13427
当前位置: 首页   >  成果及论文
成果及论文

论文列表(*通讯作者;#共同一作;加粗姓名:S2DE组员)

@ShanghaiTech:

16. Yunlong Fan, Xing Huang, Zhichao Pan, Luming Yang, Chao Ma, Zhenghan Zhang, Khoa N. Le, Tianyang Chen, Zhichen Xu, Ling Zhang, Shuo Qiao, Tingsong Zhang, Qingqing Ji, Yu-Qing Zheng, Lei Sun, Grigorii Skorupskii, Maxx Arguilla, Yuanping Yi, Jian Li, Christopher H. Hendon, Mircea Dincă, Jin-Hu Dou. Ligand Stacking Inheritance in Conducting 2D Conjugated Metal-Organic Frameworks. Submitted.

15. Liu Chu*, Eduardo Souza de Cursi, Qingqing Ji*. Mechanical Probability Shifts by Random Stone Wales Defects in Graphene. Submitted.

14. Jialong Wang, Yue Lu, Wenzhi Quan, Jingyi Hu, Pengfei Yang, Ge Song, Jiatian Fu, You Peng, Lianming Tong, Qingqing Ji, Yanfeng Zhang. Epitaxial Growth of Monolayer WS2 Single Crystals on Au(111) Towards Direct Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Detection. Under Review.

13. Yue Lu#, Chenyu Li#, Shenbo Yang, Mingxuan Yuan, Shuo Qiao, Qingqing Ji*. Dopant-Mediated Carrier Tunneling in Short-Channel Two-Dimensional Transistors. In Revision.

12. Wenzhi Quan#, Yue Lu#, Qilong Wu, Yujin Cheng, Jingyi Hu, Zehui Zhang, Jialong Wang, Zhenzhu Li, Lili Wang, Qingqing Ji*, Yanfeng Zhang*. Substantial Energy Band Modulation of Semiconducting Hexagonal GaTe Quantum Wells by Layer Thickness and Mirror Twin Boundaries. ACS Nano 2024Accepted.

11. Xiaofan Wei#Zihan Wang#, Ziyu Wang#Yue LuQingqing Ji*, Weimin Liu*. Unveiling Spatiotemporal Diffusion of Hot Carriers Influenced by Spatial Non-uniform Hot Phonon Bottleneck Effect in Monolayer MoS2Nano Lett. 2024, Accepted.

10. Yan Yang#, Yuanyuan Qiu#, Bin Hua#, Jiliang Cai, Yile Zhang, Kecheng Cao, Xiaoqin Shen*, Qingqing Ji*Large-Domain Monolayer MoS2 Synthesis via Local-Feeding Metalorganic Chemical Vapor Deposition. ACS Mater. Lett. 2024, 6, 2802-2808.

Figure 1

9. Mingxuan Yuan, Binbin Zhang, Jiliang Cai, Jiaqi Zhang, Yue LuShuo Qiao, Kecheng Cao*, Hao Deng*, Qingqing Ji*In-Plane Ferroelectrics Enabling Reduced Hysteresis in Monolayer MoS2 TransistorsCarbon Neutral. 2024, DOI: 10.1002/cnl2.148.

Highlighted by CN 碳中和 微信公众号

8. Jiatian Fu#Chenyu Li#, Qilong Wu, Jingyi Hu, Yue Lu, Wenzhi Quan, You Peng, Xiangzhuo Wang, Pengfei Yang, Yahuan Huan, Qingqing Ji, Yanfeng Zhang. Large-Substrate-Terrace Confined Growth of Arrayed Ultrathin PtSe2 Ribbons on Step-Bunched Vicinal Au(001) Facets Towards Electrocatalytic ApplicationsSmall 2024, DOI: 10.1002/smll.202401770.

7. Shuo Qiao, Yuanyuan Qiu, Yue Lu, Zihan Wang, Mingxuan Yuan, Qingqing Ji*One-Dimensional MoS2 Nanoscrolls as Miniaturized MemoriesNano Lett. 202424, 4498-4504.

