46814
当前位置: 首页   >  成果及论文
成果及论文


发表论文:GooglScholar 文章列表

2022

 1. Yingyao Zhang, Peng Gao*, Hybrid Photovoltaic/Thermoelectric Systems for Round-the-Clock Energy Harvesting, 2022, 27(21), 7590.

 2. Zilong Zhang, Wenbo Li, Simonetta Orlandi*, Marco Cavazzini, Abdullah M Asiri, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Gianluca Pozzi, Michael Saliba*, Peng Gao*, Molecular Electronic Study of Spiro-[cyclopenta[1,2-b:5,4-b′]dithiophene-4,9′-fluorene] Derivatives: Route to Decent Hole-Transporting Materials, The Journal of Physical Chemistry C, 2022, 126, 43, 18238-18250.

 3. Zhihao Zhang, Xuesong Tian, Can Wang, Jialun Jin, Yiting Jiang, Qin Zhou, Jingwei Zhu, Jianbin Xu, Rui He, Yuangfang Huang, Shengqiang Ren, Cong Chen, Peng Gao*, Run Long*, Dewei Zhao*, Revealing Superoxide-Induced Degradation in Lead-free Tin Perovskite Solar Cells, Energy & Environmental Science, 2022.

 4. Yan Yu, Zhenyu Hu, Shui-Yang Lien, Yaming Yu, Peng Gao*, Self-Powered Thermoelectric Hydrogen Sensors Based on Low-Cost Bismuth Sulfide Thin Films: Quick Response at Room Temperature, ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, 14, 42, 47696-47705.

 5. Shibo Wang, Fengxian Cao, Pengxu Chen, Ruowei He, Anling Tong, Zhang Lan, Peng Gao, Weihai Sun*, Jihuai Wu*, Two birds with one stone: Simultaneous realization of constructed 3D/2D heterojunction and p-doping of hole transport layer for highly efficient and stable perovskite solar cells, 2022, 453, 139721.

 6. Jiayu Di, Haojin Li, Li Chen, Siyu Zhang, Yinhui Hu, Kai Sun, Bo Peng, Jie Su, Xue Zhao, Yuqi Fan, Zhenhua Lin, Yue Hao, Peng Gao, Kui Zhao*, Jingjing Chang*, Low Trap Density Para-F Substituted 2D PEA2PbX4 (X= Cl, Br, I) Single Crystals with Tunable Optoelectrical Properties and High Sensitive X-Ray Detector Performance, Research 2022.

 7. Chi‐Lun Mai, Qiu Xiong, Xiong Li, Jiann‐Yeu Chen, Jung‐Yao Chen, Ching‐Chin Chen, Jianbin Xu, Chunming Liu, Chen‐Yu Yeh*, Peng Gao*, Thermally Stable D2h Symmetric Donor-π-Donor Porphyrins as Hole-Transporting Materials for Perovskite Solar Cells, Angewandte Chemie, 2022, 134, e202209365.

 8. Yuting Cai, Wenbo Li, Dongjie Tian, Shuchen Shi, Xi Chen*, Peng Gao*, Rong‐Jun Xie*, Organic Sulfonium‐Stabilized High‐Efficiency Cesium or Methylammonium Lead Bromide Perovskite Nanocrystals, Angewandte Chemie, 2022, 134 , e202209880.

 9. Zicheng Li, Can Wang, Ping-Ping Sun, Zhihao Zhang, Qin Zhou, Yitian Du, Jianbin Xu, Yibo Chen, Qiu Xiong, Liming Ding, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Peng Gao*, In-situ peptization of WO3 in alkaline SnO2 colloid for stable perovskite solar cells with record fill-factor approaching the shockley–queisser limit, Nano Energy, 2022, 100, 107468.

 10. Yuqiong Huang, Hao Luo, Baohao Zhang, Kuo Su, Wentao Chen, Guomin Sui, Lusheng Liang, Bao Zhang*, Jian Song*, Peng Gao*, 2D or not 2D? Selectively formed low-dimensional perovskitoids based on chiral organic cation to passivate perovskite solar cells, Applied Materials Today, 2022, 28, 101550.

 11. Xiaobing Wang, Weihai Sun*, Yongguang Tu, Qiu Xiong, Guodong Li, Zeyu Song, Ying Wang, Yitian Du, Qi Chen, Chunyan Deng, Zhang Lan, Peng Gao, Jihuai Wu*, Lansoprazole, a Cure-Four, Enables Perovskite Solar Cells Efficiency Exceeding 24%, Chemical Engineering Journal, 2022, 466, 137416.

 12. Zhuangzhuang Zhang, Shining Geng, Jiaoxia Zhang*, Zilong Zhang, Qiu Xiong, Lusheng Liang, Ruixiang Mi, Zewen Xiao*, Rosario Scopelliti, Peng Gao*, Atomic Permutation toward New Ruddlesden–Popper Two-Dimensional Perovskite with the Smallest Interlayer Spacing, The Journal of Physical Chemistry C, 2022, 126, 19, 8268–8277.

 13. Lusheng Liang, Qiu Xiong, Zilong Zhang, Yaming Yu, Peng Gao*, Passivating defects via 4-cyanobenzenaminium iodide enables 22.44% efficiency perovskite solar cells, Electrochimica Acta, 2022, 413, 140172.

 14. Qiaogan Liao, Yang Wang, Zilong Zhang, Kun Yang, Yongqiang Shi, Kui Feng, Bolin Li, Jiachen Huang, Peng Gao*, Xugang Guo*, Self-assembled donor-acceptor hole contacts for inverted perovskite solar cells with an efficiency approaching 22%: The impact of anchoring groups, Journal of Energy Chemistry, 2022, 68, 87-95.

 15. Xiao-Ying Zhang, Yue Yang, Wei-Hang Fan, Chen Wang, Wan-Yu Wu, Ming-Chun Tseng, Dong-Sing Wuu, Peng Gao, Hao-Chung Kuo, Shui-Yang Lien*, Wen-Zhang Zhu*, Growth and characterization of Si-doped Ga2O3 thin films by remote plasma atomic layer deposition: Toward UVC-LED application, Surface and Coatings Technology, 2022,  435, 128252.

 16. MirKazem Omrani*, Reza Keshavarzi*, Mojtaba Abdi-Jalebi*, Peng Gao*, Impacts of plasmonic nanoparticles incorporation and interface energy alignment for highly efficient carbon-based perovskite solar cells, Scientific reports, 2022, 12 (1), 1-10.

 17. Can Wang, Qiu Xiong, Zilong Zhang, Lingyi Meng, Feng Li, Longkai Yang, Xiaobing Wang, Qin Zhou, Weihang Fan, Lusheng Liang, Shui-Yang Lien, Xin Li, Jihuai Wu, Peng Gao*, Deciphering the Reduced Loss in High Fill Factor Inverted Perovskite Solar Cells with Methoxy-Substituted Poly (Triarylamine) as the Hole Selective Contact, ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, 14 (10), 12640-12651.

 18. Liuyue Pu, Jiaoxia Zhang*, Nguetsa Kuate Loic Jiresse, Yifeng Gao, Haijun Zhou*, Nithesh Naik, Peng Gao*, Zhanhu Guo*, N-doped MXene derived from chitosan for the highly effective electrochemical properties as supercapacitor, Advanced Composites and Hybrid Materials, 2022, 5 (1), 356-369.

