9145
当前位置: 首页   >  成果及论文
成果及论文

1.       Jianfeng Zhu, Ying Wang, Da Huo, Qingqing Ding*, Zhenda Lu*, Yong Hu*, Epitaxial growth of gold on silver nanoplates for imaging-guided photothermal therapy, Materials Science & Engineering C, doi.org/10.1016/j.msec.2019.110023

2.       Da Huo, Jianfeng Zhu, Guojun Chen, Qian Chen, Chao Zhang, Xingyu Luo, Wei Jiang, Xiqun Jiang*, Zhen Gu*, Yong Hu*, Eradication of unresectable liver metastasis through induction of tumour specific energy depletion, Nature Communications, 2019, 10:3051

3.       Donglin Xia, Peipei Xu, Xingyu Luo, Jianfeng Zhu, Haiying Gu,* Da Huo,* Yong Hu,* Overcoming Hypoxia by Multistage Nanoparticle Delivery System to Inhibit Mitochondrial Respiration for Photodynamic Therapy, Advanced Functional Materials, 2019, 29(13) 1807294

4.       Sen Liu  Xingyu Luo  Shiyi Liu  Peipei Xu*,  Jianquan Wang*,  Yong Hu*, Acetazolamide‐Loaded pH‐Responsive Nanoparticles Alleviating Tumor Acidosis to Enhance Chemotherapy Effects, Macromolecular Bioscience, 2018, https://doi.org/10.1002/mabi.201800366

5.       Luyao Xia, Chao Zhang, Min Li, Kaiyu Wang, Yushan Wang, Peipei Xu, Yong Hu*, Nitroxide-radicals–modified gold nanorods for in vivo CT/MRI-guided photothermal cancer therapy, Int J Nanomedicine. 2018; 13: 7123–7134.

6.       Jisong Hua, Peng Teng, Yingying Zou, Chao Zhang, Xujie Shen, Jianfeng Cai*, Yong Hu*, Small antimicrobial agents encapsulated in poly(epsilon-caprolactone)-poly(ethylene glycol) nanoparticles for treatment of S. aureus-infected wounds, Journal of Nanoparticle Research, 2018, 20: 270-282           

7.       Xinxin Fu, Jingxuan Cai, Xiang Zhang, Wen-Di Li, Haixiong Ge*, Yong Hu*, Top-down fabrication of shape-controlled, monodisperse nanoparticles for biomedical applications. Advanced drug delivery reviews, 2018, DOI:10.1016/j.addr.2018.07.006

8.       Shixuan Chen, Mark A. Carlson, Yu Shrike Zhang, Yong Hu, Jingwei Xie, Fabrication of injectable and superelastic nanofiber rectangle matrices ("peanuts") and their potential applications in hemostasis, BIOMATERIALS, 2018, 179: 46-59

9.       Chao Zhang, Jing Ren, Jian He, Yin Ding, Da Huo, Yong Hu*, Long-term monitoring of tumor-related autophagy in vivo by Fe3O4-NO center dot nanoparticles, BIOMATERIALS, 2018, 179: 186-198

10.   Donglin Xia, Hong He, Ying Wang, Kaiyu Wang, Huaqin Zuo, Haiying Gu, Peipei Xu, Yong Hu*, Ultrafast glucose-responsive, high loading capacity erythrocyte to self-regulate the release of insulin, Acta Biomaterialia, 2018, doi: https://doi.org/10.1016/j.actbio.2018.01.029

11.   Chao Zhang , Jing Ren,  Jisong Hua ,  Luyao Xia,  Jian He,  Da Huo,  Yong Hu*, Multifunctional Bi2WO6 Nanoparticles for CT-Guided Photothermal and Oxygen-free Photodynamic Therapy, ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 10(1):1132-1146

12.   Da Huo, Sen Liu, Chao Zhang, Jian He, Zhengyang Zhou, Hao Zhang, Yong Hu*, Hypoxia-Targeting, Tumor Microenvironment Responsive Nanocluster Bomb for Radical-Enhanced Radiotherapy, ACS Nano, 20172017, 11(10), 10159–10174

13.   Ma Su, Donglin Xia, Peng Teng, Alekhya Nimmagadda, Chao Zhang, Timothy Odom, Annie Cao, Yong Hu* , Jianfeng Cai*, Membrane-Active Hydantoin Derivatives as Antibiotic Agents, J. Med. Chem., 2017, 60(20):8456-8465.