Highlighted on the homepage of ShanghaiTech University, and by the SPST wechat account.

6. Wenzhi Quan, Yue Lu, Qilong Wu, Chanjuan Shang, Chenyu Li, Jingyi Hu, Jialong Wang, Si Zhou, jijun Zhao, Qingqing Ji*, Yanfeng Zhang*. Spontaneous Line Defect-Induced Co4Te7 Superlattices on SrTO3(001) Featuring Flat BandsAdv. Funct. Mater. 2024, 2315831.

5. Fangfang Cui, Kun He, Shengqiang Wu, Hongmei Zhang, Yue Lu, Zhenzhu Li, Jingyi Hu, Shuangyuan Pan, Lijie Zhu, Yahuan Huan, Bo Li, Xidong Duan, Qingqing Ji*, Xiaoxu Zhao*, Yanfeng Zhang*. Stoichiometry-Tunable Synthesis and Magnetic Property Exploration of Two-dimensional Chromium SelenidesACS Nano 202418, 6276-6285.

4. Xianyuan Jiang, Qilin Zhou, Yue Lu, Hao Liang, Qi Wei, Mengling Pan, Wenzhuo Li, Xin Wen, Xingzhi Wang, Wei Zhou, Danni Yu, Hao Wang, Ni Yin, Hao Chen, Hansheng Li, Ting Pan, Mingyu Ma, Gaoqi Liu, Wenjia Zhou, Zhenhuang Su, Qi Chen, Fengjia Fan, Fan Zheng, Xingyu Gao, Qingqing Ji*, Zhijun Ning*. Surface Heterojunction Based on n-Type Low Dimensional Perovskite Film for Highly Efficient Perovskite Tandem Solar CellsNatl. Sci. Rev. 2024, 11, nwae055.

Highlighted on the homepage of ShanghaiTech University, and by the SPST Wechat account.

3. Danni Yu, Mengling Pan, Gaoqi Liu, Xianyuan Jiang, Xin Wen, Wenzhuo Li, Shaojie Chen, Wenjia Zhou, Hao Wang, Yue Lu, Mingyu Ma, Zihao Zang, Peihong Cheng, Qingqing Ji, Fan Zheng, Zhijun Ning. Electron-Withdrawing Organic Ligand for High Efficiency All-Perovskite Tandem Solar CellsNat. Energy 2024, 9, 298-307.

2. You Peng, Lijie Zhu, Chenyu Li, Jingyi Hu, Yue Lu, Jiatian Fu, Fangfang Cui, Xiangzhuo Wang, Anyuan Cao, Qingqing Ji, Yahuan Huan, Yanfeng Zhang. Highly Stable Vertically Oriented 2H-NbS2 Nanosheets on Carbon Nanotube Films towards Superior Electrocatalytic ActivityAdv. Energy Mater. 202414, 2302510. (Inside Front Cover)

1. Zihan Wang#, Yan Yang#, Bin Hua, Qingqing Ji*Synthetic Two-Dimensional Electronics for Transistor ScalingFront. Phys. 202318, 63601. (Invited review for a special issue on "Two-dimensional Materials for Optoelectronics")Prior to ShanghaiTech:

1. Qingqing Ji, Cong Su, Nannan Mao, Xuezeng Tian, Juan-Carlos Idrobo, Jianwei Miao, William A. Tisdale, Alex Zettl, Ju Li, Jing Kong. Revealing the Brønsted-Evans-Polanyi Relation in Halide-Activated Fast MoS2 Growth Towards Millimeter-Sized 2D CrystalsSci. Adv. 20217, eabj3274.

2. Mengxing Sun, Jingzhen Li, Qingqing Ji*, Yuxuan Lin, Jiangtao Wang, Cong Su, Ming-Hui Chiu, Yilin Sun, Huayan Si, Tomás Palacios, Jing Lu, Dan Xie*, Jing Kong*. Anomalous Heavy Doping in Chemical Vapor Deposited Titanium Trisulfide NanostructuresPhys. Rev. Mater. 20215, 094002.

