52369
当前位置: 首页   >  成果及论文
成果及论文

5篇代表作

1. Wu Wen, Shengsheng Yu, Chaoqun Zhou, Hao Ma, Zhongyue Zhou, Chuangchuang Cao, Jiuzhong Yang*, Minggao Xu, Fei Qi, Guobin Zhang and Yang Pan*, Formation and Fate of Formaldehyde in the Methanol-To-Hydrocarbons Reaction: An In Situ Synchrotron Radiation Photoionization Mass Spectrometry Study,  Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 4873-4878

2. Yonghua Hu,* Chengyuan Liu, Yingbo Xu, Jiuzhong Yang, and Yang Pan*,  Identification of isobars and Isomers in Cigarette Side-stream Smoke in real time by Synchrotron Radiation Photoionization Mass Spectrometry and Multiple Linear Regression, Analytical Chemistry, 2021, 93, 5718-5726 (封面文章)

3. Chengyuan Liu,  Qi Wang,  Brian Hivick, Yongling Ai,  Pier Alexandre Champagne,Yang Pan*, Hao Chen*, Capture of electrochemically-generated fleeting carbazolium radical cations and elucidation of carbazole dimerization mechanism by mass spectrometry, Analytical Chemistry, 2020, 92, 15291-15296 (封面文章)

4. Chengyuan Liu, Keke Qi, Lei Yao, Ying Xiong, Xuan Zhang, Jianye Zang, Changlin Tian, Minggao Xu, Jiuzhong Yang, Zhenkun Lin, Yongmei Lv, Wei Xiong*, and Yang Pan*, Imaging of polar and nonpolar species using compact desorption electrospray ionization/post-photoionization mass spectrometry, Analytical Chemistry, 2019, 91, 110, 6616-6623(封面文章)

5. Yang Pan*, Yonghua Hu, Jian Wang, Ye Lili, Chengyuan Liu, Zhixiang Zhu, Online characterization of isomeric/isobaric compounds in the gas phase of mainstream cigarette smoke by synchrotron radiation vaccum ultraviolet photoionization time-of-flight mass spectrometry and photoionization efficiency curve simulation, Analytical Chemistry, 2013, 85, 11993-12001

代表封面文章


2022年发表论文

1. Wan Zhao, Jing Zhang, Airong Feng, Hao Yin*, Chengyuan Liu*, and Yang Pan*, Rapid Quantification of Endogenous Steroids in Human Serum Using Leidenfrost Effect-Assisted Thermal Desorption Atmospheric Pressure Photoionization Orbitrap Mass Spectrometry. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2022, 33, 7, 1250–1259封面文章

2. Liutian Wu, Keke Qi, Chengyuan Liu*, Yang Pan, Effects of dopants in the imaging of mouse brain by desorption electrospray ionization/post-photoionization (DESI/PI) mass spectrometry, Journal of Mass Spectrometry, 2022, 57(3):e4813

3. Zhongling Li, Wenlong Wu, Menglin Wang, Yanan Wang, Xinlong Ma, Lei Luo, Yue Chen, Kaiyuan Fan, Yang Pan, and Hongliang Li*Jie Zeng,* Ambient-pressure hydrogenation of CO2 into long-chain olefins, Nature Communications, 2022, 13, 2396

4. Na Li, Bin Huang, Xue Dong, Jinsong Luo, Yi Wang, Hui Wang, Dengyun Miao, Yang Pan, Feng Jiao*, Jianping Xiao*, and Zhenping Qu*, Bifunctional Zeolites-Silver catalyst enabled tandem oxidation of formaldehyde at low temperatures, Nature Communications, 2022, 13, 2209

5. Zhiqiang Wang; Juncheng Zhu; Xiaolong Zu; Yang Wu; Shu Shang; Peiquan Ling; Panzhe Qiao; Chengyuan Liu; Jun Hu; Yang Pan; Junfa Zhu; Yongfu Sun*; Yi Xie, Selective CO2 Photoreduction to CH4 via Pdᵟ+-assisted Hydrodeoxygenation over CeO2 Nanosheets, Angewandte Chemie International Edition, 2022, DOI 10.1002/anie.202203249