14.   Chao Zhang, Xiao Cheng, Mengkun Chen, JieSheng, Jing Ren, Zhongying Jiang, Jianfeng Cai, Yong Hu*, Fluorescence guided photothermal/photodynamic ablation of tumours using pH-responsive chlorin e6-conjugated gold nanorods, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2017, 160:345-354

15.   Sen Liu, Hui Li, Luyao Xia, Peipei Xu, Yin Ding, Da Huo, Yong Hu*, Anti-RhoJ antibody functionalized Au@I nanoparticles as CT-guided tumor vessel-targeting radiosensitizers in patient-derived tumor xenograft model, Biomaterials, 2017, 141: 1-12

16.   Jiaojiao Zhao, Kun Zheng, Jingya Nan, Chao Tang, Ying Chen, Yong Hu, Synthesis and characterization of lignosulfonate-graft-poly (acrylic acid)/hydroxyethyl cellulose semi-interpenetrating hydrogels, Reactive and Functional Polymers, 2017, 115: 28-35

17.   Shanmei Yuan, Jiao Chen, Jie Sheng, Yong Hu, Zhongying Jiang, Paclitaxel-Loaded β-Cyclodextrin-Modified Poly(Acrylic Acid) Nanoparticles through Multivalent Inclusion for Anticancer TherapyMacromol. Biosci. 2016, 16, 341349

18.   Peipei Xu, Huaqin Zuo, Bing Chen, Ruju Wang, Arsalan Ahmed, Yong Hu, Jian Ouyang, Doxorubicin-loaded platelets as a smart drug delivery system: An improved therapy for lymphoma Scientific Reports, 2016, 7:42632

19.   Yanping Guan, Yi Zhou, Jie Sheng, Zhong Ying Jiang, Halydan Jumahan, Yong Hu, Preparation of ALA-loaded PLGA nanoparticles and its application in PDT treatment, J Chem Technol Biotechnol 2016; 91: 1128–1135

20.   Tao Zhu, Zhongying Jiang, Yuqiang Ma, Yong Hu, Preservation of Supported Lipid Membrane Integrity from Thermal Disruption: Osmotic Effect, ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2016, 8(9): 5857-5866

21.   Hongliang Yu, Jian He, Qian Lu, Da Huo, Shanmei Yuan, Zhengyang Zhou, Peipei Xu, Yong Hu, Anti-Fas Antibody Conjugated Nanoparticles Enhancing the Antitumor Effect of Camptothecin by Activating the FasFasL Apoptotic Pathway, ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 2995029959

22.   Peng Teng, Da Huo, Alekhya Nimmagadda, Jianfeng Wu, Fengyu She, Ma Su, Xiaoyang Lin, Jiyu Yan, Annie Cao, Chuanwu Xi, Yong Hu, Jianfeng Cai, Small Antimicrobial Agents Based on Acylated Reduced Amide Scaffold, J. Med. Chem. 2016, 59, 78777887

23.   Chao Zhang, Jing Ren, Yutong Yang, Dunhui Wang, Jian He, Da Huo, Yong Hu, Ultra-sensitive diagnosis of orthotopic patient derived hepatocellular carcinoma by Fe@graphene nanoparticles in MRI, RSC Adv., 2016, 6, 113919–113923

24.   Yi Zhou, Ruju Wang, Bing Chen, Dan Sun, Yong Hu, Peipei Xu, Daunorubicin and gambogic acid coloaded cysteamine-CdTe quantum dots minimizing the multidrug resistance of lymphoma in vitro and in vivo, International Journal of Nanomedicine 2016:11 5429–5442

25.   Huiyue Zhao, Pin Lv, Da Huo, Chao Zhang, Yin Ding, Peipei Xu, Yong Hu, Doxorubicin loaded chitosan–ZnO hybrid nanospheres combining cell imaging and cancer therapy, RSC Adv., 2015, 5, 60549-60551