 19. Yuqi Fan, Qi Liu, Zilong Zhang, Shui-Yang Lien, Yi Xie, Wanzhen Liang, Peng Gao*, Gold-Based Double Perovskite-Related Polymorphs: Low Dimensional with an Ultranarrow Bandgap, Chemistry of Materials, 2022, 34, 1544-1553.

 20. Qiu Xiong, Can Wang, Qin Zhou, Luyao Wang, Xiaobing Wang, Longkai Yang, Jiaxin Ding, Chun‐chao Chen, Jihuai Wu, Xin Li, Peng Gao*, Rear interface engineering to suppress migration of iodide ions for efficient perovskite solar cells with minimized hysteresis, Advanced Functional Materials, 2022, 32, 2107823.

 21. Wenbo Li, Jun Chen*, Peng Gao*, MOFs-derived hollow Copper-based sulfides for optimized electromagnetic behaviors, Journal of Colloid and Interface Science, 2022,  606, 719-727.

 22. Zhihao Zhang, Zicheng Li, Longhui Deng, Yifeng Gao, Can Wang, Jianbin Xu, Tinghao Li, Peng Gao*, Hot-Air Treatment-Regulated Diffusion of LiTFSI to Accelerate the Aging-Induced Efficiency Rising of Perovskite Solar Cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, 14, 4378-4388.

 23. Kun Yang, Qiaogan Liao, Jun Huang, Zilong Zhang, Mengyao Su, Zhicai Chen, Ziang Wu, Dong Wang, Ziwei Lai, Han Young Woo, Yan Cao, Peng Gao*, Xugang Guo*, Intramolecular Noncovalent Interaction‐Enabled Dopant‐Free Hole‐Transporting Materials for High‐Performance Inverted Perovskite Solar Cells, Angewandte Chemie, 2022, 134, e202113749.

 24. Qin Zhou, Chuantian Zuo, Zilong Zhang, Peng Gao*, Liming Ding*, F-containing cations improve the performance of perovskite solar cells, Journal of Semiconductors, 2021, 43 (1), 010202-010202-5.

 25. Zeyu Song, Jihuai Wu*, Yongguang Tu, Liuxue Sun, Tingting Zhu, Guodong Li, Xiaobing Wang, Yitian Du, Chunyan Deng, Qi Chen, Weihai Sun, Miaoliang Huang, Leqing Fan, Yunfang Huang, Yuelin Wei, Yiming Xie, Yu Lin, Hongwei Chen, Jianming Lin, Lan Zhan, Peng Gao, Mohammad Khaja Nazeeruddin*, Wei Huang*, Photocapacitor integrating voltage-adjustable hybrid supercapacitor and silicon solar cell generating a Joule efficiency of 86%, Energy & Environmental Science, 2022,15, 4247-4258.

 26. Chia-Hsun Hsu, Zhi-Xuan Zhang, Chun-Yan Shi, Pao-Hsun Huang, Wan-Yu Wu, Dong-Sing Wuu, Peng Gao, Chien-Jung Huang, Shui-Yang Lien*, Wen-Zhang Zhu, Single-crystalline-like indium tin oxide thin films prepared by plasma enhanced atomic layer deposition, Journal of Materials Chemistry C, 2021, 10, 12350-12358.

 27. Qin Zhou, Chunsheng Cai, Qin Xiong, Zilong Zhang, Jianbin Xu, Lusheng Liang, Shibo Wang, Weihai Sun, Zhongyi Yuan, Peng Gao*, Surface Polarity Regulation by Relieving Fermi‐Level Pinning with Naphthalocyanine Tetraimides toward Efficient Perovskite Solar Cells with Improved Photostability, Advanced Energy Materials, 2022, 12, 2201243.

 28. Zhenyu Hu, Longhui Deng, Tingjun Wu, Jing Wang, Feiyan Wu, Lie Chen, Qikai Li, Weishu Liu, Shui-Yang Lien, Peng Gao*, Compositional engineering of metal-xanthate precursors toward (Bi1−xSbx)2S3 (0 ≤ x ≤ 0.05) films with enhanced room temperature thermoelectric performance, Journal of Materials Chemistry C, 2021, 10, 1718-1726.

 29. Lusheng Liang, Naoyuki Shibayama, Haiying Jiang, Zilong Zhang, Lingyi Meng, Lianjie Zhang, Can Wang, Nan Zhao, Yaming Yu, Seigo Ito, Jihuai Wu, Junwu Chen, Peng Gao*, Face-on oriented hydrophobic conjugated polymers as dopant-free hole-transport materials for efficient and stable perovskite solar cells with a fill factor approaching 85%, Journal of Materials Chemistry A, 2022, 10, 3409-3417.

