当前位置: X-MOL首页全球导师 海外导师 › Dai, Hongjie

个人简介

Education Harvard University, Cambridge, MA - Ph.D. in Applied Physics/Physical Chemistry, 1994. Adviser: Professor Charles Lieber. Columbia University, New York, NY - M.S. in Applied Sciences in 1991. TsingHua University, Beijing, P. R. China - B.S. in Physics in 1989. Professional Activities (1) J. G. Jackson and C. J. Wood Professor of Chemistry, Stanford University. October 2007 to present. (2) Professor of Chemistry, Stanford University. January 2006 to present. (3) Associate Professor of Chemistry, Stanford University, September 2002 to 2005. (4) Assistant Professor in the Department of Chemistry, Stanford University, September, 1997 to August, 2002. (5) 1995 to 1997, Postdoctoral Fellow, Rice University. Adviser: Professor Richard Smalley. Awards and Honors (1) NIH Director’s Pioneer Award, 2017. (2) Member of the National Academy of Sciences, 2016. (3) R & D 100 Award for the Development of Ultrafast Aluminum Ion Battery, 2016. (4) Materials Research Society (MRS) Mid-Career Researcher Award, 2016. (5) Honorary Chair Professor of National Taiwan University of Science and Technology, 2015. (6) Fellow of the American Association for the Advancement of Sciences, 2010. (7) Fellow of American Academy of Arts and Sciences, 2009. (8) The Ramabrahmam and Balamani Guthikonda Award at Columbia University, 2009. (9) American Physical Society James McGroddy Prize for New Materials, 2006. (10) Changjian Visiting Professorship, Tsinghua University, China. 2005-2008. (11) Julius Springer Prize for Applied Physics, 2004. (12) Camille Dreyfus Teacher-Scholar Award, 2002. (13) American Chemical Society Pure Chemistry Award, 2002. (14) Alfred P. Sloan Research Fellow, 2001. (15) Packard Fellowship for Science and Engineering, 1999. (16) Terman Fellowship, Stanford University, 1998. (17) Young Microscopist of the Year Award, from Molecular Imaging Co., 1998. (18) Camille and Henry Dreyfus New Faculty Award, 1997.

研究领域

Research in Professor Hongjie Dai's group has been bridging and interfacing chemistry, physics, and materials and biomedical sciences to develop advanced nanomaterials with properties useful in electronics, energy storage, nanomedicine, and more. Recent developments include fluorescence imaging of biological systems in the second near-infrared window, ultra-sensitive diagnostic assays, a fast-charging, inexpensive aluminum battery and affordable, energy efficient electrocatalysts that splits water into oxygen and hydrogen fuel. Hongjie Dai began his formal studies in physics at Tsinghua University in Beijing (B.S. 1989) and applied sciences at Columbia University (M.S. 1991). Following his doctoral work at Harvard University (Ph.D. 1994) and postdoctoral research at Rice University, he joined the Stanford faculty in 1997, and in 2007 was named J. G. Jackson and C. J. Wood Professor of Chemistry. Among various awards for his contributions to nanoscience, he has been recognized with the American Chemical Society's ACS Pure Chemistry Award, the Julius Springer Prize for Applied Physics, the American Physical Society's APS James C. McGroddy Prize for New Materials, and the Materials Research Society's MRS Mid-Career Researcher Award. He has been elected to the American Academy of Arts and Sciences, the AAAS and the National Academy of Sciences. Research in the Dai Laboratory works on the synthesis and basic understanding of carbon based nanomaterials, plasmonic materials, strongly coupled carbon-inorganic hybrid materials, novel electrocatalysts and battery materials, with applications spanning nanoelectronics, nanobiotechnolgy, nanomedicine, energy storage and electrocatalysis.

