

Wang Songlin, Chen Yin, Liu Xinghua, Xu Xiangqing, Liu Xin, Liu Bi-Feng, Zhang Guisen

Archiv Der Pharmazie, 2014

 

Highly Sensitive Quinoline-Based Two-Photon Fluorescent Probe for Monitoring Intracellular Free Zinc Ions

Mao Zhiqiang, Hu Liang, Dong Xiaohu, Zhong Cheng, Liu Bi-Feng, Liu Zhihong

Analytical Chemistry, 2014

 

Agarose-Based Microfluidic Device for Point-of-Care Concentration and Detection of Pathogen

Li Yiwei, Yan Xinghua, Feng Xiaojun, Wang Jie, Du Wei, Wang Yachao, Chen Peng, Xiong Liang, Liu Bi-Feng

Analytical Chemistry, 2014

 

Ultrafast Microfluidic Mixer for Tracking the Early Folding Kinetics of Human Telomere G-Quadruplex

Li Ying, Liu Chao, Feng Xiaojun, Xu Youzhi, Liu Bi-Feng

Analytical Chemistry, 2014

 

Solid-phase methylamidation for sialoglycomics by MALDI-MS

Li Henghui, Zhao Xing, Zhang Qiwei, Feng Xiaojun, Liu Bi-Feng, Liu Xin

Analytical And Bioanalytical Chemistry, 2014

 

Synthesis and biological evaluation of a novel sigma-1 receptor antagonist based on 3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone scaffold as a potential analgesic

Lan Yu, Chen Yin, Xu Xiangqing, Qiu Yinli, Liu Shicheng, Liu Xin, Liu Bi-Feng, Zhang Guisen

European Journal Of Medicinal Chemistry, 2014

 

Synthesis and Biological Evaluation of Novel Sigma-1 Receptor Antagonists Based on Pyrimidine Scaffold As Agents for Treating Neuropathic Pain

Lan Yu, Chen Yin, Cao Xudong, Zhang Juecheng, Wang Jie, Xu Xiangqing, Qiu Yinli, Zhang Tan, Liu Xin, Liu Bi-Feng, Zhang Guisen

Journal Of Medicinal Chemistry, 2014

 

Synthesis and evaluation of new coumarin derivatives as potential atypical antipsychotics

Chen Yin, Lan Yu, Wang Songlin, Zhang Heng, Xu Xiangqing, Liu Xin, Yu Minquan, Liu Bi-Feng, Zhang Guisen

European Journal Of Medicinal Chemistry, 2014


Year 2013

 

Microfluidic chip-based C. elegans microinjection system for investigating cell-cell communication in vivo

Zhao Xingfu, Xu Fei, Tang Lichun, Du Wei, Feng Xiaojun, Liu Bi-Feng

Biosensors & Bioelectronics, 2013

 

An improved surface modification of poly(dimethylsiloxane) via a green chemistry approach for on-chip biomolecular separation

Zhang Zhaowei, Feng Xiaojun, Xu Fei, Hu Xiaofeng, Li Peiwu, Liu Bi-Feng

Analytical Methods, 2013

 

Encapsulation of single cells on a microfluidic device integrating droplet generation with fluorescence-activated droplet sorting

Wu Liang, Chen Pu, Dong Yingsong, Feng Xiaojun, Liu Bi-Feng

Biomedical Microdevices, 2013

 

Stress response of Caenorhabditis elegans induced by space crowding in a micro-column array chip

Wang Xixian, Tang Lichun, Xia Yuyang, Hu Liang, Feng Xiaojun, Du Wei, Liu Bi-Feng

Integrative Biology, 2013

 

Development of an integrated microfluidic device for evaluating of in vivo chemo-sensing of intact Caenorhabditis elegans

Wang Jingjing, Li Zhaoyu, Xu Zijing, Hu Liang, Feng Xiaojun, Chen Maorong, Du Wei, Wu Zhengxing, Luo Qingming, Xu Tao, Liu Bi-Feng

Sensors And Actuators B-Chemical, 2013

 

Recent advances in microchip electrophoresis for amino acid analysis

Ou Gaozhi, Feng Xiaojun, Du Wei, Liu Xin, Liu Bi-Feng

Analytical And Bioanalytical Chemistry, 2013

 

A novel microfluidic mixer based on dual-hydrodynamic focusing for interrogating the kinetics of DNA-protein interaction

Li Ying, Xu Fei, Liu Chao, Xu Youzhi, Feng Xiaojun, Liu Bi-Feng

Analyst, 2013

 