2021

 1. Chunyan Deng, Jihuai Wu*, Yitian Du, Qi Chen, Zeyu Song, Guodong Li, Xiaobing Wang, Jianming Lin, Weihai Sun, Miaoliang Huang, Yunfang Huang, Peng Gao, Zhang Lan*, Surface Reconstruction and In Situ Formation of 2D Layer for Efficient and Stable 2D/3D Perovskite Solar Cells, Small Methods, 2021, 5, 2101000.
 2. Shibo Wang, Fengxian Cao, Yunjia Wu, Xiuchun Zhang, Jinjun Zou, Zhang Lan, Weihai Sun*, Jihuai Wu*, Peng Gao, Multifunctional 2D perovskite capping layer using cyclohexylmethylammonium bromide for highly efficient and stable perovskite solar cells, Materials Today Physics, 2021, 21, 100543.
 3. Paramaguru Ganesan, Hoi Nok Tsao, Peng Gao*, En Route to Wide Area Emitting Organic Light‐Emitting Transistors for Intrinsic Drive‐Integrated Display Applications: A Comprehensive Review, Advanced Functional Materials, 2021, 31, 2105506.
 4. Zihan Fang, Luyao Wang, Xijiao Mu, Bin Chen, Qiu Xiong, Wei David Wang, Jiaxin Ding, Peng Gao, Yiying Wu, Jing Cao*, Grain boundary engineering with self-assembled porphyrin supramolecules for highly efficient large-area perovskite photovoltaics, Journal of the American Chemical Society, 2021, 143 (45), 18989-18996.
 5. Renjun Guo, Dan Han, Wei Chen, Linjie Dai, Kangyu Ji, Qiu Xiong, Saisai Li, Lennart K Reb, Manuel A Scheel, Shambhavi Pratap, Nian Li, Shanshan Yin, Tianxiao Xiao, Suzhe Liang, Anna Lena Oechsle, Christian L Weindl, Matthias Schwartzkopf, Hubert Ebert, Peng Gao, Kai Wang, Mingjian Yuan, Neil C Greenham, Samuel D Stranks, Stephan V Roth, Richard H Friend, Peter Müller-Buschbaum*, Degradation mechanisms of perovskite solar cells under vacuum and one atmosphere of nitrogen, Nature Energy, 2021, 6 (10), 977-986.
 6. Xiaobing Wang, Jihuai Wu*, Yuqian Yang, Guodong Li, Zeyu Song, Xuping Liu, Weihai Sun*, Zhang Lan, Peng Gao, Chromium trioxide modified spiro-OMeTAD for highly efficient and stable planar perovskite solar cells, Journal of Energy Chemistry, 2021, 61, 386-394.
 7. Lingyi Meng, Xiaoyan Yu, Juan Du, Junjie Shi, Can-Zhong Lu*, Peng Gao*,  The Journal of Physical Chemistry C, 2021, 125, 37, 20241-20248.
 8. Guodong Li, Jing Song, Jihuai Wu*, Zeyu Song, Xiaobing Wang, Weihai Sun, Leqing Fan, Jianming Lin, Miaoliang Huang, Zhang Lan*, Peng Gao, Efficient and Stable 2D@3D/2D Perovskite Solar Cells Based on Dual Optimization of Grain Boundary and Interface, ACS Energy Letter, 2021, 6, 10, 3614-3623.
 9. Zhihao Zhang, Yifeng Gao, Zicheng Li, Lu Qiao, Qiu Xiong, Longhui Deng,  Zilong Zhang, Run Long, Qin Zhou, Yitian Du, Zhang Lan, Yanfei Zhao, Chen Li, Klaus Müllen, Peng Gao*, Marked Passivation Effect of Naphthalene‐1,8‐Dicarboximides in High‐Performance Perovskite Solar Cells, Advanced Materials, 2021, 33, 2008405.
 10. Lusheng Liang, Yu Cai, Peng Gao*, A facile gas-driven ink spray (GDIS) deposition strategy toward hole-conductor-free carbon-based perovskite solar cells, Emergent Materials, 2022, 5, 967-975.
 11. Ting Sun, Zilong Zhang, Jianbin Xu, Lusheng Liang, Chi-Lun Mai, Lu Ren, Qin Zhou, Yaming Yu, Bao Zhang,* Peng Gao*. Structural, Photophysical, Electrochemical and Spintronic Study of First-row Metal Tetrakis (meso-triphenylamine)-porphyrin complexes: a Combined Experimental and Theoretical Study. Dyes and Pigments, 2021, 193, 109469.
 12. Lei Wang, Qin Zhou, Zilong Zhang, Wenbo Li, Xiaobing Wang, Qing Tian, Xiaoyan Yu, Ting Sun, Jihuai Wu, Bao Zhang,* Peng Gao*. A guide to use fluorinated aromatic bulky cations for stable and high-performance 2D/3D perovskite solar cells: The more fluorination the better? Journal of Energy Chemistry, 2021, 64, 179-189.
 13. Xiaobing Wang, Jihuai Wu,* Yuqian Yang, Guodong Li, Zeyu Song, Xuping Liu, Weihai Sun,* Zhang Lan, Peng Gao. Chromium trioxide modified spiro-OMeTAD for highly efficient and stable planar perovskite solar cells, Journal of Energy Chemistry, 2021, 61, 386-394.                                                                                                      
 14. Abd Rashid bin Mohd Yusoff, Arup Mahata, Maria Vasilopoulou, Habib Ullah, Bin Hu, Wilson Jose da Silva, Fabio Kurt Schneider, Peng Gao, Anton V Ievlev, Yongtao Liu, Olga S Ovchinnikova, Filippo De Angelis*, Mohammad Khaja Nazeeruddin.* Observation of Large Rashba Spin–Orbit Coupling at Room Temperature in Compositionally Engineered Perovskite Single Crystals and Application in High Performance Photodetectors. Materials Today, 2021, 46, 18-27.    
 15. Z Li, Y Gao, Z Zhang, Q Xiong, L Deng, X Li, Q Zhou, Y Fang,  P Gao*, cPCN-Regulated SnO2 Composites Enables Perovskite Solar Cell with Efficiency Beyond 23%, Nano-Micro Letters, 2021, 13 (1), 1-16.   
 16. L Deng, Z Zhang, Y Gao, Q Xiong, Z Li, J Xu, Z Zhang, J Chen, P Gao*, Electron-Deficient 4-Nitrophthalonitrile Passivated Perovskite Solar Cells with Efficiency Exceeding 22%, Sustainable Energy & Fuels, 2021, 5 (8), 2347-2353.
 17. Y Gao, J Zhang*, Z Zhang, Z Li, Q Xiong, L Deng, Q Zhou, L Meng, P Gao* Plasmon Enhanced Perovskite Solar Cells with Efficiency Beyond 21%: The Asynchronous Synergistic Effect of Water and Gold NanorodsChemPlusChem, 2021, 86 (2), 291-297.
 18. Z Zhang, L Liang, L Deng, L Ren, N Zhao, J Huang, Y Yu, P Gao*Fused Dithienopicenocarbazole Enabling High Mobility Dopant-Free Hole-Transporting Polymers for Efficient and Stable Perovskite Solar CellsACS Applied Materials & Interfaces 2021, 13, 6688-6698  
 19. L Liang, Y Wang, Z Zhang, J Wang, K Feng, S Ma, Y Li, X Guo, P Gao*Core Fusion Engineering of Hole-Transporting Materials for Efficient Perovskite Solar Cells, ACS Applied Energy Materials, 2021, 4(2), 1250-1258.                   
 20. Q Zhou, Y Gao, C Cai, Z Zhang, J Xu, Z Yuan, P Gao* Dually‐Passivated Perovskite Solar Cells with Reduced Voltage Loss and Increased Super Oxide Resistance, Angewandte Chemie International Edition, 2021, 60, 8303-8312.                   
 21. X Yu, Q Zhou, J Xu, L Liang, X Wang, J Wu, P Gao*The Impact of PbI2:KI Alloys on the Performance of Sequentially Deposited Perovskite Solar Cells, European Journal of Inorganic Chemistry 2021, 9, 821-830.                                              
 22. L Ren, L Liang, Z Zhang, Z Zhang, Q Xiong, N Zhao, Y Yu, R Scopelliti, P Gao*The roles of fused-ring organic semiconductor treatment on SnO 2 in enhancing perovskite solar cell performance, RSC Advances, 2021, 11, 3792-3800.  
 23. L Yang, Q Xiong, Y Li, P Gao, B Xu, H Lin, X Li*, T Miyasaka*Artemisinin-passivated mixed-cation perovskite films for durable flexible perovskite solar cells with over 21% efficiency, Journal of Materials Chemistry A, 2021, 9, 1574-1582                                   


2020

 1. CH Hsu, KT Chen, LS Liang, P Gao, SL Ou, WY Wu, PH Huang, SY Lien, Improved Perovskite Solar Cell Performance by High Growth Rate Spatial Atomic Layer Deposited Titanium Oxide Compact Layer, IEEE Journal of the Electron Devices Society

 2. CL Mai, Q Zhou, Q Xiong, CC Chen, J Xu, Z Zhang, HW Lee, CY Yeh, P Gao*, Donor–π–Acceptor Type Porphyrin Derivatives Assisted Defect Passivation for Efficient Hybrid Perovskite Solar Cells, Advanced Functional Materials, 2007762

 3. J Hu, C Wang, Q Li, R Sa, P Gao*, Accelerated design of photovoltaic Ruddlesden–Popper perovskite Ca6Sn4S14−xOx using machine learning, APL Materials 8 (11), 111109

 4. X. Yu, HN. Tsao, Z. Zhang, P. Gao*, Miscellaneous and perspicacious: Hybrid halide perovskite materials based photodetectors and sensors, Advanced Optical Materials, 8 (21), 2001095

 5. Q. Xiong, L. Yang, Q. Zhou, T. Wu, C.-L. Mai, Z. Wang, S. Wu, X. Li*, P. Gao*,  NdCl 3 Dose as a Universal Approach for High-Efficiency Perovskite Solar Cells Based on Low-Temperature-Processed SnOx,ACS Appl. Mater. Interfaces12 (41), 46306-46316