近期论文

查看导师最新文章 (温馨提示:请注意重名现象,建议点开原文通过作者单位确认)

Qinglai Yang, Zhubin Hu, Shoujun Zhu, Rui Ma, Huilong Ma, Zhuoran Ma, Hao Wan, Tong Zhu, Zhengyan Jiang, Weiqiang Liu, Liying Jiao, Haitao Sun, Yongye Liang, Hongjie Dai "Donor Engineering for NIR-II Molecular Fluorophores with Enhanced Fluorescent Performance" Journal of the American Chemical Society, 140, 1715-1724, 2018. Xiaohua Chen, Odgerel Oidovsambuu, Ping Liu, Rosslyn Grosely, Menashe Elazar, Virginia D Winn, Benjamin Fram, Zhang Boa, Hongjie Dai, Bekhbold Dashtseren, Dahgwahdorj Yagaanbuyant, Zulkhuu Genden, Naranbaatar Dashdorj, Andreas Bungert, Naranjargal Dashdorj, Jeffrey S Glenn "A novel quantitative microarray antibody capture assay identifies an extremely high hepatitis delta virus prevalence among hepatitis B virus-infected mongolians" Hepatology, 66, 1739-1749, 2017. Yeteng Zhong, Zhuoran Ma, Shoujun Zhu, Jingying Yue, Mingxi Zhang, Alexander L Antaris, Jie Yuan, Ran Cui, Hao Wan, Ying Zhou, Weizhi Wang, Ngan F Huang, Jian Luo, Zhiyuan Hu, Hongjie Dai "Boosting the down-shifting luminescence of rare-earth nanocrystals for biological imaging beyond 1500 nm" Nature Communications, 8, 737, 2017. Hao Wan, Chengfeng Merriman, Mark A Atkinson, Clive H Wasserfall, Kieran M Mcgrail, Yongye Liang, Dax Fu, Hongjie Dai "Proteoliposome-based full-length ZnT8 self-antigen for type 1 diabetes diagnosis on a plasmonic platform" Proceedings of the National Academy of Sciences, 114, 10196-10201, 2017. Xiaoyang Li, Tatiana Kuznetsova, Nicholas Cauwenberghs, Matthew Wheeler, Holden Maecker, Joseph C Wu, Francois Haddad, Hongjie Dai "Autoantibody profiling on a plasmonic nano-gold chip for the early detection of hypertensive heart disease" Proceedings of the National Academy of Sciences, 114, 7089-7094, 2017. Yi Feng, Shoujun Zhu, Alexander L. Antaris, Hao Chen, Yuling Xiao, Xiaowei Lu, Linlin Jiang, Shuo Diao, Kuai Yu, Yan Wang, Sonia Herraiz, Jingying Yue, Xuechuan Hong, Guosong Hong, Zhen Cheng, Aaron J. Hsueh, and Dai "Live imaging of follicle stimulating hormone receptors in gonads and bones using near infrared II fluorophore" Chemical Science, 8, 3703-3711, 2017. Bo Zhang, Benjamin A Pinsky, Jeyarama S Ananta, Su Zhao, Shylaja Arulkumar, Hao Wan, Malaya K Sahoo, Janaki Abeynayake, Jesse J Waggoner, Clay Hopes, Meijie Tang and Dai. "Diagnosis of Zika virus infection on a nanotechnology platform" Nature Medicine, 23, 548-550, 2017. Alexander L. Antaris, Hao Chen, Shuo Diao, Zhuoran Ma, Zhe Zhang, Shoujun Zhu, Joy Wang, Alexander X. Lozano, Quli Fan, Leila Chew, Mark Zhu, Kai Cheng, Xuechuan Hong, Zhen Cheng and Dai. "A high quantum yield molecule-protein complex fluorophore for near-infrared II imaging" Nature Communications, Published online May 19, 2017. Yi Feng, Shoujun Zhu, Alexander L. Antaris, Hao Chen, Yuling Xiao, Xiaowei Lu, Linlin Jiang, Shuo Diao, Kuai Yu, Yan Wang, Sonia Herraiz, Jingying Yue, Xuechuan Hong, Guosong Hong, Zhen Cheng, Aaron J. Hsueh and Dai. "Live imaging of follicle stimulating hormone receptors in gonads and bones using near infrared II fluorophore" Chemical Science, 8, 3703-37111, 2017. Di-Yan