6. Eggart, Daniel; Huang, Xin; Zimina, Anna; Yang, Jiuzhong; Pan, Yang; Pan, Xiulian*; Grunwaldt, Jan-Dierk*, Operando XAS study of Pt doped CeO2 for non-oxidative conversion of methane, ACS Catalysis, 2022, 12, 7, 3897–3908

2021年发表论文

1. Yonghua Hu,* Chengyuan Liu, Yingbo Xu, Jiuzhong Yang, and Yang Pan*,  Identification of isobars and Isomers in Cigarette Side-stream Smoke in real time by Synchrotron Radiation Photoionization Mass Spectrometry and Multiple Linear Regression, Analytical Chemistry, 2021, 93, 5718-5726 封面文章

2. Keke Qi, Yongmei Lv*, Yun Ren, Xian Wang, Liutian Wu, Jingwen Wang, Xuan Zhang, Yifu He, Chenchen Zhang, Chengyuan Liu*, and Yang Pan*, Cholesterol was Identified as a Biomarker in Human Melanocytic Nevi using DESI and DESI/PI Mass Spectrometry Imaging, Talanta, 2021, 231, 122380

3. Keke Qi, Minggao Xu, Hao Yin, Liutian Wu, Yonghua Hu, Wan Zhao, Jiuzhong Yang, Chengyuan Liu,* and Yang Pan*, Online Study on the Gaseous Intermediates and Products Evolved from Green Tea Roasting by Synchrotron Radiation Photoionization Mass Spectrometry, Journal of American Society for Mass Spectrometry, 2021, 32 (6), 1402-1411封面文章

4. Yu Wang, Chengyuan Liu, Liangyuan Jia, Zhenlei Peng, Jianqiang Wang, Jiuzhong Yang and Yang Pan*, On-line photoionization mass spectrometric study of the catalytic pyrolysis of acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer over HZSM-5, HUSY and Al-MCM-41, Fuel, 2021, 307, 121937

5. Jingting Hu, Liang Yu, Jiao Deng, Yong Wang, Kang Cheng, Chao Ma, Qinghong Zhang, Wu Wen, Shengsheng Yu, Yang Pan, Hao Ma, Fei Qi, Yongke Wang, Yanping Zheng, Mingshu Chen, Rui Huang, Shuhong Zhang, Xinhe Bao, Ye Wang*, Dehui Deng*, Sulphur vacancies-rich MoS2 as catalyst for the hydrogenation of CO2 to methanol, Nature Catalysis, 2021, , 4(3), 242

6. Jiaqi Xu, Zhengyu Ju, Wei Zhang, Yang Pan, Junfa Zhu, Jiawei Mao, Xueli Zheng, Haiyan Fu, Maolin Yuan, Ruixiang Li*, Efficient Infrared-Light-Driven CO2 Reduction Over Ultrathin Metallic Ni-doped CoS2 Nanosheets, Angewandte Chemie International Edition, 2021, 60(16), ‏8705-8709

7. Jian Gu, Minzhen Jian, Li Huang, Zhihu Sun, Yang Pan, Wu Wen, Yue Lin, Xianxian Shi, Xiaohui Huang, Lina Cao, Si Chen, Xusheng Zheng, Haibin Pan, Junfa Zhu, Shiqiang Wei,*, Wei-Xue Li*, and Junling Lu*, Synergizing metal-support interactions and spatial confinement boosts dynamics of atomic nickel for hydrogenations, Nature Nanotechnology, 2021, 16, 1141–1149

8. Jian Li, Hongliang Huang, Wenjuan Xue, Kang Sun, Xiaohui Song, Chunrui Wu, Lei Nie, Yang Li, Chengyuan Liu, Yang Pan, Donghai Mei, Chongli Zhong, Hailong Jiang*, Self-adaptive dual-metal-site pairs in metal-organic frameworks for selective CO2 photoreduction to CH4, Nature Catalysis, 2021, 4, 719–729

9. Yujun Guo, Guichang Zou, Jin Jin, Lei Yao, Keke Qi, Yang Pan, and Wei Xiong*, Simvastatin Impairs Hippocampal Synaptic Plasticity and Cognitive Function in Mice, Molecular brain, 2021, 14(1), 41