 6. S Wu, W Li,  J Hu, P Gao*, Antimony Doped Lead-Free Double Perovskites (Cs2NaBi1-xSbxCl6) with Enhanced Light Absorption and Tunable Emission, Journal of Materials Chemistry C

 7. Z Zhang, Z Li, L Meng, SY Lien, P Gao*, Perovskite‐Based Tandem Solar Cells: Get the Most Out of the Sun, Advanced Functional Materials, 30 (38), 2001904

 8. C.-H. Hsu, K.-T. Chen, P.-H. Huang, W.-Y. Wu, X.-Y. Zhang, C. Wang, L.-S. Liang, P. Gao, Y. Qiu, S.-Y. Lien, Z.-B. Su, Z.-R. Chen, W.-Z. Zhu,Effect of Annealing Temperature on Spatial Atomic Layer Deposited Titanium Oxide and Its Application in Perovskite Solar Cells, Nanomaterials 10 (7), 1322

 9. M. Vasilopoulou, B. S. Kim, H. P. Kim, W. J. Da Silva, F. K. Schneider, M. A. Mat Teridi, P. Gao, A. R. Bin Mohd Yusoff, M. K. Nazeeruddin, Perovskite flash memory with single layer nano-floating gate, Nano Lett. 2020, 20, 5081.

 10. L Meng, Z Wei, T Zuo, P Gao*, Finding junction partners for CsPbI3 in a two-terminal tandem solar cell: A theoretical prospect, Nano Energy, 104866

 11. Q. Zhou, Q. Xiong, Z. Zhang, J. Hu, F. Lin, L. Liang, T. Wu, X. Wang, J. Wu, B. Zhang, P. Gao*, Fluoroaromatic Cation Assisted Planar Junction Perovskite Solar Cells with Improved VOC and Stability: The Role of Fluorination Position, Solar RRL

 12. L Liang, H Luo, J Hu, H Li, P Gao*,  Efficient Perovskite Solar Cells by Reducing Interface‐Mediated Recombination: a Bulky Amine Approach, L Liang, H Luo, J Hu, H Li, P Gao, Advanced Energy Materials 10 (14), 2000197

 13. M. J. Zhao, Z. T. Sun, C. H. Hsu, P. H. Huang, X. Y. Zhang, W. Y. Wu, P. Gao, Y. Qiu, S. Y. Lien, W. Z. Zhu, Zinc Oxide Films with High Transparency and Crystallinity Prepared by a Low Temperature Spatial Atomic Layer Deposition Process, Nanomaterials 10 (3), 459

 14. S. Liu, L. Liang, L. Meng, X. Tian, Z. Zhang, Y. Yu, Z. Lan, J. Wu, J. Zhang, P. Gao*, Synergy of Plasmonic Silver Nanorod and Water for Enhanced Planar Perovskite Photovoltaic Devices,  Solar RRL 4 (2), 1900231

 15. J. Xu, L. Liang, C. Mai, Z. Zhang, Q. Zhou, Q. Xiong, Z. Zhang, L. Deng, P. Gao*, Lewis-Base Containing Spiro Type Hole Transporting Materials for High-Performance Perovskite Solar Cells with Efficiency Approaching 20%,  Nanoscale

 16. Y. Zhang, F. Fadaei Tirani, P. Pattison, K. Schenk-Joß, Z. Xiao, M. K. Nazeeruddin, P. Gao, Zero-dimensional hybrid iodobismuthate derivatives: from structure study to photovoltaic application, Dalton Transactions 49 (18), 5815-5822 

 17. H. P. Kim, M. Vasilopoulou, H. Ullah, S. Bibi, A. E. Ximim Gavim, A. G. Macedo, W. J. Da Silva, F. K. Schneider, A. A. Tahir, M. A. Mat Teridi, P. Gao, A. R. B. M. Yusoff, M. K. Nazeeruddin, A hysteresis-free perovskite transistor with exceptional stability through molecular cross-linking and amine-based surface passivation, Nanoscale 12 (14), 7641-7650


2019

 1. T Wu, W Pisula, MYA Rashid, P Gao*, Application of Perovskite‐Structured Materials in Field‐Effect Transistors, Advanced Electronic Materials 5 (12), 1900444

 2. J Hu, M Li, P Gao*, MATGANIP: Learning to Discover the Structure-Property Relationship in Perovskites with Generative Adversarial Networks, arXiv preprint arXiv:1910.09003

 3. J Zhang*, Z Zhang, Y Jiao, H Yang, Y Li, J Zhang, P Gao*, The graphene/lanthanum oxide nanocomposites as electrode materials of supercapacitors,  Journal of Power Sources 419, 99-105

 4. Q Zhou, L Liang, J Hu, B Cao, L Yang, T Wu, X Li, B Zhang, P Gao*, High‐Performance Perovskite Solar Cells with Enhanced Environmental Stability Based on a (p‐FC6H4C2H4NH3)2[PbI4] Capping Layer, Advanced Energy Materials 9 (12), 1802595

 5. X Lin, P Gao, Graphene and carbon nanotube-based solar cells, Nanomaterials for Solar Cell Applications, 603-660

 6. X Dong, EA Tsiwah, T Li, J Hu, Z Li, Y Ding, Z Deng, W Chen, L Xu, P Gao, Trivalent ion mediated abnormal growth of all-inorganic perovskite nanocrystals and their divergent emission properties, Nanoscale 11 (16), 7903-7912

 7. Y Ding, T Li, X Li, EA Tsiwah, C Liu, P Gao, T Zeng, Y Chen, X Zhao, Y Xie, Tin-assisted growth of all-inorganic perovskite nanoplatelets with controllable morphologies and complementary emissions, CrystEngComm 21 (14), 2388-2397


2018

 1. B. Zhao, S. Bai, V. Kim, R. Lamboll, R. Shivanna, F. Auras, J. M. Richter, L. Yang, L. Dai, M. Alsari, X. J. She, L. Liang, J. Zhang, S. Lilliu, P. Gao, H. J. Snaith, J. Wang, N. C. Greenham, R. H. Friend, D. Di, High-efficiency perovskite–polymer bulk heterostructure light-emitting diodes, Nature Photonics 12 (12), 783-789 254

 2. P Gao, MK Nazeeruddin, Dimensionality engineering of hybrid halide perovskite light absorbers, Nature communications 9 (1), 1-14

 3. P Gao, MK Nazeeruddin, Charge-Selective Contact Materials for Perovskite Solar Cells (PSCs), Halide Perovskites: Photovoltaics, Light Emitting Devices, and Beyond, 131-153
 4. P Gao, MK Nazeeruddin, Recent progress in organohalide lead perovskites for photovoltaic and optoelectronic applications, Coordination Chemistry Reviews 373, 258-294

 5. L Liang, C Yu, X Li, MK Nazeeruddin, P Gao, All That Glitters is Not Gold: Recent Progress of Alternative Counter Electrodes for Perovskite Solar Cells. Nano Energy 2018

 6. T Wu, P Gao, Development of Perovskite-Type Materials for Thermoelectric Application. Materials (Basel, Switzerland) 2018, 11 (6)

 7. J Sivanadanam, P Ganesan, P Gao, MK Nazeeruddin, R Rajalingam, Impact of π Spacers on the Optical, Electrochemical and Photovoltaic performance of D‐(π‐A)2 Based Sensitizers. ChemistrySelect 2018, 3 (19), 5269-5276