3. Kunyan Zhang#, Yunfan Guo#Qingqing Ji#, Ang-Yu Lu, Cong Su, Hua Wang, Alexander A. Puretzky, David Geohegan, Xiaofeng Qian, Shiang Fang, Efthimios Kaxiras, Jing Kong, Shengxi Huang. Enhancement of van der Waals Interlayer Coupling Through Polar Janus MoSSeJ. Am. Chem. Soc. 2020142, 17499-17507.

4. Wei Sun Leong#Qingqing Ji#*, Nannan Mao#, Yimo Han, Haozhe Wang, Aaron J. Goodman, Antoine Vignon, Cong Su, Yunfan Guo, Pin-Chun Shen, Zhenfei Gao, David A. Muller, William A. Tisdale, Jing Kong*. Synthetic Lateral Metal-Semiconductor Heterostructures of Transition Metal DisulfidesJ. Am. Chem. Soc. 2018140, 12354-12358.

5. Zhenfei Gao, Qingqing Ji*, Pin-Chun Shen, Yimo Han, Wei Sun Leong, Nannan Mao, Lin Zhou, Cong Su, Jin Niu, Xiang Ji, Mahomed Mehdi Goulamaly, David A. Muller, Yongfeng Li*, Jing Kong*. In-situ Generated Volatile Precursor for CVD Growth of a Semimetallic 2D DichalcogenideACS Appl. Mater. Interfaces 201810, 34401-34408.

6. Jingjing Niu#Qingqing Ji#, Baomin Yan, Mingqiang Li, Peng Gao, Zhongfan Liu, Yanfeng Zhang, Dapeng Yu, Xiaosong Wu. Anomalous Hall Effect and Magnetic Orderings in Nanothick V5S8Phys. Rev. B 201796, 075402.

7. Qingqing Ji, Cong Li, Jingli Wang, Jingjing Niu, Yue Gong, Zhepeng Zhang, Qiyi Fang, Yu Zhang, Jianping Shi, Lei Liao, Xiaosong Wu, Lin Gu, Zhongfan Liu, Yanfeng Zhang. Metallic Vanadium Disulfide Nanosheets As a Platform Material for Multifunctional Electrode ApplicationsNano Lett. 201717, 4908-4916.

8. Qiyi Fang#, Zhepeng Zhang#Qingqing Ji#, Siya Zhu, Yu Zhang, Jianping Shi, Xiebo Zhou, Lin Gu, Qian Wang, Yanfeng Zhang. Transformation of Monolayer MoS2 into Multiphasic MoTe2: Chalcogen Atom-Exchange Synthesis RouteNano Res. 201710, 2761-2771.

9. Jianping Shi#Qingqing Ji#, Zhongfan Liu, Yanfeng Zhang. Recent Advances in Controlling Syntheses and Energy Related Applications of MX2 and MX2/Graphene HeterostructuresAdv. Energy Mater. 20166, 1600459. (Frontispiece)

10. Yu Zhang#, Qingqing Ji#, Jinxiu Wen, Jiu Li, Cong Li, Jianping Shi, Xiebo Zhou, Kebin Shi, Huanjun Chen, Yuanchang Li, Shaozhi Deng, Ningsheng Xu, Zhongfan Liu, Yanfeng Zhang. Monolayer MoS2 Dendrites on a Symmetry-Disparate SrTiO3 (001) Substrate: Formation Mechanism and Interface InteractionAdv. Funct. Mater. 201626, 3299-3305.

11. Qingqing Ji#, Yu Zhang#, Jianping Shi#, Jingyu Sun, Yanfeng Zhang, Zhongfan Liu. Morphological Engineering of CVD-Grown Transition Metal Dichalcogenides for Efficient Electrochemical Hydrogen EvolutionAdv. Mater. 201628, 6207-6212. (Inside Front Cover)

12. Qingqing Ji, Yu Zhang, Yanfeng Zhang, Zhongfan Liu. Chemical Vapor Deposition of Group-VIB Metal Dichalcogenide Monolayers: Engineered Substrates from Amorphous to Single CrystallineChem. Soc. Rev. 201544, 2587-2602. (Highly cited paper by Web of Science)

13. Qingqing Ji, Min Kan, Yu Zhang, Yao Guo, Donglin Ma, Jianping Shi, Qiang Sun, Qing Chen, Yanfeng Zhang, Zhongfan Liu. Unravelling Orientation Distribution and Merging Behavior of Monolayer MoS2 Domains on SapphireNano Lett. 201515, 198-205.