10. Shihui Zou*, Zhinian Li, Qiuyue Zhou, Yang Pan, Wentao Yuan, Lei He, Shenliang Wang, Wu Wen, Juanjuan Liu, Carl Mesters, Yong Wang, Yonghua Du, Jiuzhong Yang, Liping Xiao, Hisayoshi Kobayashi*, Jie Fan*, Surface Coupling of Methyl Radicals for Efficient Low-Temperature Oxidative Coupling of Methane, Chinese Journal of Catalysis, 2021, 42(7), 1117-1125

11. Xu, Minggao;  Zhu, Baozhong ;  Zhao, Long ;  Sun, Yunlan* ;  Pan, Yang ;  Yang, Jiuzhong*, Atmospheric-Pressure Pyrolysis Study of Chlorobenzene Using Synchrotron Radiation Photoionization Mass Spectrometry, Journal of Physical Chemistry A, 2021, 125, (9), 1949-1957

12. Nai Shi; Yun Xie; Yi Yang; Daoming Huan; Yang Pan; Ranran Peng*; Changrong Xia; Chusheng Chen; Zhongliang Zhan; Yalin Lu*, A promising anode for high performance direct-methane fueled solid oxide fuel cells, ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, 13(4), 4943-4954

13. Yongfu Sun*, Xiaolong Zu; Yuan Zhao; Xiaodong Li; Runhua Chen; Weiwei Shao; Zhiqiang Wang; Jun Hu; Junfa Zhu; Yang Pan; Yi Xie*, Ultrastable and Efficient Visible-light-driven CO2 Reduction Triggered by Regenerative Oxygen-vacancies in Bi2O2CO3 Nanosheets, Angewandte Chemie International Edition, 2021, 60 (25), 13840-13846

14. Weiwei Shao; Shumin Wang; Juncheng Zhu; Xiaodong Li; Xingchen Jiao; Yang Pan; Yongfu Sun*; Yi Xie*, In-plane Heterostructured Ag2S-In2S3 Atomic Layers Enabling Boosted CO2 Photoreduction into CH4,  Nano Research, 2021, DOI: 10.1007/s12274-021-3365-4

15. Zhang, Wenqing;  Mao, Keke ;  Low, Jingxiang ;  Liu, Hengjie ;  Bo, Yanan ;  Ma, Jun ;  Liu, Qiaoxi ;  Jiang, Yawen ;  Yang, Jiuzhong ;  Pan, Yang;  Qi, Zeming] ;  Long, Ran*;  Song, Li* ;  Xiong, Yujie*, Working-in-tandem mechanism of multi-dopants in enhancing electrocatalytic nitrogen reduction reaction performance of carbon-based materials, Nano Research, 2021, DOI: 10.1007/s12274-021-3315-1

16. Liang, Liang;  Ling, Peiquan;  Li, Yuhuan ;  Li, Li ;  Liu, Jiandang;  Luo, Qiquan;  Zhang, Hongjun;  Xu, Qian;  Pan, Yang;  Zhu, Junfa;  Ye, Bangjiao; Sun, Yongfu*, Atmospheric CO2 capture and photofixation to near-unity CO by Ti3+-V-o-Ti3+ sites confined in TiO2 ultrathin layers, SCIENCE CHINA-CHEMISTRY,DOI: 10.1007/s11426-021-9967-9

17. Lin, Fengfei; Liu, Xiaohao; Ma, Meina; Qi, Fenglei; Pan, Yang; Wang, Lu; Ma, Peiyong; Zhang, Ying*; Real-time monitoring the carbonization and activation process of activated carbon prepared from Chinese parasol via zinc chloride activation, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2021, 155, 105089

18. Niu, Qi; Wang, Jinglan; Cao, Congcong; Cheng, Zhanjun*; Zhu, Yanan; Wen, Wu; Wang, Jian; Pan, Yang; Yan, Beibei; Chen, Guanyi*; Ronsse, Frederik; Comparative study of different algae pyrolysis using photoionization mass spectrometry and gas chromatography/mass spectrometry, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2021, 155, 105068

