当前位置: X-MOL首页全球导师 海外导师 › LOH, KIAN PING

个人简介

B.Sc.(Hons), 1994, National University of Singapore; D.Phil.,1996, Oxford University; Postdoc., 1998, National Inst. for Material Science, Tsukuba, Japan Full Professor of Chemistry, NUS Awards President's Science Award 2014 Singapore Millenium Foundation Research Horizon Award 2010 Dean’s Chair Professor 2010 Outstanding Chemist Award, 2009 Faculty Young Scientist Award, NUS, 2009 University Young Scientist Award, NUS, 2008 National Research Foundation CRP 9.7 million award, 2007

研究领域

Research activities of Loh’s 2D Quantum Materials Convergence Technology group 1.Synthetic Van Der Waals Quantum Materials Correlated physics in Van Der Waals Quantum System; Synthesis and design of new Organic-Inorganic Hybrid 2D Crystals for Spin Tunneling; Synthesis and Design of All Organic 2D Crystals for flexible Dielectrics and Ferroelectrics; Atomic scale imaging of ferroic domains. 2.Spin-orbitronics in Two Dimensional Quantum Materials Investigating the coupling of spin obit interactions with symmetry and ferroic orders. Rashba ferroelectrics. Berry Curvature dipoles. 3. Single Atom Catalysts and Porous materials for Carbon and Hydrogen Cycle Physical chemistry of Single and bi-atom catalysis and defect engineering for energy conversion; Dynamics of ion transport in 2D covalent organic frameworks for solid state electrolytes 4. Graphene and polymer chemistry for Membrane Technology Industry partnership for Graphene Membrane Technology; Engineering porosity in membranes for high flux 5. Chemical Vapor deposition of Wafer Scale Nano-diamond films for semiconductor industry Industry partnership for wafer scale diamond film deposition and dry seeding technology

近期论文

查看导师最新文章 (温馨提示:请注意重名现象,建议点开原文通过作者单位确认)

Oscillatory Order–Disorder Transition during Layer-by-Layer Growth of Indium Selenide Zhi Chen, Mingzi Sun, Haohan Li, Bolong Huang*, and Kian Ping Loh**Nano Letters, (2023), DOI:10.1021/acs.nanolett.2c04785 Pressure driven rotational isomerism in 2D hybrid perovskites Tingting Yin*, Hejin Yan, Ibrahim Abdelwahab, Yulia Lekina, Xujie Lü, Wenge Yang, Handong Sun, Kai Leng, Yongqing Cai*, Ze Xiang Shen* and Kian Ping Loh*Nature Communications, 14, 411 (2023), DOI:10.1038/s41467-023-36032-y Strain-Driven Solid-Solid Crystal Conversion in Chiral Hybrid Pseudo-Perovskites with Paramagnetic-to-Ferromagnetic Zheng, Haining; Zhang, Rongrong; Wu, Xiao; Zhang, Qihan; Wu, Zhenyue; Wong, Walter; Chen, Jingsheng; Xu, Qing-hua; Loh, Kian Ping*Journal of the American Chemical Society, Accepted (2023), DOI: Graphene oxide for photonics, electronics and optoelectronics Jiayang Wu, Han Lin, David J Moss*, Kian Ping Loh*, Baohua Jia*Nature Reviews Chemistry, (2023), DOI:10.1038/s41570-022-00458-7 Fluorinated Covalent Organic