26.   Hongliang Yu, Jiao Chen, Sen Liu, Qian Lu, Jian He, Zhengyang Zhou, Yong HuEnzyme sensitive, surface engineered nanoparticles for enhanced delivery of camptothecinJournal of Controlled Release, 2015, 216:111–120

27.   Arsalan Ahmed, Chao Zhang, Jian Guo, Yong Hu, Xiqun JiangFabrication and Characterization of Gd-DTPA-Loaded Chitosan–Poly(Acrylic Acid) Nanoparticles for Magnetic Resonance ImagingMacromol. Biosci. 2015, 15, 1105–1114

28.   HuiYue Zhao, Seng Liu, Jian He, Chaochao Pan, Hui Li, Zhengyang Zhou, Yin Ding, Da Huo, Hu Y*, Synthesis and application of strawberry-like Fe3O4-Au nanoparticles as CT-MR dual-modality contrast agents in accurate detection of the progressive liver disease, Biomaterials, 2015, 51:194-207

29.   A AhmedHuahua WangHongLiang Yu, Zhengyang ZhouYin DingYong Hu*, Surface engineered cyclodextrin embedded polymeric nanoparticles through host-guest interaction used for drug delivery, Chemical Engineering Science, 2015, 125: 121-128

30.   Da HuoJian He Hui LiAijun HuangHuiyue ZhaoYin DingZhengyang ZhouYong Hu*, X-ray CT guided fault-free photothermal ablation of metastatic lymph nodes with ultrafine HER-2 targeting W18O49 nanoparticles, Biomaterials, 2014, 1411):1652-1662

31.   A AhmedSeng LiuYutong Pan Shanmei YuanJian HeYong Hu*, Multicomponent Polymeric Nanoparticles Enhancing Intracellular Drug Release in Cancer Cells, Acs Applied Materials & Interface, 2014, 623):21316-21324

32.   A AhmedHongliang YuDingwan HanJingwei RaoYin DingYong Hu*, Spatiotemporally Programmable Surface Engineered Nanoparticles for Effective Anticancer Drug Delivery, Macromolecular Bioscience, 2014, 1411):1652-1662

33.   Da HuoJing DingYixiao Cui Luyao XiaHui Li, Jian HeZhengyang ZhouHongwei WangYong Hu*, X-ray CT and pneumonia inhibition properties of gold-silver nanoparticles for targeting MRSA induced pneumonia, Biomaterials, 2014, 3525):7032-7041

34.   Da Huo, Jian He, Hui Li, Haiping Yu, Tingting Shi, Yahui Feng, Zhengyang Zhou, Yong Hu*, Fabrication of Au@Ag core-shell NPs as enhanced CT contrast agents with broad antibacterial properties, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2014, 117:29-35

35.   Yin Ding, Jian GaoXiaoyu Yang, Jian He, Zhengyang Zhou, Yong Hu*, Preparation of water dispersible, fluorescent Ag–PAA–PVP hybrid nanogels and their optical properties, Advanced Powder technology, 2014, 251244-249

36.   Junlong Geng, Zhenshu Zhu, Wei Qin, Lin Ma, Yong Hu, Gagik G. Gurzadyan, Ben Zhong Tang, Bin Liu*, Near-infrared fluorescence amplified organic nanoparticles with aggregation-induced emission characteristics for in vivo imaging, Nanoscale, 6(2), 939-945, 2014

37.   Da Huo, Yong Hu*, Synthesis of gadolinium oxide and tungsten oxide co-loaded mesoporous silica nanocomposites as potent computed tomography and magnetic resonance dual-modal angiography contrast agent, Journal of controlled release, 172(1), e25, 2013

38.   Kai Li, Zhenshu Zhu, Pingqiang Cai, Rongrong Liu, Nikodem Tomczak, Dan Ding, Jie Liu, Wei Qin, Zujin Zhao, Yong Hu, Xiaodong Chen, Ben Zhong Tang, Bin Liu*, Organic Dots with Aggregation-Induced Emission (AIE Dots) Characteristics for Dual-Color Cell Tracing, Chemistry of Materials,  25(21), 4181-4187,  2013