19. Qiuyue Zhou, Zhi-Qiang Wang*, Zhinian Li, Junxing Wang, Minggao Xu, Shihui Zou*, Jiuzhong Yang, Yang Pan*, Xue-Qing Gong*, Liping Xiao, and Jie Fan*, CH3 center dot-Generating Capability as a Reactivity Descriptor for Metal Oxides in Oxidative Coupling of Methane, ACS Catalysis, 2021, 11, 14651-14659

20. 赵婉,王健,戚可可,胡永华,吴刘天,刘成园,潘洋超声雾化萃取大气压光电离质谱法快速分析烟草化学成分质谱学报2021, 42, 271-284

21. 刘成园,潘洋*,原位光电离质谱原理及应用质谱学报2021, 42, 514-531

22. 许鸣皋,文 武,赵 龙,杨玖重,朱宝忠,孙运兰*,潘洋*,氯苯低压热解的原位同步辐射光电离质谱研究. 燃料化学学报2021, 49 (6) , pp.853-860

23. 许鸣皋,朱宝忠, 文武, 杨玖重, 潘洋*, 孙运兰*.原位同步辐射光电离质谱研究压力对3Mn10Fe/Ni催化剂上N2O形成途径的影响,大气与环境光学学报2021, 接收

24.周忠岳;杨玖重;潘洋*;齐飞*,同步辐射真空紫外光电离质谱在燃烧和催化研究中的应用进展质谱学报2021, 42, 598-608

2020年发表论文

1. Wu Wen, Shengsheng Yu, Chaoqun Zhou, Hao Ma, Zhongyue Zhou, Chuangchuang Cao, Jiuzhong Yang*, Minggao Xu, Fei Qi, Guobin Zhang and Yang Pan*, Formation and Fate of Formaldehyde in the Methanol-To-Hydrocarbons Reaction: An In Situ Synchrotron Radiation Photoionization Mass Spectrometry Study, Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59, 4873-4878

2. Chengyuan Liu,  QWang,  Brian Hivick, Yongling Ai,  Pier Alexandre Champagne,Yang Pan*, Hao Chen*, Capture of electrochemically-generated fleeting carbazolium radical cations and elucidation of carbazole dimerization mechanism by mass spectrometry, Analytical Chemistry, 2020, 92, 15291-15296 (封面文章

3. Yanan Zhu, Wu Wen, Yamin Li, Lilin Lu, Jiuzhong Yang*, and Yang Pan*, Effect of Coal Particle Size on the Distribution of Pyrolytic Volatile Products Using On-line Py-SPI-TOF MS, Journal of the Energy Institute, 2020, 93, 405-414

4. Yu Su, Jinxia Qi, Tiantian Xue, Minggao Xu, Jiuzhong Yang, Yang Pan* and Zhenkun Lin*, Upgrading of furans from in situ catalytic fast pyrolysis of xylan by reduced graphene oxide supported Pt nanoparticles, Renewable Energy, 2020, 152, 94-101

5. Mo Zheng , Yang Pan*, Ze Wang, Xiaoxia Li*, Li Guo, Capturing the Dynamic Profiles of Products in Hailaer Brown Coal Pyrolysis with Reactive Molecular Dynamics Simulations and Experiments, Fuel, 2020, 268, 117290

6. Jiao, Xingchen; Zheng, Kai; Chen, Qing-Xia; Li, Xiaodong; Li, Yamin; Shao, Weiwei; Xu, Jiaqi; Zhu, JunFa; Pan, Yang; Sun, Yongfu*,  Xie Yi* Photocatalyzing Waste Plastics into C2 Fuels under Simulated Natural Environments, Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59,15497-15501 

7. Jun-Jie Weng, Zhenyu Tian*, Yue-Xi Liu, Yang Pan, Ya-Nan Zhu, Investigation on the co-combustion mechanism of coal and biomass on a fixed-bed reactor with advanced mass spectrometry, Renewable Energy, 2020, 149, 1068-1076

8. Xuanyu Zhang; Rui You; Zeyue Wei; Xiao Jiang; Jiuzhong Yang; Yang Pan; Peiwen Wu; Qingdong Jia; Zhenghong Bao; Lei Bai; Mingzhou Jin; Bobby Sumpter; Victor Fung; Weixin Huang*; Zili Wu*, Radical Chemistry and Reaction Mechanisms of Propane Oxidative Dehydrogenation over Hexagonal Boron Nitride Catalysts, Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59(21), 8042-8046