14. Qingqing Ji, Yanfeng Zhang, Teng Gao, Yu Zhang, Donglin Ma, Mengxi Liu, Yubin Chen, Xiaofen Qiao, Ping-Heng Tan, Min Kan, Ji Feng, Qiang Sun, Zhongfan Liu. Epitaxial Monolayer MoS2 on Mica with Novel PhotoluminescenceNano Lett. 2013, 13, 3870-3877. (Highly cited paper by Web of Science)


15. Xiaoxue Gao, Sidan Fu, Tao Fang, Xiaobai Yu, Haozhe Wang, Qingqing Ji, Jing Kong, Xiaoxin Wang, Jifeng Liu. Synergistic Photon Management and Strain-Induced Band Gap Engineering of Two-Dimensional MoS2 Using Semimetal Composite NanostructuresACS Appl. Mater. Interfaces 202315, 23564–23572.

16. Yunfan Guo, Enzheng Shi, Jiadi Zhu, Pin-Chun Shen, Jiangtao Wang, Yuxuan Lin, Yunwei Mao, Shibin Deng, Baini Li, Ji-Hoon Park, Ang-Yu Lu, Shuchen Zhang, Qingqing Ji, Zhe Li, Chenguang Qiu, Song Qiu, Qingwen Li, Letian Dou, Yue Wu, Jin Zhang, Tomás Palacios, Anyuan Cao & Jing Kong. Soft-Lock Drawing of Super-Aligned Carbon Nanotube Bundles for Nanometer Electrical ContactsNat. Nanotechnol. 202217, 278–284.

17. Yunfan Guo,  Yuxuan Lin, Kaichen Xie, Biao Yuan, Jiadi Zhu, Pin-Chun Shen, Ang-Yu Lu, Cong Su, Enzheng Shi, Kunyan Zhang, Changan HuangFu, Haowei Xu, Zhengyang Cai,  Ji-Hoon Park, Qingqing Ji, Jiangtao Wang,  Xiaochuan Dai, Xuezeng Tian, Shengxi Huang, Letian Dou, Liying Jiao,  Ju Li, Yi Yu, Juan-Carlos Idrobo, Ting Cao, Tomás Palacios, Jing Kong. Designing Artificial Two-Dimensional Landscapes via Atomic-Layer SubstitutionProc. Natl. Acad. Sci. USA 2021118, e2106124118.

18. Qingkai Qian, Rui Zu, Qingqing Ji, Gang Seob Jung, Kunyan Zhang, Ye Zhang, Markus J. Buehler, Jing Kong, Venkatraman Gopalan, Shengxi Huang. Chirality-Dependent Second Harmonic Generation of MoS2 Nanoscroll with Enhanced EfficiencyACS Nano 202014, 13333-13342.

19. Xiao-Tong Yuan, Chun-Xia Xu, Hong-Zhang Geng, Qingqing Ji, Luda Wang, Benqiao He, Yixuan Jiang, Jing Kong, Jianxin Li. Multifunctional PVDF/CNT/GO Mixed Matrix Membranes for Ultrafiltration and Fouling DetectionJ. Hazard. Mater. 2020, 384, 120978.

20. Nannan Mao, Xingzhi Wang, Yuxuan Lin, Bobby G. Sumpter, Qingqing Ji, Tomas Palacios, Shengxi Huang, Vincent Meunier, Mildred S. Dresselhaus, William A. Tisdale, Liangbo Liang, Xi Ling, and Jing Kong. Direct Observation of Symmetry-Dependent Electron-Phonon Coupling in Black PhosphorusJ. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 18994-19001.