 8. Y Zhang, Z Zhou, F Ji, Z Li, G Cui, P Gao, E Oveisi, MK Nazeeruddin, S Pang, Trash into Treasure: δ‐FAPbI3 Polymorph Stabilized MAPbI3 Perovskite with Power Conversion Efficiency beyond 21%. Advanced Materials 2018, 30 (22), 1707143

 9. B Zhao, S Bai, V Kim, R Lamboll, R Shivanna, F Auras, JM Richter, Le Yang, Linjie Dai, Mejd Alsari, Xiao-Jian She, Lusheng Liang, Jiangbin Zhang, Samuele Lilliu, Peng Gao, Henry J Snaith, Jianpu Wang, Neil C Greenham, Richard H Friend, Dawei Di., High-efficiency perovskite-polymer bulk heterostructure light-emitting diodes. arXiv preprint arXiv:1804.09785, 2018

 10. W Zhou, Z Wen, P Gao, Less is More: Dopant‐Free Hole Transporting Materials for High‐Efficiency Perovskite Solar Cells. Advanced Energy Materials 2018, 8 (9), 1702512

 11. L Liang, P Gao, Lead‐Free Hybrid Perovskite Absorbers for Viable Application: Can We Eat the Cake and Have It too?. Advanced Science 2018, 5 (2), 1700331

 12. P Gao, HN Tsao, J Teuscher, M Grätzel, Organic dyes containing fused acenes as building blocks: Optical, electrochemical and photovoltaic properties. Chinese Chemical Letters 2018, 29 (2), 289-292

 13. Y Cai, L Liang, P Gao, Promise of commercialization: Carbon materials for low-cost perovskite solar cells. Chinese Physics B 2018, 27 (1), 018805

 14. L Liu, Y Zhang, S Dong, B Zhang, S Meng, J Xu, P Gao, Y Feng, Template Controlled Synthesis of Mesoporous TiO2 Particles for Efficient Photoanodes in Dye Sensitized Solar Cells. Journal of The Electrochemical Society 2018, 165 (2), F1-F6


2017

 1. ARBM Yusoff, P Gao, MK Nazeeruddin, Recent progress in organohalide lead perovskites for photovoltaic and optoelectronic applications. Coordination Chemistry Reviews 2017

 2. K Rakstys, S Paek, G Grancini, P Gao, V Jankauskas, AM Asiri, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Low‐Cost Perovskite Solar Cells Employing Dimethoxydiphenylamine‐Substituted Bistricyclic Aromatic Enes as Hole Transport Materials. ChemSusChem 2017, 10 (19), 3825-3832

 3. Y Zhang, Z Fei, P Gao, Y Lee, FF Tirani, R Scopelliti, Y Feng, PJ Dyson, Mohammad Khaja Nazeeruddin, A Strategy to Produce High Efficiency, High Stability Perovskite Solar Cells Using Functionalized Ionic Liquid‐Dopants. Advanced Materials 2017, 29 (36), 1702157

 4. S Paek, P Qin, Y Lee, KT Cho, P Gao, G Grancini, E Oveisi, P Gratia, K Rakstys, S A Al‐Muhtaseb, C Ludwig, J Ko, M K Nazeeruddin, Dopant‐Free Hole‐Transporting Materials for Stable and Efficient Perovskite Solar Cells. Advanced Materials 2017, 29 (35), 1606555

 5. AE Lewis, Y Zhang, P Gao, MK Nazeeruddin, Unveiling the Concentration-Dependent Grain Growth of Perovskite Films from One-and Two-Step Deposition Methods: Implications for Photovoltaic Application. ACS applied materials & interfaces 2017, 9 (30), 25063-25066

 6. Y Yu, P Gao, Development of electron and hole selective contact materials for perovskite solar cells. Chinese Chemical Letters 2017, 28 (6), 1144-1152

 7. S Paek, P Schouwink, EN Athanasopoulou, KT Cho, G Grancini, Y Lee, Y Zhang, F Stellacci, Mohammad Khaja Nazeeruddin, P Gao, From nano-to micrometer scale: the role of antisolvent treatment on high performance perovskite solar cells. Chemistry of Materials 2017, 29 (8), 3490-3498

 8. KT Cho, O Trukhina, C Roldán‐Carmona, M Ince, P Gratia, G Grancini, Peng Gao, Tomasz Marszalek, Wojciech Pisula, Paidi Y Reddy, Tomás Torres, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Molecularly Engineered Phthalocyanines as Hole‐Transporting Materials in Perovskite Solar Cells Reaching Power Conversion Efficiency of 17.5%. Advanced Energy Materials 2017, 7 (7), 1601733

 9. Y Lee, S Paek, KT Cho, E Oveisi, P Gao, S Lee, JS Park, Y Zhang, Robin Humphry-Baker, Abdullah M Asiri, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Enhanced charge collection with passivation of the tin oxide layer in planar perovskite solar cells. Journal of Materials Chemistry A 2017, 5 (25), 12729-12734

 10. K Rakstys, S Paek, P Gao, P Gratia, T Marszalek, G Grancini, KT Cho, Kristijonas Genevicius, Vygintas Jankauskas, Wojciech Pisula, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Molecular engineering of face-on oriented dopant-free hole transporting material for perovskite solar cells with 19% PCE. Journal of Materials Chemistry 2017, A 5 (17), 7811-7815

 11. KT Cho, S Paek, G Grancini, C Roldán-Carmona, P Gao, Y Lee, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Highly efficient perovskite solar cells with a compositionally engineered perovskite/hole transporting material interface. Energy & Environmental Science 2017, 10 (2), 621-627

 12. Y Zhang, Z Zhang, W Yan, B Zhang, Y Feng, AM Asiri, MK Nazeeruddin, Peng Gao, Hexagonal mesoporous silica islands to enhance photovoltaic performance of planar junction perovskite solar cells. Journal of Materials Chemistry A 2017, 5 (4), 1415-1420


2016

 1. Y Yu, Y Hong, P Gao, MK Nazeeruddin, Glutathione Modified Gold Nanoparticles for Sensitive Colorimetric Detection of Pb2+ Ions in Rainwater Polluted by Leaking Perovskite Solar Cells. Analytical chemistry 2016, 88 (24), 12316-12322>><<Y Zhang, P Gao, E Oveisi, Y Lee, Q Jeangros, G Grancini, S Paek, Y Feng, Mohammad Khaja Nazeeruddin, PbI2–HMPA Complex Pretreatment for Highly Reproducible and Efficient CH3NH3PbI3 Perovskite Solar Cells. Journal of the American Chemical Society 2016, 138 (43), 14380-14387

 2. S Aghazada, P Gao, A Yella, T Moehl, J Teuscher, JE Moser, M Grätzel, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Unraveling the Dual Character of Sulfur Atoms on Sensitizers in Dye-Sensitized Solar Cells. ACS applied materials & interfaces 2016, 8 (40), 26827-26833

 3. M Salado, FJ Ramos, VM Manzanares, P Gao, MK Nazeeruddin, Paul J Dyson, Shahzada Ahmad, Extending the lifetime of perovskite solar cells using a perfluorinated dopant. ChemSusChem 2016, 9 (18), 2708-2714

 4. S Aghazada, P Gao, A Yella, G Marotta, T Moehl, J Teuscher, JE Moser, Filippo De Angelis, Michael Grätzel, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Ligand engineering for the efficient dye-sensitized solar cells with ruthenium sensitizers and cobalt electrolytes. Inorganic chemistry 2016, 55 (13), 6653-6659