39.   Dan Ding, Jie Liu, Guangxue Feng, Kai Li, Yong Hu, Bin Liu, Bright Far-Red/Near-Infrared Conjugated Polymer Nanoparticles for In Vivo Bioimaging, Small, 9(18), 3093-3102, 2013

40.   Dan Ding, Kai Li, Wei Qin, Ruoyu Zhan, Yong Hu, Jianzhao Liu, Ben Zhong Tang, Bin Liu*,  Conjugated Polymer Amplified Far-Red/Near-Infrared Fluorescence from Nanoparticles with Aggregation-Induced Emission Characteristics for Targeted In Vivo Imaging, Advanced Healthcare Materials, 2 (3): 500-507, 2013

41.   Da Huo, Jian He, Shangwen Yang, Zhengyang Zhou, Yong Hu*, Matthias Epple, Facile synthesis of polymer core@silver shell hybrid nanoparticles with super surface enhanced Raman scattering capability, Journal of Colloid & Interface Science, 2013 , 393 (2) :119-125

42.   Da Huo, Jian Gao, Binglei Guo, Yin Ding, Jian He, HaiPing Yu, Zhengyang Zhou, Yong Hu*, Silver nanoshells as tri-mode bactericidal agents integrating long term antibacterial, photohyperthermia and triggered Ag+ release capabilities,  RSC Advances, 3(27): 10632-10638, 2013

43.   Dan Ding, Guan Wang, Jianzhao Liu, Kai Li, Kan-Yi Pu, Yong Hu, Jason C. Y. Ng, Ben Zhong Tang*, Liu, Bin, Hyperbranched Conjugated Polyelectrolyte for Dual-modality Fluorescence and Magnetic Resonance Cancer Imaging, Small, 8(22), 3523-3530, 2012

44.   Weihao Sun, Hao Zhang, Yong Hu, Xiaolin LiSuperior anticancer efficacy of ursolic acid-loaded nanoparticles against liver cancerJournal of Gastroenterology and Hepatology, 27, 347-348, 2012

45.   Xue Wang, Changjing Chen, Da Huo, Hanqing Qian, Yin Ding, Yong Hu*, Xiqun Jiang, Synthesis of beta-cyclodextrin modified chitosan-poly(acrylic acid) nanoparticles and use as drug carriersCarbohydrate Polymers, 90(1), 361-369, 2012

46.   Rui Chen, Qi Chen, Da Huo, Yin Ding, Yong Hu*, Xiqun JiangIn situ formation of chitosan-gold hybrid hydrogel and its application for drug deliveryColloids and Surfaces B: Biointerfaces, 97, 132-137, 2012

47.   Kai Li, Dan Ding,  Da Huo, Kan-Yi Pu, Nguyen Phuong Thao Ngo, Yong Hu, Zhi Li, Bin LiuConjugated Polymer Based Nanoparticles as Dual-Modal Probes for Targeted In Vivo Fluorescence and Magnetic Resonance ImagingAdvanced Functional Materials, 22(15), 3107-3115, 2012

48.   Wei Qin, Dan Ding, Jianzhao Liu, Yuan, Zhang Wang, Yong Hu, Bin Liu, Ben Zhong Tang, Biocompatible Nanoparticles with Aggregation-Induced Emission Characteristics as Far-Red/Near-Infrared Fluorescent Bioprobes for In Vitro and In Vivo Imaging ApplicationsAdvanced Functional Materials, 22(4), 771-779, 2012

49.   Rutian, Li, Li Xie, Zhenshu Zhu, Qin Liu, Yong Hu, Xiqun Jiang, Lixia Yu, Xiaoping Qian, Wanhua Guo, Yitao Ding, Baorui LiuReversion of pH-Induced Physiological Drug Resistance: A Novel Function of Copolymeric NanoparticlesPLos One, 6(9), 2011

50.   Eryun Yan, Yilong Fu, Xue Wang, Yin Ding, Hanqing Qian, Chi-Hwa Wang, Yong Hu*, Xiqun Jiang, Hollow chitosan-silica nanospheres for doxorubicin delivery to cancer cells with enhanced antitumor effect in vivo Journal of Materials Chemistry, 21(9), 3147-3155, 2011