21. Yunfan Guo, Pin-Chun Shen, Cong Su, Ang-Yu Lu, Marek Hempel, Yimo Han, Qingqing Ji, Yuxuan Lin, Enzheng Shi, Elaine McVay, Letian Dou, David A. Muller, Tomas Palacios, Ju Li, Xi Ling, Jing Kong. Additive Manufacturing of Patterned 2D Semiconductor through Recyclable Masked GrowthProc. Natl. Acad. Sci. USA 2019116, 3437-3442.

22. Jianping Shi, Min Hong, Zhepeng Zhang, Qingqing Ji, Yanfeng Zhang. Physical Properties and Potential Applications of Two-Dimensional Metallic Transition Metal DichalcogenidesCoord. Chem. Rev. 2018376, 1-19.

23. Jingyu Sun, Chen Lu, Yingze Song, Qingqing Ji, Xiuju Song, Qiucheng Li, Li Zhang, Yanfeng Zhang, Jing Kong, Zhongfan Liu. Recent Progress in Tailored Growth of Two-Dimensional Hexagonal Boron Nitride via Chemical Vapour DepositionChem. Soc. Rev. 201847, 4242-4257.

24. Jiangtao Wang, Xiang Jin, Zebin Liu, Guo Yu, Qingqing Ji, Haoming Wei, Jin Zhang, Ke Zhang, Dongqi Li, Zi Yuan, Jiachen Li, Peng Liu, Dr. Yang Wu, Yang Wei, Jiaping Wang, Qunqing Li, Lina Zhang, Jing Kong, Shoushan Fan, Kaili Jiang. Growing Highly Pure Semiconducting Carbon Nanotubes by Electrotwisting the HelicityNat. Catal. 20181, 326-331.

25. Zhenfei Gao, Zhiwen Jin, Qingqing Ji, Yushu Tang, Jing Kong, Liqiang Zhang, Yongfeng Li. Crumpled Graphene Prepared by a Simple Ultrasonic Pyrolysis Method for Fast PhotodetectionCarbon 2017128, 117-124.

26. Yang Mi, Zhepeng Zhang, Liyun Zhao, Shuai Zhang, Jie Chen, Qingqing Ji, Jianping Shi, Xiebo Zhou, Rui Wang, Jia Shi, Wenna Du, Zhiyong Wu, Xiaohui Qiu, Qing Zhang, Yanfeng Zhang, Xinfeng Liu. Tuning Excitonic Properties of Monolayer MoS2 with Microsphere Cavity by High-throughput Chemical Vapor Deposition MethodSmall 201713, 1701694.

27. Zhepeng Zhang, Jingjing Niu, Pengfei Yang, Yue Gong, Qingqing Ji, Jianping Shi, Qiyi Fang, Shaolong Jiang, He Li, Xiebo Zhou, Lin Gu, Xiaosong Wu, Yanfeng Zhang. Van der Waals Epitaxial Growth of Two-Dimensional Metallic Vanadium Diselenide Single Crystals and Its Extra-High Electrical ConductivityAdv. Mater. 201729, 1702359.

28. Zhepeng Zhang, Xujing Ji, Jianping Shi, Xiebo Zhou, Shuai Zhang, Yue Hou, Yue Qi, Qiyi Fang, Qingqing Ji, Yu Zhang, Min Hong, Pengfei Yang, Xinfeng Liu, Qing Zhang, Lei Liao, Chuanhong Jin, Zhongfan Liu, Yanfeng Zhang. Direct Chemical Vapor Deposition Growth and Band Gap Characterization of MoS2/h-BN van der Waals Heterostructures on Au FoilsACS Nano 201711, 4328-4336.

29. Jianping Shi, Rui Tong, Xiebo Zhou, Yue Gong, Zhepeng Zhang, Qingqing Ji, Yu Zhang, Qiyi Fang, Lin Gu, Xina Wang, Zhongfan Liu, Yanfeng Zhang. Temperature-Mediated Selective Growth of MoS2/WS2 and WS2/MoS2 Vertical Stacks on Au Foils for Direct Photocatalytic ApplicationsAdv. Mater. 201628, 10664-10672.