Ultrahigh-Throughput Approach for Analyzing Single-Cell Genomic Damage with an Agarose-Based Microfluidic Comet Array

Li Yiwei, Feng Xiaojun, Du Wei, Li Ying, Liu Bi-Feng

Analytical Chemistry, 2013

 

Synthesis and Biological Investigation of Coumarin Piperazine (Piperidine) Derivatives as Potential Multireceptor Atypical Antipsychotics

Chen Yin, Wang Songlin, Xu Xiangqing, Liu Xin, Yu Minquan, Zhao Song, Liu Shicheng, Qiu Yinli, Zhang Tan, Liu Bi-Feng, Zhang Guisen

Journal Of Medicinal Chemistry, 2013

 

Analysis of intercellular communication by flexible hydrodynamic gating on a microfluidic chip

Chen Peng, Chen Pu, Feng Xiaojun, Du Wei, Liu Bi-Feng

Analytical And Bioanalytical Chemistry, 2013


Year 2012

 

Different endocytic functions of AGEF-1 in C. elegans coelomocytes

Tang Lichun, Fares Hanna, Zhao Xingfu, Du Wei, Liu Bi-Feng

Biochimica Et Biophysica Acta-General Subjects, 2012

 

Analysis of intercellular calcium signaling using microfluidic adjustable laminar flow for localized chemical stimulation

Sun Jian, Zheng Ying, Feng Xiaojun, Du Wei, Liu Bi-Feng

Analytica Chimica Acta, 2012

 

A microsecond microfluidic mixer for characterizing fast biochemical reactions

Li Ying, Zhang Dalu, Feng Xiaojun, Xu Youzhi, Liu Bi-Feng

Talanta, 2012

 

A Rapid Microfluidic Mixer for High-Viscosity Fluids To Track Ultrafast Early Folding Kinetics of G-Quadruplex under Molecular Crowding Conditions

Li Ying, Xu Youzhi, Feng Xiaojun, Liu Bi-Feng

Analytical Chemistry, 2012

 

Synthesis and Evaluation of a Series of 2-Substituted-5-Thiopropylpiperazine (Piperidine)-1,3,4-Oxadiazoles Derivatives as Atypical Antipsychotics

Chen Yin, Xu Xiangqing, Liu Xin, Yu Minquan, Liu Bi-Feng, Zhang Guisen

Plos One, 2012

 

Synthesis and Evaluation of a Series of Piperidine-2,6-dione-piperazine (piperidine) Derivatives as Multireceptor Atypical Antipsychotics

Chen Yin, Xu Xiangqing, Liu Xin, Liu Bi-Feng, Zhang Guisen

Archiv Der Pharmazie, 2012


Year 2011

 

Magnetic resonance imaging analysis of surgical trans-sacral axial L5/S1 interbody fusion

Yan Ning, Zhang Hai-long, Gu Guang-fei, Liu Bi-Feng, Liu Yan-bin, Zhang Li-guo, Gu Xin, Ding Yue, Guo Cheng-bin, He Shi-sheng

Chinese Medical Journal, 2011

 

Identification of the neuronal effects of ethanol on C. elegans by in vivo fluorescence imaging on a microfluidic chip

Wang Ying, Wang Jingjing, Du Wei, Feng Xiao Jun, Liu Bi-Feng

Analytical And Bioanalytical Chemistry, 2011

 

Ethanol interferes with gustatory plasticity in Caenorhabditis elegans

Wang Ying, Tang Lichun, Feng Xiaojun, Du Wei, Liu Bi-Feng

Neuroscience Research, 2011

 

Microfluidic worm-chip for in vivo analysis of neuronal activity upon dynamic chemical stimulations

Wang Jingjing, Feng Xiaojun, Du Wei, Liu Bi-Feng

Analytica Chimica Acta, 2011

 

A chemical signal generator for resolving temporal dynamics of single cells

Sun Jian, Wang Jingjing, Chen Pu, Feng Xiaojun, Du Wei, Liu Bi-Feng

Analytical And Bioanalytical Chemistry, 2011

 

Development of a microfluidic cell-based biosensor integrating a millisecond chemical pulse generator

Sun Jian, Chen Pu, Feng Xiaojun, Du Wei, Liu Bi-Feng

Biosensors & Bioelectronics, 2011

 

A maturase that specifically stabilizes and activates its cognate group I intron at high temperatures

Mo Dingding, Wu Lingjia, Xu Youzhi, Ren Jun, Wang Long, Huang Lin, Wu Qi-Jia, Bao Penghui, Xie Mao-Hua, Yin Ping, Liu Bi-Feng, Liang Yi, Zhang Yi

Biochimie, 2011

 

Is the transsacral axial interbody fusion a candidate surgical approach for fusing both L5/S1 and L4/5?