9. Rana Muhammad Irfan, Taotao Wang, Daochuan Jiang, Qiudi Yue, Lei Zhang, Hongyun Cao, Yang Pan, Pingwu Du*, Highly Active Homogeneous Molecular Iron Catalysts for Direct Photocatalytic Conversion of Formic Acid to Syngas (CO+H2) at Room Temperature by Visible Light, Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59(35),14818-14824

10. Nai Shi; Shuangshuang Xue; Yun Xie; Yi Yang; Daoming Huan; Yang Pan; Changrong Xia; Zhongliang Zhan; Yalin Lu*, Co-generation of electricity and olefin via proton conducting fuel cells using (Pr0.3Sr0.7)0.9Ni0.1Ti0.9O3 catalyst layers, Applied Catalysis B: Environmental, 2020, 272, 118973

11. 余圣圣,文武,许鸣皋,杨玖重*,毕海林,王旭迪,齐飞,潘洋*,应用于同步辐射光电离质谱的原位催化高压反应器研制,科大学报2020, 50, 880-886


2019年发表论文

1. Chengyuan Liu, Keke Qi, Lei Yao, Ying Xiong, Xuan Zhang, Jianye Zang, Changlin Tian, Minggao Xu, Jiuzhong Yang, Zhenkun Lin, Yongmei Lv, Wei Xiong*, and Yang Pan*, Imaging of polar and nonpolar species using compact desorption electrospray ionization/post-photoionization mass spectrometry, Analytical Chemistry, 2019, 91, 110, 6616-6623封面文章

2. Wan Zhao, Chengyuan Liu, Hao Yin, Keke Qi, Minggao Xu, Jiuzhong Yang, and Yang Pan*, Direct and Rapid Analysis of Trace Level Steroids in Water by Thermal Desorption Atmospheric Pressure Photoionization Mass Spectrometry, Analytical Methods, 2019, 11, 1304 -1311,封面文章

3. Yamin Li, Qinghui Meng, Jinglan Wang, Yan Zhang, Chuangchuang Cao, Zhanjun Cheng*, Jiuzhong Yang, Fuyi Liu, Lidong Zhang*, and Yang Pan*, Experimental and Theoretical Investigation on the Pyrolysis of Furfural, Journal of Physical Chemistry A, 2019, 123, 103-110

4. Luo, Liangfeng; You, Rui; Liu, Yiming; Yang, Jiuzhong; Zhu, Yanan; Wen, Wu; Pan, Yang*; Qi, Fei; Huang, Weixin*, Gas-phase Reaction Network of Oxidative Coupling of Methane and Oxidative Dehydrogenation of Ethane, ACS Catalysis, 2019, 9, 2514-2520

5. Gongxin Dai, Yanan Zhu, Yang Pan*, Jiuzhong Yang, Guanyu Wang, Pruk Aggarangsi, Shurong Wang*, Mechanism study on the pyrolysis of the typical ether linkages in biomass, Fuel, 2019, 249, 146-153

6. Yongfu Sun*, Xiaodong Li, Jiaqi Xu, Yanjie Shao, Ju Wu, Xiaoliang Xu, Yang Pan, Huanxin Ju, Junfa Zhu, and Yi Xie*, Selective Visible-light driven Photocatalytic CO2 Reduction to CH4 Mediated by Atomically-thin CuIn5S8 Layers, Nature Energy, 2019, 4, 690-699

7. Li, Xiaodong; Liang, Liang; Sun, Yongfu*; Xu, Jiaqi; Jiao, Xingchen; Xu, XiaoLiang; Ju, Huanxin; Pan, Yang; Zhu, Junfa; Xie, Yi*, Ultrathin Conductor Enabling Efficient IR Light CO2 Reduction, Journal of the American Chemical Society, 2019, 141, 1, 423-430

8. Wu, Xiaoyong; Li, Yuan; Zhang, Gaoke; Chen, Hong; Li, Jun; Wang, Kai; Pan, Yang; Zhao, Yan; Sun, Yongfu*; Xie, Yi*, Photocatalytic CO2 conversion of M0.33WO3 directly from the air with high selectivity: Insight into full spectrum induced reaction mechanism, Journal of the American Chemical Society, 2019, 141, 5267-5274