 5. K Rakstys, M Saliba, P Gao, P Gratia, E Kamarauskas, S Paek, Vygintas Jankauskas, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Highly Efficient Perovskite Solar Cells Employing an Easily Attainable Bifluorenylidene‐Based Hole‐Transporting Material. Angewandte Chemie 2016, 128 (26), 7590-7594

 6. D Bi, B Xu, P Gao, L Sun, M Graetzel, A Hagfeldt, Facile synthesized organic hole transporting material for perovskite solar cell with efficiency of 19.8%. Nano Energy 2016, 23, 138-144

 7. YH Lee, J Luo, MK Son, P Gao, KT Cho, J Seo, SM Zakeeruddin, Michael Grätzel, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Enhanced charge collection with passivation layers in perovskite solar cells. Advanced Materials 2016, 28 (20), 3966-3972

 8. N Arora, MI Dar, M Hezam, W Tress, G Jacopin, T Moehl, P Gao, Abdulah Saleh Aldwayyan, Benoit Deveaud, Michael Grätzel, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Photovoltaic and amplified spontaneous emission studies of high‐quality formamidinium lead bromide perovskite films. Advanced Functional Materials 2016, 26 (17), 2846-2854

 9. D Bi, P Gao, R Scopelliti, E Oveisi, J Luo, M Grätzel, A Hagfeldt, Mohammad Khaja Nazeeruddin, High‐Performance Perovskite Solar Cells with Enhanced Environmental Stability Based on Amphiphile‐Modified CH3NH3PbI3. Advanced Materials 2016, 28 (15), 2910-2915

 10. D Bi, A Mishra, P Gao, M Franckevičius, C Steck, SM Zakeeruddin, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Peter Bäuerle, Michael Grätzel, Anders Hagfeldt, High‐Efficiency Perovskite Solar Cells Employing a S, N‐Heteropentacene‐based D–A Hole‐Transport Material. ChemSusChem 2016, 9 (5), 433-438

 11. S Meloni, T Moehl, W Tress, M Franckevičius, M Saliba, YH Lee, P Gao, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Shaik Mohammed Zakeeruddin, Ursula Rothlisberger, Michael Graetzel, Ionic polarization-induced current–voltage hysteresis in CH3NH3PbX3 perovskite solar cells. Nature communications 2016, 7, 10334

 12. M Schreier, J Luo, P Gao, T Moehl, MT Mayer, M Grätzel, Covalent Immobilization of a Molecular Catalyst on Cu2O Photocathodes for CO2 Reduction. Journal of the American Chemical Society 2016, 138 (6), 1938-1946

 13. M Saliba, S Orlandi, T Matsui, S Aghazada, M Cavazzini, Juan-Pablo Correa-Baena, Peng Gao, Rosario Scopelliti, Edoardo Mosconi, Klaus-Hermann Dahmen, Filippo De Angelis, Antonio Abate, Anders Hagfeldt, Gianluca Pozzi, Michael Graetzel, Mohammad Khaja Nazeeruddin, A molecularly engineered hole-transporting material for efficient perovskite solar cells. Nature Energy 2016, 1 (2), 15017

 14. P Ganesan, P Gao, MK Nazeeruddin, M Graetzel, Hole transport layer material and solar cell using hole transport layer material having high photoelectric conversion efficiency. Kokai Tokkyo Koho (2016), JP 2016100478 A 20160530.

 15. K Rakstys, S Paek, M Sohail, P Gao, KT Cho, P Gratia, Y Lee, Klaus H Dahmen, Mohammad Khaja Nazeeruddin, A highly hindered bithiophene-functionalized dispiro-oxepine derivative as an efficient hole transporting material for perovskite solar cells. Journal of Materials Chemistry 2016, A 4 (47), 18259-18264

 16. F Ji, L Wang, S Pang, P Gao, H Xu, G Xie, J Zhang, G Cui, A balanced cation exchange reaction toward highly uniform and pure phase FA 1− x MA x PbI 3 perovskite films. Journal of Materials Chemistry 2016, A 4 (37), 14437-14443

 17. P Gao, KT Cho, A Abate, G Grancini, PY Reddy, M Srivasu, M Adachi, A Suzuki, K Tsuchimoto, M Grätzel, Mohammad Khaja Nazeeruddin, An efficient perovskite solar cell with symmetrical Zn (ii) phthalocyanine infiltrated buffering porous Al 2 O 3 as the hybrid interfacial hole-transporting layer. Physical Chemistry Chemical Physics 2016, 18 (39), 27083-27089

 18. S Paek, I Zimmermann, P Gao, P Gratia, K Rakstys, G Grancini, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Malik Abdul Rub, Samia A Kosa, Khalid A Alamry, Abdullah M Asiri, Donor–π–donor type hole transporting materials: marked π-bridge effects on optoelectronic properties, solid-state structure, and perovskite solar cell efficiency. Chemical Science 2016, 7 (9), 6068-6075

 19. J Sivanadanam, P Ganesan, P Gao, MK Nazeeruddin, A Emeline, Detlef Bahnemann, R Rajalingam, Impact of strength and size of donors on the optoelectronic properties of D–π–A sensitizers. RSC Advances 2016, 6 (44), 37347-37361

 20. D Bi, W Tress, MI Dar, P Gao, J Luo, C Renevier, K Schenk, A Abate, Fabrizio Giordano, Juan-Pablo Correa Baena, Jean-David Decoppet, Shaik Mohammed Zakeeruddin, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Michael Grätzel, Anders Hagfeldt, Efficient luminescent solar cells based on tailored mixed-cation perovskites. Science advances 2016, 2 (1), e1501170

 21. S Paek, MA Rub, H Choi, SA Kosa, KA Alamry, JW Cho, P Gao, J Ko, Abdullah M Asiri, Mohammad Khaja Nazeeruddin, A dual-functional asymmetric squaraine-based low band gap hole transporting material for efficient perovskite solar cells. Nanoscale 2016, 8 (12), 6335-6340


2015

 1. K Rakstys, A Abate, MI Dar, P Gao, V Jankauskas, G Jacopin, Egidijus Kamarauskas, Samrana Kazim, Shahzada Ahmad, Michael Grätzel, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Triazatruxene-based hole transporting materials for highly efficient perovskite solar cells. Journal of the American Chemical Society 2015, 137 (51), 16172-16178

 2. P Qin, M Paulose, MI Dar, T Moehl, N Arora, P Gao, OK Varghese, Michael Grätzel, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Stable and efficient perovskite solar cells based on titania nanotube arrays. Small 2015, 11 (41), 5533-5539

 3. P Ganesan, A Yella, TW Holcombe, P Gao, R Rajalingam, Shaheen A Al-Muhtaseb, Michael Grätzel, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Unravel the impact of anchoring groups on the photovoltaic performances of diketopyrrolopyrrole sensitizers for dye-sensitized solar cells. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2015, 3 (10), 2389-2396

 4. YH Lee, J Luo, R Humphry‐Baker, P Gao, M Grätzel, MK Nazeeruddin, Unraveling the reasons for efficiency loss in perovskite solar cells. Advanced Functional Materials 2015, 25 (25), 3925-3933

 5. P Gao, D Konrad, S Aghazada, MK Nazeeruddin, Molecular Engineering of Functional Materials for Energy and Opto-Electronic Applications. CHIMIA International Journal for Chemistry 2015, 69 (5), 253-263