51.   Junfei Shao, Donghui Zheng, Zhifeng Jiang, Huae Xu, Yong Hu*, Xiaolin Li, Xiaowei LuCurcumin delivery by methoxy polyethylene glycol-poly(caprolactone) nanoparticles inhibits the growth of C6 glioma cellsActa Biochimica et Biophysica Sinica, 43(4), 267-274, 2011

52.   Dan Ding, Kai Li, Zhenshu Zhu, Kan-Yi Pu, Yong Hu, Xiqun Jiang, Bin LiuConjugated polyelectrolyte-cisplatin complex nanoparticles for simultaneous in vivo imaging and drug trackingNanoscale, 3(5), 1997-2002, 2011

53.   Dan Ding, Zhenshu Zhu, Qin Liu, Jing Wang, Yong Hu, Xiqun Jiang, Baorui LiuCisplatin-loaded gelatin-poly(acrylic acid) nanoparticles: Synthesis, antitumor efficiency in vivo and penetration in tumors European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 79(1), 142-149, 2011

54.   Rui Chen, Luzhong Zhang, Jian Gao, Wei Wu, Yong Hu*, Xiqun JiangChemiluminescent Nanomicelles for Imaging Hydrogen Peroxide and Self-Therapy in Photodynamic TherapyJournal of Biomedicine and Biotechnology, 10(1155), 2011

55.   Nie, HM, Dong, ZG, Arifin, DY, Hu, Y, Wang, CH, Core/shell microspheres via coaxial  electrohydrodynamic atomization for sequential and parallel release of drugs, JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A, 95A(3): 709-716 (2010)

56.   Li, XL, Zhen, DH, Lu, XW, Xu, HE, Shao, Y, Xue, QP, Hu, Y, Liu, BR, Sun, WH, Enhanced cytotoxicity and activation of ROS-dependent c-Jun NH2-terminal kinase and caspase-3 by low doses of tetrandrine-loaded nanoparticles in Lovo cells - A possible Trojan strategy against cancer, EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICS AND BIOPHARMACEUTICS, 75(3): 334-340 (2010)

57.   Xie, JW, Lei, CL, Hu, Y, Gay, GK, Bin Jamali, NH, Wang, CH, Nanoparticulate Formulations for Paclitaxel Delivery Across MDCK Cell Monolayer, CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN, 16(21):   2331-2340, (2010)

58.   Ding, Y, Bian, XC, Yao, W, Li, RT, Ding, D, Hu, Y, Jiang, XQ, Hu, YQ, Surface-Potential-Regulated Transmembrane and Cytotoxicity of Chitosan/Gold Hybrid Nanospheres, ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2(5): 1456-1465(2010)

59.   Ding, Y, Hu, Y, Wu, W, Jiang, XQ, Polymer-assisted nanoparticulate contrast-enhancing materials, SCIENCE CHINA-CHEMISTRY, 53(3): 479-486 (2010)

60.   Hu, Y, Jiang, ZP, Chen, R, Wu, W, Jiang, XQ, Degradation and Degradation-Induced Re-Assembly of PVP-PCL Micelles, BIOMACROMOLECULES, 11(2): 481-488 (2010)

61.   Ding, Y, Chen, Q, Qian, HQ, Chen, Y, Wu, W, Hu, Y, Jiang, XQ, Gold Encapsulated Chitosan-Poly(acrylic acid) Hybrid Hollow Nanospheres, MACROMOLECULAR BIOSCIENCE, 9(12):   1272-1280 (2009)

62.   Hu, Y., Chen, Q., Ding, Y., Li, R. T., Jiang, X. Q., Liu, B. R.  Entering and Lighting Up Nuclei Using Hollow Chitosan-Gold Hybrid Nanospheres. Adv. Mater. 213639-3643 (2009)

63.   Yan, E. Y., Ding, Y., Chen, C. J., Li, R. T., Hu, Y.*, Jiang, X. Q.  Polymer/silica hybrid hollow nanospheres with pH-sensitive drug release in physiological and intracellular environments. Chemical Communications 19: 2718-2720(2009)   