30. Jianping Shi, Xiebo Zhou, Gao‐Feng Han, Mengxi Liu, Donglin Ma, Jingyu Sun, Cong Li, Qingqing Ji, Yu Zhang, Xiuju Song, Xing‐You Lang, Qing Jiang, Zhongfan Liu, Yanfeng Zhang. Narrow‐Gap Quantum Wires Arising from the Edges of Monolayer MoS2 Synthesized on GrapheneAdv. Mater. Interfaces. 20163, 1600332.

31. Xiebo Zhou, Yue Qi, Jianping Shi, Jingjing Niu, Mengxi Liu, Guanhua Zhang, Qiucheng Li, Zhepeng Zhang, Min Hong, Qingqing Ji, Yu Zhang, Zhongfan Liu, Xiaosong Wu, Yanfeng Zhang. Modulating the Electronic Properties of Monolayer Graphene Using a Periodic Quasi-One-Dimensional Potential Generated by Hex-Reconstructed Au (001)ACS Nano 201610, 7550-7557.

32. Cong Li, Yu Zhang, Qingqing Ji, Jianping Shi, Zhaolong Chen, Xiebo Zhou, Qiyi Fang, Yanfeng Zhang. Substrate Effect on the Growth of Monolayer Dendritic MoS2 on LaAlO3 (100) and Its Electrocatalytic Applications2D Mater20163, 035001.

33. Xiebo Zhou, Jianping Shi, Yue Qi, Mengxi Liu, Donglin Ma, Yu Zhang, Qingqing Ji, Zhepeng Zhang, Cong Li, Zhongfan Liu, Yanfeng Zhang. Periodic Modulation of the Doping Level in Striped MoS2 SuperstructuresACS Nano 201610, 3461-3468.

34. Ke Chen, Cong Li, Zhaolong Chen, Liurong Shi, Sathish Reddy, Huan Meng, Qingqing Ji, Yanfeng Zhang, Zhongfan Liu. Bioinspired Synthesis of CVD Graphene Fakes and Graphene-Supported Molybdenum Sulfide Catalysts for Hydrogen Evolution Reaction. Nano Res. 20169, 249-259.

35. Xuefeng Liu, Hongyi Yu, Qingqing Ji, Zhihan Gao, Shaofeng Ge, Jun Qiu, Zhongfan Liu, Yanfeng Zhang, Dong Sun. An Ultrafast Terahertz Probe of the Transient Evolution of the Charged and Neutral Phase of Photo-Excited Electron-Hole gas in a Monolayer Semiconductor2D Mater. 20163, 014001.

36. Ke Chen, Cong Li, Liurong Shi, Teng Gao, Xiuju Song, Alicja Bachmatiuk, Zhiyu Zou, Bing Deng, Qingqing Ji, Donglin Ma, Hailin Peng, Zuliang Du, Mark Hermann Rümmeli, Yanfeng Zhang, Zhongfan Liu. Growing Three-Dimensional Biomorphic Graphene Powders Using Naturally Abundant Diatomite Templates Towards High Solution ProcessabilityNat. Commun. 20167, 13440.

37. Jiu Li, Qingqing Ji, Saisai Chu, Yanfeng Zhang, Yan Li, Qihuang Gong, Kaihui Liu, Kebin Shi. Tuning the Photo-Response in Monolayer MoS2 by Plasmonic Nano-AntennaSci. Rep. 20166, 23626.

38. Jianping Shi, Mengxi Liu, Jinxiu Wen, Xibiao Ren, Xiebo Zhou, Qingqing Ji, Donglin Ma, Yu Zhang, Chuanhong Jin, Huanjun Chen, Shaozhi Deng, Ningsheng Xu, Zhongfan Liu, Yanfeng Zhang. All Chemical Vapor Deposition Synthesis and Intrinsic Bandgap Observation of MoS2/Graphene HeterostructuresAdv. Mater. 201527, 7086-7092.