 6. P Ganesan, AK Chandiran, P Gao, R Rajalingam, M Grätzel, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Double D–π–A Dye Linked by 2, 2′‐Bipyridine Dicarboxylic Acid: Influence of para‐and meta‐Substituted Carboxyl Anchoring Group. ChemPhysChem 2015, 16 (5), 1035-1041

 7. JH Im, J Luo, M Franckevičius, N Pellet, P Gao, T Moehl, Shaik Mohammed Zakeeruddin, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Michael Grätzel, Nam-Gyu Park, Nanowire perovskite solar cell. Nano letters 2015, 15 (3), 2120-2126

 8. C Roldan-Carmona, P Gratia, I Zimmermann, G Grancini, P Gao, Michael Graetzel, Mohammad Khaja Nazeeruddin, High efficiency methylammonium lead triiodide perovskite solar cells: the relevance of non-stoichiometric precursors. Energy & Environmental Science 2015, 8 (12), 3550-3556

 9. A Abate, S Paek, F Giordano, JP Correa-Baena, M Saliba, P Gao, Taisuke Matsui, Jaejung Ko, Shaik M Zakeeruddin, Klaus H Dahmen, Anders Hagfeldt, Michael Grätzel, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Silolothiophene-linked triphenylamines as stable hole transporting materials for high efficiency perovskite solar cells. Energy & Environmental Science 2015, 8 (10), 2946-2953

 10. S Kazim, FJ Ramos, P Gao, MK Nazeeruddin, M Grätzel, S Ahmad, A dopant free linear acene derivative as a hole transport material for perovskite pigmented solar cells. Energy & Environmental Science 2015, 8 (6), 1816-1823

 11. P Ganesan, K Fu, P Gao, I Raabe, K Schenk, R Scopelliti, J Luo, LH Wong, Michael Grätzel, Mohammad Khaja Nazeeruddin, A simple spiro-type hole transporting material for efficient perovskite solar cells. Energy & Environmental Science2015, 8 (7), 1986-1991

 12. M Schreier, P Gao, MT Mayer, J Luo, T Moehl, MK Nazeeruddin, SD Tilley, Michael Grätzel, Efficient and selective carbon dioxide reduction on low cost protected Cu 2 O photocathodes using a molecular catalyst. Energy & Environmental Science 2015, 8 (3), 855-861

 13. P Qin, N Tetreault, MI Dar, P Gao, KL McCall, SR Rutter, SD Ogier, Neil D Forrest, James S Bissett, Michael J Simms, Aaron J Page, Raymond Fisher, Michael Grätzel, Mohammad Khaja Nazeeruddin, A novel oligomer as a hole transporting material for efficient perovskite solar cells. Advanced Energy Materials 2015, 5 (2)


2014

 1. MI Dar, N Arora, P Gao, S Ahmad, M Grätzel, MK Nazeeruddin, Investigation regarding the role of chloride in organic–inorganic halide perovskites obtained from chloride containing precursors. Nano letters 2014, 14 (12), 6991-6996

 2. A Dualeh, P Gao, SI Seok, MK Nazeeruddin, M Grätzel, Thermal behavior of methylammonium lead-trihalide perovskite photovoltaic light harvesters. Chemistry of Materials 2014, 26 (21), 6160-6164P Gao, M Grätzel, MDK Nazeeruddin, Chemistry of Sensitizers for Dye-sensitized Solar Cells. Advanced Concepts in Photovoltaics, 2014, 186-241

 3. AJ Nozik, G Conibeer, MC Beard, Advanced concepts in photovoltaics. Royal Society of Chemistry, 2014

 4. AK Chandiran, A Yella, MT Mayer, P Gao, MK Nazeeruddin, M Grätzel, Sub‐Nanometer Conformal TiO2 Blocking Layer for High Efficiency Solid‐State Perovskite Absorber Solar Cells. Advanced Materials 2014, 26 (25), 4309-4312

 5. YH Lee, M Stefik, LP Heiniger, P Gao, SI Seok, M Grätzel, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Power from the sun: Perovskite solar cells. Photovoltaic Specialist Conference (PVSC), 2014 IEEE 40th, 0943-0948

 6. A Dualeh, N Tétreault, T Moehl, P Gao, MK Nazeeruddin, M Grätzel, Effect of annealing temperature on film morphology of organic–inorganic hybrid pervoskite solid‐state solar cells. Advanced Functional Materials 2014, 24 (21), 3250-3258

 7. P Gao, HN Tsao, C Yi, M Grätzel, MK Nazeeruddin, Extended π‐Bridge in Organic Dye‐Sensitized Solar Cells: the Longer, the Better?. Advanced Energy Materials 2014, 4 (7), 1301485

 8. P Ganesan, A Chandiran, P Gao, R Rajalingam, M Grätzel, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Molecular engineering of 2-quinolinone based anchoring groups for dye-sensitized solar cells. The Journal of Physical Chemistry C 2014, 118 (30), 16896-16903

 9. A Yella, LP Heiniger, P Gao, MK Nazeeruddin, M Grätzel, Nanocrystalline rutile electron extraction layer enables low-temperature solution processed perovskite photovoltaics with 13.7% efficiency. Nano letters 2014, 14 (5), 2591-2596

 10. A Dualeh, T Moehl, N Tétreault, J Teuscher, P Gao, MK Nazeeruddin, Michael Grätzel, Correction to Impedance Spectroscopic Analysis of Lead Iodide Perovskite-Sensitized Solid-State Solar Cells. Acs Nano 2014, 8 (4), 4053-4053

 11. N Pellet, P Gao, G Gregori, TY Yang, MK Nazeeruddin, J Maier, M Grätzel, Mixed‐organic‐cation Perovskite photovoltaics for enhanced solar‐light harvesting. Angewandte Chemie 2014, 126 (12), 3215-3221

 12. S Mathew, A Yella, P Gao, R Humphry-Baker, BFE Curchod, Negar Ashari-Astani, Ivano Tavernelli, Ursula Rothlisberger, Md Khaja Nazeeruddin, Michael Grätzel, Dye-sensitized solar cells with 13% efficiency achieved through the molecular engineering of porphyrin sensitizers. Nature chemistry 2014, 6 (3), 242

 13. X Guo, HN Tsao, P Gao, D Xia, C An, MK Nazeeruddin, M Baumgarten, Michael Grätzel, Klaus Müllen, Dithieno [2, 3-d; 2′, 3′-d′] benzo [1, 2-b; 4, 5-b′] dithiophene based organic sensitizers for dye-sensitized solar cells. RSC Advances 2014, 4 (96), 54130-54133

 14. L Etgar, P Gao, P Qin, M Graetzel, MK Nazeeruddin, A hybrid lead iodide perovskite and lead sulfide QD heterojunction solar cell to obtain a panchromatic response. Journal of Materials Chemistry A 2014, 2 (30), 11586-11590

 15. P Gao, M Grätzel, MK Nazeeruddin, Organohalide lead perovskites for photovoltaic applications. Energy & Environmental Science 2014, 7 (8), 2448-2463

 16. P Qin, AL Domanski, AK Chandiran, R Berger, HJ Butt, MI Dar, T Moehl, Nicolas Tetreault, Peng Gao, Shahzada Ahmad, Mohammad K Nazeeruddin, Michael Grätzel, Yttrium-substituted nanocrystalline TiO 2 photoanodes for perovskite based heterojunction solar cells. Nanoscale 2014, 6 (3), 1508-1514