9. Nai Shi,  Yun Xie,  Daoming Huan,  Yi Yang,  Shuangshuang Xue,  Zeming Qi,  Yang Pan,  Ranran Peng,*  Changrong Xia  and Yalin Lu*Controllable CO2 conversion via high performance proton conducting solid oxide electrolysis cell and the possible mechanisms, Journal of Materials Chemistry A, 2019, 7, 4855-4864

10. Chen, Yuting; Li, Gongyu; Yuan, Siming; Pan, Yang; Liu, Yangzhong; Huang, Guangming*, Ultrafast Micro-Electrophoresis: Behind Direct Mass Spectrometry Measurement for Proteins and Metabolites in Living Cell/CellsAnalytical Chemistry2019, 91, 10441-10447

11. Mingjie Gao, Xiaoxia Li*, Chunxing Ren, Ze Wang, Yang Pan, and Li Guo*, Construction of a multi-component molecular model of Fugu coal for pyrolysis simulation, Energy & Fuels, 2019, DOI: 10.1021/acs.energyfuels.8b04434

12. Zuoying WenXiaofeng Tang*, Chengcheng Wang, Christa Fittschen, Tao Wang, Cuihong Zhang, Jiuzhong Yang, Yang Pan, Fuyi Liu, Weijun Zhang*, A vacuum ultraviolet photoionization time-of-flight mass spectrometer with high sensitivity for study of gas phase radical reaction in flow tube, International Journal of Chemical Kinetics, 2019, 51, 178-188

13. Hanfeng JinJiuzhong Yang,* Lili XingJunyu HaoYan Zhang,  Chuangchuang Cao,  Yang Pan  and  Aamir Farooq*, An experimental study of indene pyrolysis with synchrotron vacuum ultraviolet photoionization mass spectrometry,Physical Chemistry Chemical Physics, 2019, 21, 5510-5520

14. Liu, Xiaohao; Wang, Chenguang; Zhang, Ying; Qiao, Yan; Pan, Yang; Ma, Longlong, Selective Preparation of 4-alkylphenols from Lignin-derived Phenols and Raw Biomass over magnetic Co-Fe@N-doped Carbon Catalysts, ChemSusChem, 2019, DOI:10.1002/cssc.201901578

15. Chao Ma; Junling Wang; Yao Yuan; Xiaowei Mu; Yang Pan; Lei Song,An insight into gas phase flame retardant mechanisms of AHP versus AlPi in PBT: online pyrolysis vacuum ultraviolet photoionization time-of-flight mass spectrometry, Combustion and Flame, 2019, xx

16. Mohcin Akri, Shu Zhao, Xiaoyu Li, Ketao Zang, Adam F. Lee, Mark A. Isaacs, Yang Su, Wei Xi, Xiaoli Pan, Yuvaraj Gangarajula, Jun Luo, Wu Wen, Yang Pan, Karen Wilson, Lin Li, Botao Qiao, Aiqin Wang, Tao Zhang, Atomically dispersed nickel as coke-resistant active sites for methane dry reforming, Nature Communications,  2019, xx

17. Zheng Shihui, Yuan Siming, Hou Zhuanghao, Li Gongyu, Chen Yuting, Pan Yang, Liu Yangzhong, Huang Guangming*, Charge-dependent modulation of specific and nonspecific protein-metal ion interactions in nanoelectrospray ionization mass spectrometry, Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2019, xx

18. Yang Pan, Ya-Nan Zhu, Yue-Xi Liu, Jun-Jie Weng, Zhenyu Tian, Investigation on the co-combustion mechanism of coal and biomass on a fixed-bed reactor with advanced mass spectrometry, Renewable Energy, 2019, xx


2018年之前发表论文

1. Yamin Li, Jinglan Wang, Xiamin Chen, Zhanjun Cheng, Minggao Xu, Jiuzhong Yang, Liangyuan Jia*, and Yang Pan*, Catalytic Pyrolysis of Xylan over Alkali Metal Salts as Revealed by Synchrotron Vacuum Ultraviolet Photoionization Mass Spectrometry, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2018, 135, 94-100