39. Donglin Ma, Jianping Shi, Qingqing Ji, Ke Chen, Jianbo Yin, Yuanwei Lin, Yu Zhang, Mengxi Liu, Qingliang Feng, Xiuju Song, Xuefeng Guo, Jin Zhang, Yanfeng Zhang, Zhongfan Liu. A Universal Etching-Free Transfer of MoS2 Films for Applications in PhotodetectorsNano Res. 20158, 3662-3672.

40. Jingyu Sun, Yubin Chen, Xin Cai, Bangjun Ma, Zhaolong Chen, Manish Kr. Priydarshi, Ke Chen, Teng Gao, Xiuju Song, Qingqing Ji, Xuefeng Guo, Dechun Zou, Yanfeng Zhang, Zhongfan Liu. Direct Low-Temperature Synthesis of Graphene on Various Glasses by Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition for Versatile, Cost-Effective ElectrodesNano Res. 20158, 3496-3504.

41. Jingxin Cheng, Tao Jiang, Qingqing Ji, Yu Zhang, Zhiming Li, Yuwei Shan, Yanfeng Zhang, Xingao Gong, Weitao Liu, Shiwei Wu. Kinetic Nature of Grain Boundary Formation in As-Grown MoS2 MonolayersAdv. Mater. 201527, 4069-4074.

42. Teng Gao, Xiuju Song, Huiwen Du, Yufeng Nie, Yubin Chen, Qingqing Ji, Jingyu Sun, Yanlian Yang, Yanfeng Zhang, Zhongfan Liu. Temperature-Triggered Chemical Switching Growth of In-Plane and Vertically Stacked Graphene-Boron Nitride HeterostructuresNat. Commun. 20156, 6835. (Highly cited paper by Web of Science)

43. Jianping Shi, Xiaona Zhang, Donglin Ma, Jianbao Zhu, Yu Zhang, Zhenxi Guo, Yu Yao, Qingqing Ji, Xiuju Song, Yanshuo Zhang, Cong Li, Zhongfan Liu, Wenguang Zhu, Yanfeng Zhang. Substrate Facet Effect on the Growth of Monolayer MoS2 on Au FoilsACS Nano 20159, 4017-4025.

44. Yanshuo Zhang, Jianping Shi, Gao-Feng Han, Minjie Li, Qingqing Ji, Donglin Ma, Yu Zhang, Cong Li, Xing-You Lang, Yanfeng Zhang, Zhongfan Liu. Chemical Vapor Deposition of Monolayer WS2 Nanosheets on Au Foils towards Direct Application in Hydrogen EvolutionNano Res. 20158, 2881-2890.

45. Zhiyu Zou, Xiuju Song, Ke Chen, Qingqing Ji, Yanfeng Zhang, Zhongfan Liu. Uniform Single-Layer Graphene Growth on Recyclable Tungsten FoilsNano Res. 2015, 8, 592-599.

46. Jianping Shi, Yang Yang, Yu Zhang, Donglin Ma, Wei Wei, Qingqing Ji, Yanshuo Zhang, Xiuju Song, Teng Gao, Cong Li, Xinhe Bao, Zhongfan Liu, Qiang Fu, Yanfeng Zhang. Monolayer MoS2 Growth on Au Foils and On‐Site Domain Boundary ImagingAdv. Funct. Mater. 201425, 842-849.

47. Jianping Shi, Donglin Ma, Gao-Feng Han, Yu Zhang, Qingqing Ji, Teng Gao, Jingyu Sun, Xiuju Song, Cong Li, Yanshuo Zhang, Xing-You Lang, Yanfeng Zhang, Zhongfan Liu. Controllable Growth and Transfer of Monolayer MoS2 on Au Foils and Its Potential Application in Hydrogen Evolution ReactionACS Nano 20148, 10196-10204. (Highly cited paper by Web of Science)

48. Yu Zhang, Qingqing Ji, Gao-Feng Han, Jing Ju, Jianping Shi, Donglin Ma, Jingyu Sun, Yanshuo Zhang, Minjie Li, Xing-You Lang, Yanfeng Zhang, Zhongfan Liu. Dendritic, Transferable, Strictly Monolayer MoS2 Flakes Synthesized on SrTiO3 Single Crystals for Efficient Electrocatalytic ApplicationsACS Nano 20148, 8617-8624.