Framework-Based Nanofluidic Interface for Robust Lithium–Sulfur Batteries Kun Zhang, Xing Li, Li Ma, Fangzheng Chen, Zhongxin Chen, Yijia Yuan, Yaohua Zhao, Jinlin Yang, Jia Liu, Keyu Xie*, Kian Ping Loh*ACS nano, (2023), DOI:10.1021/acsnano.2c11300 Rational Design of Covalent Organic Frameworks as Gas Diffusion Layers for Multi‐atmosphere Lithium‐Air Batteries Xing Li, Kun Zhang, Zhen Li, Youguo Yan, Yijia Yuan, Li Ma, Keyu Xie*, Kian Ping Loh*Angewandte Chemie International Edition, 2202826(2023), DOI:10.1002/anie.202217869 Structural Colors Based on Diamond Metasurface for Information Encryption Jiteng Gu, Yan Liu, Nannan Meng, Vicknesh Sahmuganathan, Sze Chieh Tan, John Sudijono, Jiecong Tang, Eswaranand Venkatasubramanian, Abhijit Mallick, Febiana Tjiptoharson, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Siew Lang Teo, Qiang Zhu, Yunjie Chen, Ming Lin*, Zhaogang Dong*, Kian Ping Loh*Advanced Optical Materials, 2202826(2023), DOI:10.1002/adom.202202826 An old kid in the block: 2D polymeric C60 Kian Ping Loh*Science China Materials, 66, 836 (2023), DOI:10.1007/s40843-022-2357-6 Ammonia Electrosynthesis with a Stable Metal‐Free 2D Silicon Phosphide Catalyst Chade Lv, Ning Jia, Yumin Qian, Shanpeng Wang, Xuechun Wang, Wei Yu, Chuntai Liu, Hongge Pan, Qiang Zhu, Jianwei Xu, Xutang Tao, Kian Ping Loh, Can Xue, Qingyu Yan*Small, 2205959(2022), DOI:10.1002/smll.202205959 Aminosilane Molecular Layer Enables Successive Capture-Diffusion-Deposition of Ions toward Reversible Zinc Electrochemistry Lu Wang, Zhenxing Wang, Huan Li, Daliang Han, Xing Li, Feifei Wang, Jiachen Gao, Chuannan Geng, Zhicheng Zhang, Changjun Cui, Zhe Weng, Chunpeng Yang*, Kian Ping Loh*, Quan-Hong Yang*ACS nano, 17, 1, 668 (2022), DOI:10.1021/acsnano.2c09977 Organic-inorganic hybrid perovskites and their heterostructures Chuanzhao Li, Kian Ping Loh*, Kai Leng*Matter, 5, 12, 4153 (2022), DOI:10.1016/j.matt.2022.11.002 Engineering Single Atom Catalysts for Flow Production: From Catalyst Design to Reactor Understandings Zhongxin Chen, Jia Liu, Kian Ping Loh*Accounts of Materials Research, (2022), DOI:10.1021/accountsmr.2c00183 Poly-adamantane as precursor for low temperature chemical vapor deposition of nanocrystalline diamond films Jiteng Gu, Jing Lyu, Zhongxin Chen, Haisen Xu, Vicknesh Sahmuganathan, Sze Chieh Tan, John Sudijono, Jiecong Tang, Eswaranand Venkatasubramanian, Abhijit Mallick, Shuo-Wang Yang, Siew Lang Teo, Ming Lin*, Kian Ping Loh*Diamond and Related Materials, 130, 109471, (2022), DOI:10.1016/j.diamond.2022.109471 Single‐Transistor Neuron with Excitatory–Inhibitory Spatiotemporal Dynamics Applied for Neuronal Oscillations Hanxi Li, Jiayang Hu, Anzhe Chen, Chenhao Wang, Li Chen, Feng Tian, Jiachao Zhou, Yuda Zhao, Jinrui Chen, Yi Tong*, Kian Ping Loh*, Yang