2. Hongchao Wang; Weiqi Guo; Zhi Jiang; Ruoou Yang; Zheng Jiang; Yang Pan; Wenfeng Shangguan, New Insight into the enhanced activity for ordered mesoporous nickel oxide in formaldehyde catalytic oxidation reaction, Journal of Catalysis, 2018,  361, 370-383

3. Chengyuan Liu, Wu Wen, Jun Shao, Wan Zhao, Keke Qi, Jiuzhong Yang, Yang Pan*, Fast and comprehensive characterization of the chemical components in traditional Chinese herbal medicines by extractive atmospheric pressure photoionization (EAPPI) mass spectrometry, Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2017, 31 (18), 1491-1498

4. Rui You, Xuanyu Zhang, Liangfeng Luo, Yang Pan, Haibin Pan, Jiuzhong Yang, Lihui Wu, Xusheng Zheng, Yuekang Jin, Weixin Huang, NbOx/CeO2-rods catalysts for oxidative dehydrogenation of propane: Nb-CeO interaction and reaction mechanism, Journal of Catalysis, 2017, 348, 189-199

5. Chengyuan Liu, Jiuzhong Yang, Wan Zhao, and Yang Pan*, Effects of solvent and ion source pressure on the analysis of anabolic steroids by low pressure photoionization mass spectrometry, J. Am. Soc. Mass Spectrom., 2017, 28(4), 724-728

6. Kang Cheng, Wei Zhou, Jincan Kang, Shun He, Shulin Shi, Qinghong Zhang, Yang Pan, Wu Wen, Ye Wang, Bifunctional Catalysts for One-Step Conversion of Syngas into Aromatics with Excellent Selectivity and Stability, Chem, 2017, 3, 334-347

7. Jiao, Xingchen; Li, Xiaodong; Jin, Xiuyu; Sun, Yongfu; Xu, Jiaqi; Liang, Liang; Ju, Huanxin; Zhu, Junfa; Pan, Yang; Yan, Wensheng; Lin, Yue; Xie, Yi, Partially Oxidized SnS2 Atomic Layers Achieving Efficient Visible-Light-Driven CO2 Reduction, Journal of the American Chemical Society, 2017, 139 (49), pp 18044–18051

8. Jian Wang, Yonghua Hu*, Yinbo Hu, Zhengfeng Tian, Yang Pan*, On-line photoionization mass spectrometric study on the mouth retention of gaseous mainstream cigarette smoke, Analytical Methods, 2017, 9 (24), 3653-3661

9. Feng Jiao, Jinjing Li, Xiulian Pan, Jianping Xiao, Haobo Li, Hao Ma, Mingming Wei, Yang Pan, Zhongyue Zhou, Mingrun Li, Shu Miao, Jian Li, Yifeng Zhu, Dong Xiao, Ting He, Junhao Yang, Fei Qi, Qiang Fu, Xinhe Bao, Selective conversion of syngas to light olefins, Science2016, 351 (6277), 1065-10682016年度中国科学十大进展)

10. Gongyu Li, Siming Yuan, Yang Pan, Yangzhong Liu, Guangming Huang*, Binding States of Protein-Metal Complexes in Cells, Anal. Chem.2016, 88, 22, 10860-10866

11. Chengyuan Liu, Jiuzhong Yang, Jian Wang, Yonghua Hu, Wan Zhao, Zhongyue Zhou, Fei Qi, and Yang Pan*, Extractive Atmospheric Pressure Photoionization (EAPPI) Mass Spectrometry: Rapid Analysis of Chemicals in Complex Matrices, J. Am. Soc. Mass Spectrom., 2016, 27, 1597-1605

12. Yizun Wang, Yu Wang, Yanan Zhu, Yang Pan*, Jiuzhong Yang, Yuyang Li, Fei Qi, Influence of thermal treatment of HUSY on catalytic pyrolysis of polypropylene: An online photoionization mass spectrometric study, Energy & Fuels, 2016, 30 (6), 5122-5129

13. Yu Wang, Yanan Zhu, Zhongyue Zhou, Jiuzhong Yang, Yang Pan*, and Fei Qi*, Pyrolysis study on solid fuels: from conventional analytical methods to synchrotron vacuum ultraviolet photoionization mass spectrometryEnergy & Fuels, 2016, 30 (3), 1534-1543