Wang, Chuan-Yu Wei, Meng-Chang Lin, Chun-Jern Pan, Hung-Lung Chou, Hsin-An Chen, Ming Gong, Yingpeng Wu, Chunze Yuan, Michael Angell, Yu-Ju Hsieh, Yu-Hsun Chen, Cheng-Yen Wen, Chun-Wei Chen, Bing-Joe Hwang, Chia-Chun Chen and Dai. "Advanced rechargeable aluminium ion battery with a high-quality natural graphite cathode" Nature Communications, Article number: 14283 (2017) Published February 13, 2017. Michael Angell, Chun-Jern Pan, Youmin Rong, Chunze Yuan, Meng-Chang Lin, Bing-Joe Hwang, and Dai. "High Coulombic efficiency aluminum-ion battery using an AlCl3-urea ionic liquid analog electrolyte" PNAS, 114(5):834-839, 2017. Shoujun Zhu, Qinglai Yang, Alexander L. Antaris, Jingying Yue, Zhuoran Ma, Huasen Wang, Wei Huang, Hao Wan, Joy Wang, Shuo Diao, Bo Zhang, Xiaoyang Li, Yeteng Zhong, Kuai Yu, Guosong Hong, Jian Luo, Yongye Liang, and Dai. "Molecular imaging of biological systems with a clickable dye in the broad 800- to 1,700-nm near-infrared window" PNAS, Vol. 114 No. 5; 962-967. Christelle Pomares, BoZhang, Shylaja Arulkumar, Geraldine Gonfrier, PierreMarty, Su Zhao, Steven Cheng, MeijieTang, JoseG.Montoya, and Dai. "Validation of IgG, IgM multiplex plasmonic gold platform in French clinical cohorts for the serodiagnosis and follow-up of Toxoplasma gondii infection" Elsevier, Volume 87, Issue 3, March 2017, Pages 213-218. Qinglai Yang, Zhuoran Ma, Huasen Wang, Bin Zhou, Shoujun Zhu, Yeteng Zhong, Junying Wang, Hao Wan, Alexander Antaris, Rui Ma, Xiao Zhang, Jingyi Yang, Xiaodong Zhang, Haitao Sun, Weiqiang Liu, Yongye Liang, and Dai. "Rational Design of Molecular Fluorophores for Biological Imaging in the NIR-II Window" Advanced Material, Volume 29, Issue 12 March 28, 2017 1605497 . Xiao-Dong Zhang, Huasen Wang, Alexander L. Antaris, Lulin Li, Shuo Diao, Rui Ma, Andy Nguyen, Guosong Hong, Zhuoran Ma, Joy Wang, Shoujun Zhu, Joseph M. Castellano, Tony Wyss-Coray, Yongye Liang, Jian Luo, and Dai. "Traumatic Brain Injury Imaging in the Second Near-Infrared Window with a Molecular Fluorophore" Advanced Material, 28, 6872-6879, 2016. Guosong Hong, Alexander L. Antaris, and Dai. "Near-infrared fluorophores for biomedical imaging" Nature Biomedical Engineering, 10, 1-22, 2017. X. Li, C. Pomares, G. Gonfrier, B. Koh, S. Zhu, M. Gong, J. G. Montoya, and Dai. "Multiplexed Anti-Toxoplasma IgG, IgM and IgA Assay on Plasmonic Gold Chips: Towards Making Mass Screening Possible with Dye Test Precision " Journal of Clinical Microbiology, 54, 1684-1685, 2016. Bin Liu, Yaling Li, Hao Wan, Lin Wang, Wei Xu, Shoujun Zhu, Yongye Liang, Bo Zhang, Jiatao Lou, Kun Qian and Dai. "High Performance, Multiplexed Lung Cancer Biomarker Detection on a Plasmonic Gold Chip" Adv. Funct. Mater, Volume 26, Issue 44, November 22, 2016 Pages 7994-8002 . Ming Gong, Di-Yan Wang, Chia-Chun Chen, Bing-Joe Hwang, and Dai. "A mini review on nickel-based electrocatalysts for alkaline hydrogen evolution reaction" Nano Research, 9, 28-46, 2016. Guosong Hong and Dai. "In Vivo Fluorescence Imaging in the Second Near-Infrared Window Using Carbon Nanotubes" Springer Link, 1444, 167-181, 2016.

推荐链接
down
wechat
bug