Xu*, Yishu Zhang*, Tawfique Hasan*, Bin Yu*Advanced Materials, 2207371 (2022), DOI:10.1002/adma.202207371 Swinging Hydrogen Evolution to Nitrate Reduction Activity in Molybdenum Carbide by Ruthenium Doping Ouwen Peng, Qikun Hu, Xin Zhou, Rongrong Zhang, Yonghua Du, Minzhang Li, Lu Ma, Shibo Xi, Wei Fu, Zong-Xiang Xu, Chun Cheng*, Zhongxin Chen*, Kian Ping Loh*ACS Catalysis, 12, 24, 15045 (2022), DOI:10.1021/acscatal.2c04584 Chirality-dependent unidirectional routing of WS2 valley photons in a nanocircuit Yang Chen, Shuhang Qian, Kai Wang*, Xiangyuan Xing, Andrew Wee, Kian Ping Loh, Bing Wang, Dong Wu, Jiaru Chu, Andrea Alu, Peixiang Lu*, Cheng-Wei Qiu*Nature Nanotechnology, 17, 11, 1178 (2022), DOI:10.1038/s41565-022-01217-x Gate-tunable resonance state and screening effects for proton-like atomic charge in graphene Mykola Telychko, Keian Noori, Hillol Biswas, Dikshant Dulal, Zhaolong Chen, Pin Lyu, Jing Li, Hsin-Zon Tsai, Hanyan Fang, Zhizhan Qiu, Zhun Wai Yap, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jing Wu, Kian Ping Loh, Michael F Crommie, Aleksandr Rodin*, Jiong Lu*Nano Letters, 22, 21, 8422 (2022), DOI:10.1021/acs.nanolett.2c02235 Bilayer separator enabling dendrite-free zinc anode with ultralong lifespan >5000 h Lu Wang, Feifei Wang, Zhe Ding, Yingxin Liu, Ziyi Zhang, Chunpeng Yang*, Kian Ping Loh, Quan-Hong Yang Green Energy & Environment, In Press (2022), DOI:10.1016/j.gee.2022.09.013 Ultrahigh loading copper single atom catalyst for palladium-free Wacker oxidation Jingting Song, Jia Liu, Kian Ping Loh, Zhongxin Chen*Chemical Research in Chinese Universities, 38, 1239 (2022), DOI:10.1007/s40242-022-2130-x The Growth Dynamics of Organic–Inorganic Metal Halide Perovskite Films Wenhui Wang, Tanmay Ghosh, Hongwei Yan, Ivan Erofeev, Kun Zhang, Kian Ping Loh, Utkur Mirsaidov*Journal of the American Chemical Society, 144, 39, 17848 (2022), DOI:10.1021/jacs.2c06022 Growth of bilayer MoTe2 single crystals with strong non-linear Hall effect Teng Ma, Hao Chen, Kunihiro Yananose, Xin Zhou, Lin Wang, Runlai Li, Ziyu Zhu, Zhenyue Wu, Qing-Hua Xu, Jaejun Yu, Cheng Wei Qiu, Alessandro Stroppa*, Kian Ping Loh* Nature Communications, 13, 5465 (2022), DOI:s41467-022-33201-3 Strain propagation in layered two-dimensional halide perovskites Jianhui Fu, Qiang Xu, Ibrahim Abdelwahab, Rui Cai, Benny Febriansyah, Tingting Yin, Kian Ping Loh, Nripan Mathews, Handong Sun, Tze Chien Sum* Science Advances, 8, 37, eabq1971 (2022), DOI:10.1126/sciadv.abq1971 Ferroelectrics-Integrated Two-Dimensional Devices toward Next-Generation Electronics Tengyu Jin, Jingyu Mao, Jing Gao, Cheng Han*, Kian Ping Loh, Andrew TS Wee, Wei Chen* ACS nano, 16, 9, 13595 (2022), DOI:10.1021/acsnano.2c07281 Probing the Origin of Chiral Charge Density Waves in the Two-Dimensional