Liu Bi-Feng, Zhang Li-guo, Liu Yan-bin, Yan Ning, Zhang Hai-long, Gu Xin, Ding Yue, Guo Cheng-bin, He Shi-sheng

Chinese Medical Journal, 2011

 

Posterior debridement for the treatment of iatrogenic purulent lumbar spinal infection

Liu Bi-Feng, Yan Ning, Hou Tie-Sheng, Kang Yi-Fan

Zhongguo gu shang = China journal of orthopaedics and traumatology, 2011

 

Rapid, highly efficient extraction and purification of membrane proteins using a microfluidic continuous-flow based aqueous two-phase system

Hu Rui, Feng Xiaojun, Chen Pu, Fu Meng, Chen Hong, Guo Lin, Liu Bi-Feng

Journal Of Chromatography A, 2011

 

Design, Synthesis and Biological Activity Evaluation of Arylpiperazine Derivatives for the Treatment of Neuropathic Pain

Chen Yin, Wang Guan, Xu Xiangqing, Liu Bi-Feng, Li Jianqi, Zhang Guisen

Molecules, 2011


Year 2010

 

"Click" chemistry-based surface modification of poly(dimethylsiloxane) for protein separation in a microfluidic chip

Zhang Zhaowei, Feng Xiaojun, Xu Fei, Liu Xin, Liu Bi-Feng

Electrophoresis, 2010

 

Therapeutic effect of staged surgery for central cord syndrome of the cervical spine

Liu Bi-Feng, Zhao Jie, Kang Yi-fan, Ma Hui, Zhang Li-heng

Nan fang yi ke da xue xue bao = Journal of Southern Medical University, 2010

 

Hydrodynamic gating for sample introduction on a microfluidic chip

Chen Pu, Feng Xiaojun, Sun Jian, Wang Ying, Du Wei, Liu Bi-Feng

Lab on a Chip, 2010

 

Hydrodynamic gating valve for microfluidic fluorescence-activated cell sorting

Chen Pu, Feng Xiaojun, Hu Rui, Sun Jian, Du Wei, Liu Bi-Feng

Analytica Chimica Acta, 2010


Year 2009

 

Environmentally friendly surface modification of PDMS using PEG polymer brush

Zhang Zhaowei, Feng Xiaojun, Luo Qingming, Liu Bi-Feng

Electrophoresis, 2009

 

Microseparation of membrane proteins

Zhang Zhaowei, Feng Xiaojun, Du Wei, Luo Gingming, Liu Bi-Feng

Journal Of Separation Science, 2009

 

Open tubular CEC in a microfluidic chip for rapid chiral recognition

Zhang Guisen, Qian Chungen, Xu Youzhi, Feng Xiaojun, Du Wei, Liu Bi-Feng

Journal Of Separation Science, 2009

 

Two-dimensional electrophoresis on a microfluidic chip for quantitative amino acid analysis

Xu Bo, Feng Xiaojun, Xu Youzhi, Du Wei, Luo Qingming, Liu Bi-Feng

Analytical And Bioanalytical Chemistry, 2009

 

STUDIES ON PURIFICATION AND TOXICITY OF PHYCOCYANIN FROM WATERBLOOM FORMING CYANOBACTERIA IN DIANCHI LAKE

Qiang Shen, Yin-wu Shen, Yong-ding L. I. U., Liu Bi-Feng

Environmental Chemistry, 2009

 

A highly efficient capillary electrophoresis-based method for size determination of water-soluble CdSe/ZnS core-shell quantum dots

Li Yong-Qiang, Wang Hai-Qiao, Wang Jian-Hao, Guan Li-Yun, Liu Bi-Feng, Zhao Yuan-Di, Chen Hong

Analytica Chimica Acta, 2009

 

Microfluidic chip: Next-generation platform for systems biology

Feng Xiaojun, Du Wei, Luo Qingming, Liu Bi-Feng

Analytica Chimica Acta, 2009

 

Two-photon excited fluorescent probes for calcium based on internal charge transfer

Dong Xiaohu, Yang Yiyao, Sun Jian, Liu Zhihong, Liu Bi-Feng

Chemical Communications, 2009

 