2013

 1. A Dualeh, T Moehl, N Tétreault, J Teuscher, P Gao, MK Nazeeruddin, Michael Grätzel, Impedance spectroscopic analysis of lead iodide perovskite-sensitized solid-state solar cells. ACS nano 2013, 8 (1), 362-373

 2. L Zöphel, R Berger, P Gao, V Enkelmann, M Baumgarten, M Wagner, Klaus Müllen, Toward the peri‐Pentacene Framework. Chemistry–A European Journal 2013, 19 (52), 17821-17826

 3. L Li, P Gao, W Wang, K Müllen, H Fuchs, L Chi, Growth of ultrathin organic semiconductor microstripes with thickness control in the monolayer precision. Angewandte Chemie International Edition 2013, 52 (48), 12530-12535

 4. LE Polander, A Yella, BFE Curchod, N Ashari Astani, J Teuscher, Rosario Scopelliti, Peng Gao, Simon Mathew, Jacques‐E Moser, Ivano Tavernelli, Ursula Rothlisberger, Michael Grätzel, Md Khaja Nazeeruddin, Julien Frey, Towards Compatibility between Ruthenium Sensitizers and Cobalt Electrolytes in Dye‐Sensitized Solar Cells. Angewandte Chemie International Edition 2013, 52 (33), 8731-8735

 5. L Li, P Gao, M Baumgarten, K Müllen, N Lu, H Fuchs, L Chi, Organic Transistors: High Performance Field‐Effect Ammonia Sensors Based on a Structured Ultrathin Organic Semiconductor Film (Adv. Mater. 25/2013). Advanced Materials 2013, 25 (25), 3500-3500

 6. J Burschka, N Pellet, SJ Moon, R Humphry-Baker, P Gao, Mohammad K Nazeeruddin, Michael Grätzel, Sequential deposition as a route to high-performance perovskite-sensitized solar cells. Nature 2013, 499 (7458), 316

 7. LE Polander, A Yella, J Teuscher, R Humphry-Baker, BFE Curchod, Negar Ashari Astani, Peng Gao, Jacques-E Moser, Ivano Tavernelli, Ursula Rothlisberger, Michael Grätzel, Md Khaja Nazeeruddin, Julien Frey, Unravelling the potential for dithienopyrrole sensitizers in dye-sensitized solar cells. Chemistry of Materials 2013, 25 (13), 2642-2648

 8. L Li, P Gao, M Baumgarten, K Müllen, N Lu, H Fuchs, L Chi, High Performance Field‐Effect Ammonia Sensors Based on a Structured Ultrathin Organic Semiconductor Film. Advanced Materials 2013, 25 (25), 3419

 9. L Giribabu, VK Singh, T Jella, Y Soujanya, A Amat, F De Angelis, A Yella, Peng Gao, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Sterically demanded unsymmetrical zinc phthalocyanines for dye-sensitized solar cells. Dyes and Pigments, 2013, 518–529

 10. M Kastler, S Koehler, K Muellen, P Gao, D Beckmann, X Feng, HN Tsao, High performance solution processable semiconductor based on dithieno [2, 3-D: 2′, 3′-D′] benzo [1, 2-B: 4, 5-B′] dithiophene. 2013, US Patent 8,367,717.

 11. P Gao, YJ Kim, JH Yum, TW Holcombe, MK Nazeeruddin, M Grätzel, Facile synthesis of a bulky BPTPA donor group suitable for cobalt electrolyte based dye sensitized solar cells. Journal of Materials Chemistry A 2013, 1 (18), 5535-5544


2012

 1. MK NAZEERUDDIN, P GAO, M GRAETZEL, MJ BRAUN, T MIYAJI, DYES, METHOD OF MAKING THEM, AND THEIR USE IN DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS. 2012, WO Patent 2,012,175,536.

 2. L Etgar, P Gao, Z Xue, Q Peng, AK Chandiran, B Liu, MK Nazeeruddin, Michael Grätzel, Mesoscopic CH3NH3PbI3/TiO2 Heterojunction Solar Cells. Journal of the American Chemical Society 2012, 134 (42), 17396-17399

 3. P Gao, HN Tsao, M Grätzel, MK Nazeeruddin, Fine-tuning the electronic structure of organic dyes for dye-sensitized solar cells. Organic letters 2012, 14 (17), 4330-4333

 4. TW Holcombe, JH Yum, J Yoon, P Gao, M Marszalek, DD Censo, Kasparas Rakstys, Md. K Nazeeruddin, Michael Graetzel, A structural study of DPP-based sensitizers for DSC applications. Chemical Communications 2012, 48 (87), 10724-10726


2011

 1. S Wang, P Gao, I Liebewirth, K Kirchhoff, S Pang, X Feng, W Pisula, Klaus Müllen, Microribbon field-effect transistors based on dithieno [2, 3-d; 2, 3′-d′] benzo [1, 2-b; 4, 5-b′] dithiophene processed by solvent vapor diffusion. Chemistry of Materials 2011, 23 (22), 4960-4964

 2. S Wang, L Dössel, A Mavrinskiy, P Gao, X Feng, W Pisula, K Müllen, Self‐Assembly: Self‐Assembly and Microstructural Control of a Hexa‐peri‐hexabenzocoronene–Perylene Diimide Dyad by Solvent Vapor Diffusion (Small 20/2011). Small 2011, 7 (20), 2840-2840


2010

 1. P Gao, D Cho, X Yang, V Enkelmann, M Baumgarten, K Müllen, Heteroheptacenes with fused thiophene and pyrrole rings. Chemistry–A European Journal 2010, 16 (17), 5119-5128

 2. L Li, P Gao, KC Schuermann, S Ostendorp, W Wang, C Du, Y Lei, Harald Fuchs, Luisa De Cola, Klaus Müllen, Lifeng Chi, Controllable growth and field-effect property of monolayer to multilayer microstripes of an organic semiconductor. Journal of the American Chemical Society 2010, 132 (26), 8807-8809


2009

 1. P Gao, Thiophene-containing organic semiconducting heteroacenes for electronic applications. Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 2009

 2. P Gao, D Beckmann, HN Tsao, X Feng, V Enkelmann, M Baumgarten, W Pisula, K Müllen, Heteroacenes for Organic Field-Effect Transistors. Synfacts 2009 (03), 0265-0265

 3. P Gao, D Beckmann, HN Tsao, X Feng, V Enkelmann, M Baumgarten, Wojciech Pisula, Klaus Müllen, Dithieno[2,3‐d;2′,3′‐d′]benzo[1,2‐b;4,5‐b′]dithiophene (DTBDT) as Semiconductor for High‐Performance, Solution‐Processed Organic Field‐Effect Transistors. Advanced Materials 2009, 21 (2), 213-216


2008

 1. P Gao, D Beckmann, HN Tsao, X Feng, V Enkelmann, W Pisula, K Müllen, Benzo [1, 2-b: 4, 5-b′] bis [b] benzothiophene as solution processible organic semiconductor for field-effect transistors. Chemical Communications, 2008, 1548-1550

 2. P Gao, X Feng, X Yang, V Enkelmann, M Baumgarten, K Muellen, Conjugated Ladder-Type Heteroacenes Bearing Pyrrole and Thiophene Ring Units: Facile Synthesis and Characterization. Journal of Organic Chemistry 2008, 73 (23), 9207-9213