Limits Ziying Wang, Zishen Wang, Yuan Ping Feng*, and Kian Ping Loh* Nano Letters, 22, 18, 7615 (2022), DOI:10.1021/acs.nanolett.2c02723 Cobalt (III) corrole-tethered semiconducting graphdiyne film for efficient electrocatalysis of oxygen reduction reaction Jian Zeng, Tong Yang, Haomin Xu, Wei Yu, Dingguan Wang, Jing Li, Yuanping Feng, Kian Ping Loh, Jiong Lu, Jishan Wu* Materials Today Chemistry, 25, 2468 (2022), DOI:10.1016/j.mtchem.2022.100932 Giant g‐factor in Self‐Intercalated 2D TaS2 Ziying Wang, Zishen Wang, Xin Zhou, Wei Fu, Haohan Li, Chaofei Liu, Jingsi Qiao, Su Ying Quek, Chenliang Su, Yuanping Feng*, Kian Ping Loh* Small, 18, 38, 2201975 (2022), DOI:10.1002/smll.202201975 Rashba–Edelstein Effect in the h‐BN Van Der Waals Interface for Magnetization Switching Qidong Xie, Weinan Lin, Jinghua Liang, Hengan Zhou, Moaz Waqar, Ming Lin, Siew Lang Teo, Hao Chen, Xiufang Lu, Xinyu Shu, Liang Liu, Shaohai Chen, Chenghang Zhou, Jianwei Chai, Ping Yang, Kian Ping Loh, John Wang, Wanjun Jiang, Aurelien Manchon*, Hongxin Yang*, Jingsheng Chen* Advanced Materials, 34, 33, 2109449 (2022), DOI:10.1002/adma.202109449 Promoting Dinuclear‐Type Catalysis in Cu1–C3N4 Single‐Atom Catalysts Jingting Song, Zhongxin Chen, Xiangbin Cai, Xin Zhou, Gaolei Zhan, Runlai Li, Pingping Wei, Ning Yan, Shibo Xi*, Kian Ping Loh* Advanced Materials, 34, 33, 2204638 (2022), DOI:10.1002/adma.202204638 Ultrahigh Loading Copper Single Atom Catalyst for Palladium-free Wacker Oxidation Jingting Song, Jia Liu, Kian Ping Loh & Zhongxin Chen* Chemical Research in Chinese Universities, 1 (2022), DOI:10.1007/s40242-022-2130-x Giant bipolar unidirectional photomagnetoresistance Yucheng Jiang, Anpeng He, Kai Luo, Jinlei Zhang, Guozhen Liu, Run Zhao, Qing Zhang, Zhuo Wang, Chen Zhao, Lin Wang, Yaping Qi, Ju Gao, Kian Ping Loh, Andrew TS Wee, Cheng-Wei Qiu* Proceedings of the National Academy of Sciences, 119, 27, e2115939119 (2022), DOI:10.1073/pnas.2115939119 Real‐Space Investigation of the Multiple Halogen Bonds by Ultrahigh‐Resolution Scanning Probe Microscopy Dingguan Wang, Zishen Wang, Wei Liu, Siying Zhong, Yuan Ping Feng, Kian Ping Loh, Andrew Thye Shen Wee* Small, 18, 28, 2202368 (2022), DOI:10.1002/smll.202202368 Dynamic Tuning of Moiré Superlattice Morphology by Laser Modification Xinyun Wang, Yuzhou Zhao, Xiao Kong, Qi Zhang, Hong Kuan Ng, Sharon Xiaodai Lim, Yue Zheng, Xiao Wu, Kenji Watanabe, Qing-Hua Xu, Takashi Taniguchi, Goki Eda, Kuan Eng Johnson Goh, Song Jin, Kian Ping Loh, Feng Ding*, Wanxin Sun*, and Chorng Haur Sow* ACS Nano, 16, 5, 8172 (2022), DOI:10.1021/acsnano.2c01625 Giant Second-Harmonic Generation in Ferroelectric NbOI2 Ibrahim Abdelwahab, Benjamin Tilmann, Yaze Wu, David Giovanni, Ivan Verzhbitskiy, Menglong Zhu, Rodrigo Berté, Fengyuan Xuan, Leonardo