Kinetic and thermodynamic characterization of telomeric G-quadruplex by nonequilibrium capillary electrophoresis: Application to G-quadruplex/duplex competition

Xu Youzhi, Feng Xiaojun, Du Wei, Liu Xin, Luo Qingming, Liu Bi-Feng

Analytical Chemistry, 2008

 

On-column detection of multiphoton-excited fluorescence in CE using hyphenated cylindrical-square capillaries

Xu Youzhi, Chen Sheng, Feng Xiaojun, Du Wei, Luo Oingming, Liu Bi-Feng

Electrophoresis, 2008

 

New Technology for DNA Analysis Based on Multiphoton Excited Fluorescence-capillary Electrophoresis

Sheng Chen, Youzhi X. U., Wei D. U., Bifeng L. I. U.

Acta Photonica Sinica, 2008

 

Determination of Biogenic Amines by Capillary Electrophoresis Coupling with Continuous Wave-based Multiphoton Excited Fluorescence Detection

Guisen Zhang, Sheng Chen, Youzhi X. U., Wei D. U., Liu BiFeng

Acta Photonica Sinica, 2008

 

MASS SPECTROMETRY IN SYSTEMS BIOLOGY: AN OVERVIEW

Feng Xiaojun, Liu Xin, Luo Qingming, Liu Bi-Feng

Mass Spectrometry Reviews, 2008

 

Separation and determination of biogenic amines in fish using MEKC with novel multiphoton excitation fluorescence detection

Feng Xiaojun, Chen Sheng, Xu Youzhi, Du Wei, Luo Qingming, Liu Bi-Feng

Journal Of Separation Science, 2008

 

Microfluidic chips for cell sorting

Chen Pu, Feng Xiaojun, Du Wei, Liu Bi-Feng

Frontiers In Bioscience-Landmark, 2008

 

Characterization of electrokinetic gating valve in microfluidic channels

Zhang Guiseng, Du Wei, Liu Bi-Feng, Hisamoto Hideaki, Terabe Shigeru

Analytica Chimica Acta, 2007

 

Detection of MMP activity in living cells by a genetically encoded surface-displayed FRET sensor

Yang Jie, Zhang Zhihong, Lin Juqiang, Lu Jinling, Liu Bi-Feng, Zeng Shaoqun, Luo Qingming

Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular Cell Research, 2007

 

Qian Chun-Geng, Liu Bi-Feng, Microfluidic electrochromatography for rapid chiral recognition, 2007.

Multiphoton excitation fluorescence: A versatile detection method for capillary electrophoresis

Du Wei, Chen Sheng, Chen Youzhi, Chen Zhe, Luo Qingming, Liu Bi-Feng

Journal Of Separation Science, 2007

 

Separation and determination of amino acids by micellar electrokinetic chromatography coupling with novel multiphoton excited fluorescence detection

Chen Sheng, Xu Youzhi, Xu Fei, Feng Xiaojun, Du Wei, Luo Qingming, Liu Bi-Feng

Journal Of Chromatography A, 2007

 

Monitoring of proteinase activation in cell apoptosis by capillary electrophoresis with bioengineered fluorescent probe

Zhou Shixia, Lin Juqiang, Du Wei, Zhang Zhihong, Luo Qingming, Liu Bi-Feng, Dai Yiqun

Analytica Chimica Acta, 2006

 

Characterization of proteinase activation dynamics by capillary electrophoresis conjugating with fluorescent protein-based probe

Zhou Shixia, Lin Juqiang, Du Wei, Zhang Zhihong, Luo Qingming, Liu Bi-Feng, Dai Yiqun

Journal Of Chromatography B-Analytical Technologies In the Biomedical And Life Sciences, 2006

 

Micro-separation toward systems biology

Liu B. F., Xu B., Zhang G., Du W., Luo Q. M.

Journal Of Chromatography A, 2006

 

TRAIL-induced apoptosis proceeding from caspase-3-dependent and -independent pathways in distinct HeLa cells

Lin Juqiang, Zhang Zhihong, Zeng Shaoqun, Zhou Shixia, Liu Bi-Feng, Liu Qian, Yang Jie, Luo Qingming

Biochemical And Biophysical Research Communications, 2006

 

Real-time detection of caspase-2 activation in a single living HeLa cell during cisplatin-induced apoptosis

Lin Juqiang, Zhang Zhihong, Yang Jie, Zeng Shaoqun, Liu Bi-Feng, Luo Qingming

Journal Of Biomedical Optics, 2006

 