49. Donglin Ma, Mengxi Liu, Teng Gao, Cong Li, Jingyu Sun, Yufeng Nie, Qingqing Ji, Yu Zhang, Xiuju Song, Yanfeng Zhang, Zhongfan Liu. High-Quality Monolayer Graphene Synthesis on Pd Foils via the Suppression of Multilayer Growth at Grain BoundariesSmall 201410, 4003-4011.

50. Mengxi Liu, Yabo Gao, Yanfeng Zhang, Yu Zhang, Donglin Ma, Qingqing Ji, Teng Gao, Yubin Chen, Zhongfan Liu. Single and Polycrystalline Graphene on Rh(111) Following Different Growth MechanismsSmall 20139, 1360-1366.

51. Yu Zhang, Yanfeng Zhang, Qingqing Ji, Jing Ju, Hongtao Yuan, Jianping Shi, Teng Gao, Donglin Ma, Mengxi Liu, Yubin Chen, Xiuju Song, Harold Y Hwang, Yi Cui, Zhongfan Liu. Controlled Growth of High-Quality Monolayer WS2 Layers on Sapphire and Imaging Its Grain BoundaryACS Nano 20137, 8963-8971. (Highly cited paper by Web of Science)

52. Yu Zhang, Yanfeng Zhang, Donglin Ma, Qingqing Ji, Wei Fang, Jianping Shi, Teng Gao, Mengxi Liu, Yabo Gao, Yubin Chen, Limei Xu, Zhongfan Liu. Mn Atomic Layers under Inert Covers of Graphene and h-BN Prepared on Rh (111)Nano Res. 20136, 887-896.

53. Donglin Ma, Yanfeng Zhang, Mengxi Liu, Qingqing Ji, Teng Gao, Yu Zhang, Zhongfan Liu. Clean Transfer of Graphene on Pt Foils Mediated by a Carbon Monoxide Intercalation ProcessNano Res. 20136, 671-678.

54. Mengxi Liu, Yanfeng Zhang, Yubin Chen, Yabo Gao, Teng Gao, Donglin Ma, Qingqing Ji, Yu Zhang, Cong Li, Zhongfan Liu. Thinning Segregated Graphene Layers on High Carbon Solubility Substrates of Rh Foils by Tuning the Quenching ProcessACS Nano 20126, 10581-10589.

55. Yanfeng Zhang, Teng Gao, Yabo Gao, Shubao Xie, Qingqing Ji, Kai Yan, Hailin Peng, Zhongfan Liu. Defect-like Structures of Graphene on Copper Foils for Strain Relief Investigated by High-Resolution Scanning Tunneling MicroscopyACS Nano 20115, 4014-4022.


专利申请

1. 张艳锋张哲朋纪清清一种制备过渡金属硫属化合物纳米薄片的方法和二硫化钒、二硒化钒纳米薄片中国发明专利, CN107445204A, 2017-12-08.

2. 张艳锋,杨鹏飞,纪清清,李聪. 一种利用金属性过渡金属硫属化合物制备超级电容器电极的方法中国发明专利, CN107452516A, 2017-12-08.

3. Jing Kong, Qingqing Ji, Zhenfei Gao. In Situ Generation of Gaseous Precursors for Chemical Vapor Deposition of a Chalcogenide. US Patent App. 16/382,407, 2019.

4. 纪清清,杨衍,花斌. 一种硫化钼二维材料的制备方法. 中国发明专利,CN117144478A, 2023-12-01.

5. 纪清清,乔朔. 一种二硫化钼纳米卷及其制备方法和应用. 中国发明专利,CN117524845A, 2024-02-06.

6. 纪清清,裘元园,濮超丹,赵卓. 一种电荷存储器件及其制备方法. 中国发明专利,CN118099224A,2024-05-28.