de S. Menezes, Goki Eda, Tze Chien Sum, Su Ying Quek, Stefan A. Maier*, Kian Ping Loh* Nature Photonics, 16, 644 (2022), DOI:10.1038/s41566-022-01021-y Intercalation-driven ferroelectric-to-ferroelastic conversion in a layered hybrid perovskite crystal Zhenyue Wu, Shunning Li, Yasmin Mohamed Yousry, Walter P.D. Wong, Xinyun Wang, Teng Ma, Zhefeng Chen, Yao Shao, Weng Heng Liew, Kui Yao, Feng Pan*, Kian Ping Loh* Nature Communications 13, 3104 (2022), DOI:10.1038/s41467-022-30822-6 Addressing the Quantitative Conversion Bottleneck in Single-Atom Catalysis Zhongxin Chen, Jingting Song, Rongrong Zhang, Runlai Li, Qikun Hu, Pingping Wei, Shibo Xi, Xin Zhou, Nguyen Thai Thien Phuc, Duong Hai Minh, Poh Seng Lee, Xiaoxu Zhao, Ming Joo Koo, Ning Yan and Kian Ping Loh* Nature Communications 13, 2807 (2022), DOI:10.1038/s41467-022-30551-w Constructing Ambivalent Imidazopyridinium-linked Covalent Organic Frameworks Xing Li, Kun Zhang, Gang Wang, Yijia Yuan, Gaolei Zhan, Tanmay Ghosh, Walter P.D. Wong, Fangzheng Chen, Hai-Sen Xu, Utkur Mirsaidov, Keyu Xie, Junhao Lin* and Kian Ping Loh* Nature Synthesis 1, 382–392 (2022), DOI:10.1038/s44160-022-00071-y Sub-angstrom noninvasive imaging of atomic arrangement in 2D hybrid perovskites Mykola Telychko, Shayan Edalatmanesh, Kai Leng, Ibrahim Abdelwahab, Na Guo, Chun Zhang, Jesús I. Mendieta-Moreno, Matyas Nachtigall, Jing Li, Kian Ping Loh*, Pavel Jelínek*, Jiong Lu* Science Advances, 8, 17 (2022), DOI:10.1126/sciadv.abj0395 An Ion Sieving Conjugated Microporous Thermoset Ultrathin Membrane for High-Performance Li-S Battery Wei Liu, Kun Zhang, Li Ma, Ruiqi Ning, Zhongxin Chen, Jing Li, Youguo Yan, Tongtong Shang, Zhiyang Lyu, Zhen Li*, Keyu Xie*, Kian Ping Loh* Energy Storage Materials, 49, 1-10 (2022), DOI:10.1016/j.ensm.2022.03.051 Data-driven discovery of high performance layered van der Waals piezoelectric NbOI2 Yaze Wu, Ibrahim Abdelwahab, Ki Chang Kwon, Ivan Verzhbitskiy, Lin Wang, Weng Heng Liew, Kui Yao, Goki Eda, Kian Ping Loh*, Lei Shen*, Su Ying Quek* Nature Communications 13, 1884 (2022), DOI:10.1038/s41467-022-29495-y Tailoring the Coercive Field in Ferroelectric Metal-Free Perovskites by Hydrogen Bonding Hwa Seob Choi, Shunning Li, In-Hyeok Park, Weng Heng Liew, Ziyu Zhu, Ki Chang Kwon, Lin Wang, In-Hwan Oh, Shisheng Zheng, Chenliang Su, Qing-Hua Xu, Kui Yao, Feng Pan*, Kian Ping Loh* Nature Communications 13, 794 (2022), DOI:10.1038/s41467-022-28314-8 Unlocking surface octahedral tilt in two dimensional Ruddlesden-Popper perovskites Yan Shao, Wei Gao, Hejin Yan, Runlai Li, Ibrahim Abdelwahab, Xiao Chi, Lukas Rogée, Lyuchao Zhuang, Wei Fu, Shu Ping Lau, Siu Fung Yu*, Yongqing Cai*, Kian Ping Loh* and Kai Leng* Nature Communications 13, 138 (2022), DOI:10.1038/s41467-021-27747-x

推荐链接
down
wechat
bug