Real-time detection of caspase-2 activation in a single living HeLa cell during cisplatin-induced apoptosis (vol 11, pg 3, 2006)

Lin Juqiang, Zhang Zhihong, Yang Jie, Zeng Shaoqun, Liu Bi-Feng, Luo Qingming

Journal Of Biomedical Optics, 2006

 

Optical molecular imaging for systems biology: from molecule to organism

Du Wei, Wang Ying, Luo Qingming, Liu Bi-Feng

Analytical And Bioanalytical Chemistry, 2006

 

Analysis of environmental pollutants metabolized from pesticides using capillary electrophoresis with multiphoton-excited fluorescence detection

Chen Sheng, Xu Youzhi, Bi Yanhua, Du Wei, Liu Bi-Feng

Talanta, 2006

 

Continuous wave-based multiphoton excitation fluorescence for capillary electrophoresis

Chen S., Liu B. F., Fu L., Xiong T., Liu T. C., Zhang Z. H., Huang Z. L., Lu Q., Zhao Y. D., Luo Q. M.

Journal Of Chromatography A, 2006

 

In vivo optical imaging of human adenoid cystic carcinoma cell metastasis

Xiong T., Zhang Z. H., Liu B. F., Zeng S. Q., Chen Y. P., Chu J., Luo Q. M.

Oral Oncology, 2005

 

Microfluidic chip toward cellular ATP and ATP-conjugated metabolic analysis with bioluminescence detection

Liu B. F., Ozaki M., Hisamoto H., Luo Q. M., Utsumi Y., Hattori T., Terabe S.

Analytical Chemistry, 2005

 

Characterization of molecular transport in poly(dimethylsiloxane) microchannels for electrophoresis fabricated with synchrotron radiation-lithography and UV-photolithography

Liu B. F., Ozaki M., Hisamoto H., Utsumi Y., Hattori T., Terabe S.

Lab on a Chip, 2004

 

Two-dimensional separation method for analysis of Bacillus subtilis metabolites via hyphenation of micro-liquid chromatography and capillary electrophoresis

Jia L., Liu B. F., Terabe S., Nishioka T.

Analytical Chemistry, 2004

 

Signal denoising and baseline correction by discrete wavelet transform for microchip capillary electrophoresis

Liu B. F., Sera Y., Matsubara N., Otsuka K., Terabe S.

Electrophoresis, 2003

 

Chemiluminescence detection for a microchip capillary electrophoresis system fabricated in poly(dimethylsiloxane)

Liu B. F., Ozaki M., Utsumi Y., Hattori T., Terabe S.

Analytical Chemistry, 2003

 

Subsecond separation of cellular flavin coenzymes by microchip capillary electrophoresis with laser-induced fluorescence detection

Liu B. F., Hisamoto H., Terabe S.

Journal Of Chromatography A, 2003

 

Molecular and biochemical characterization of a calcium/calmodulin-binding protein kinase from rice

Zhang L., Liu B. F., Liang S. P., Jones R. L., Lu Y. T.

Biochemical Journal, 2002

 

Analysis of plant hormones in tobacco flowers by micellar electrokinetic capillary chromatography coupled with on-line large volume sample stacking

Liu B. F., Zhong X. H., Lu Y. T.

Journal Of Chromatography A, 2002

 

Predicting and evaluating separation quality of micellar electrokinetic capillary chromatography by artificial neural networks

Liu B. F., Zhang J. F., Lu Y. T.

Electrophoresis, 2002

 

Influence of soluble polymer polyvinylpyrrolidone on separation of small peptides and amino acids by microchip-based capillary electrophoresis

Chen H., Zeng Y., Liu B. F., Pang D. W., Cheng J. K.

Analytical And Bioanalytical Chemistry, 2002

 

Characterization of phosphorylation of a novel protein kinase in rice cells by capillary electrophoresis

Liu B. F., Zhang L., Lu Y. T.

Journal Of Chromatography A, 2001

 

Pharmaceutical-induced cell apoptosis characterized by capillary zone electrophoresis

Liu B. F., Zhang L., Liu H. H., Lu Y. T.

Analytical Biochemistry, 2001

 

Analysis of inorganic cations as their complexes by capillary electrophoresis

Liu B. F., Liu L. B., Cheng J. K.

Journal Of Chromatography A, 1999

 

Analysis of metal complexes in the presence of mixed ion pairing additives in capillary electrophoresis

Liu B. F., Liu L. B., Cheng J. K.

Journal Of Chromatography A, 1999