14. Yanan Zhu, Xiamin Chen, Yizun Wang, Wu Wen, Yu Wang, Jiuzhong Yang, Zhongyue Zhou, Lidong Zhang, Yang Pan*, and Fei Qi, Online Study on the Catalytic Pyrolysis of Bituminous Coal over the HUSY and HZSM-5 with Photoionization Time-of-Flight Mass Spectrometry, Energy & Fuels, 2016, 30 (3), 1598-1604

15. Yizun Wang, Jiuzhong Yang, Yang Pan*, Hao Ma, Yuyang Li, Fei Qi, On-line photoionization mass spectrometric study on the behavior of ammonia poisoning on HUSY for the catalytic pyrolysis of polypropylene, Chin. J. Chem. Phys., 2016, 29(6), 681-686

16. Chengyuan Liu, Yanan Zhu, Zhongyue Zhou, Jiuzhong Yang, Fei Qi, Yang Pan*, Ultrasonic nebulization extraction/low pressure photoionization mass spectrometry for direct analysis of chemicals in matrices, Anal. Chim. Acta., 2015, 891, 203-210

17. Yu Wang, Que Huang, Zhongyue Zhou, Jiuzhong Yang, Fei Qi, Yang Pan*, On-line study on the pyrolysis of polypropylene over the HZSM-5 zeolite with photoionization time-of-flight mass spectrometry , Energy & Fuels, 2015, 29 (2), 1090-1098

18. Zhixiang Zhu, Jian Wang, Keqing Qiu, Chengyuan Liu, Fei Qi, Yang Pan*, “A novel VUV light source assembly with aluminum-coated electrodes for enhancing the ionization efficiency of photoionization mass spectrometry ”, Rev. Sci. Instrum., 2014, 85, 046110

19. Yang Pan*, Yonghua Hu, Jian Wang, Ye Lili, Chengyuan Liu, Zhixiang Zhu, “Online characterization of isomeric/isobaric compounds in the gas phase of mainstream cigarette smoke by synchrotron radiation vaccum ultraviolet photoionization time-of-flight mass spectrometry and photoionization efficiency curve simulation”, Anal. Chem.2013, 85, 11993-12001

20. Jian Wang, Wenjian Tang, Lidong Zhang, Lili Ye, Yang Pan*, Photoionization and dissociative photoionization of capecitabine, 5'-deoxy-5-fluorocytidine and 5'-deoxy-5-fluorouridine, Chin. J. Chem. Phys., 2013, 26, 20-26

21. Jian Wang, Junjie Weng, Liangyuan Jia, Yang Pan*, Study on the gas phase components in mainstream cigarette smoke with synchrotron radiation photoionization mass spectrometry, Chin. J. Anal. Chem., 2012, 40, 1048-1052

22. Yang Pan, Hong Gao, Lei Yang, Jingang Zhou, C. Y. Ng and William M. Jackson*, “Communication: Vacuum ultraviolet laser photodissociation studies of small molecules by the vacuum ultraviolet laser photoionization time-sliced velocity-mapped ion imaging method”, J. Chem. Phys., 2011, 135, 071101

23. Yang Pan, Lidong Zhang, Huijun Guo, Liulin Deng and Fei Qi*, “Photoionisation and photodissociation studies of nonvolatile organic molecules by synchrotron VUV photoionisation mass spectrometry and theoretical calculations”, Int. Rev. Phys. Chem.2010, 29, 369-401 (invited review)

24. Yang Pan, Lidong Zhang, Taichang Zhang, Huijun Guo, Fei Qi*, “Intramolecular hydrogen transfer in the ionization process of α-alanine”, Phys. Chem. Chem. Phys.2009, 11, 1189-1195

25. Yang Pan, Taichang Zhang, Xin Hong, Yunwu Zhang, Liusi Sheng, and Fei Qi*, “Fragment-controllable mass spectrometric analysis of organic compounds with an infrared laser desorption/tunable vacuum ultraviolet photoionization technique”, Rapid Commun. Mass Spectrom. 2008, 22, 1619-1623