64.   Chen, C. J, Deng, Y., Yan, E. Y., Hu, Y.*, Jiang, X. Q. Preparation of porous chitosan-poly(acrylic acid)-calcium phosphate hybrid nanoparticles via mineralization. Chinese Sci. Bull. 54: 3127―3136(2009)

65.   Zheng, D. H., Li, X. L., Xu, H., Lu, X. W., Hu, Y., Fan, W. X.  Study on docetaxel-loaded nanoparticles with high antitumor efficacy against malignant melanoma. Acta Biochimic et Biophysica Sinica 41(7): 578-587.(2009)  

66.   Lu, H. B., Gu, M. H., Huang, J. F., Hu, Y., Meng, X. K. In-situ polymerized nanosilica/acrylic/epoxy hybrid coating: Preparation, microstructure and properties. Science in China Series E: Technological Sciences 52(8): 2204-2209. (2009)

67.   Shao, J. F., Li, X. L., Lu, X. W., Jiang, C., Hu, Y., Li, Q. P., You, Y. P., Fu, Z.  Enhanced growth inhibition effect of Resveratrol incorporated into biodegradable nanoparticles against glioma cells is mediated by the induction of intracellular reactive oxygen species levels. Colloids & Surfaces B: Biointerfaces 72(1): 40-47. (2009)  

68.   Jiang, Z. P., Zhu, Z. S., Liu, C. J., Hu, Y., Wu, W., Jiang, X. Q. Non-enzymatic and enzymatic degradation of poly(ethylene glycol)-b-poly-(epsilon-caprolactone) diblock copolymer micelles in aqueous solution. Polymer 49(25): 5513-5519.(2008)

69.   Li, X. L., Lie, R. T., Qian, X. P., Ding, Y. T., Tu, Y. X., Guo, R., Hu, Y., Jiang, X. Q., Guo, W. H., Liu, B. R.  Superior antitumor efficiency of cisplatin-loaded nanoparticles by intratumoral delivery with decreased tumor metabolism rate. Eur. J. Pharm. Biopharm. 70(3): 726-734. (2008)  

70.   Chen, Y., Ding, D., Mao, Z. Q., He, Y. F., Hu, Y., Wu, W., Jiang, X. Q. Synthesis of Hydroxypropylcellulose-poly(acrylic acid) Particles with Semi-interpenetrating Polymer Network Structure. Biomacromolecules 9(10): 2609-2614.(2008)   

71.   Shen, X. C. ,  Zhang, L. Y., Jiang, X. Q., Hu, Y., Guo, J. Reversible surface switching of nanogel triggered by external stimuli. Angew. Chem. Int. Edit. 46 (37): 7104-7107. (2007)

72.   Hu, Y., Ding, Y.,  Ding, D., Sun, M. J., Zhang, L. Y., Jiang, X. Q., Yang, C. Z. Hollow chitosan/poly(acrylic acid) nanospheres as drug carriers, Biomacromolecules 8 (4): 1069-1076.(2007)  

73.   Hu, Y., Xie, J. W., Tong, Y. W., Wang, C. H. Effect of PEG conformation and particle size on the cellular uptake efficiency of nanoparticles with the HepG2 cells. Journal of Controlled Release 118 (1): 7-17.(2007)

74.   Ding, Y., Hu, Y., Zhang, L. Y., Chen, Y., Jiang, X. Q. Synthesis and magnetic properties of biocompatible hybrid hollow spheres. Biomacromolecules, 7 (6): 1766-1772.(2006)

75.   Hu, Y., Ding, Y., Li, Y., Jiang, X. Q., Yang, C. Z., Yang, Y. H.  Physical Stability and Lyophilization of poly (caprolactone)-b-poly(ethyleneglycol)-b-poly (caprolactone) micelles. Journal of Nanoscience and nanotechnology, 6 (9-10): 3032-3039.(2006)

76.   Hu, Y., Chen, Y., Chen, Q., Zhang, L. Y., Jiang, X. Q., Yang, C. Z.  Synthesis and stimuli-responsive properties of chitosan/poly (acrylic acid) hollow nanospheres. Polymer, 46 (26): 12703-12710.(2005)

77.   Chen, Q., Hu, Y., Chen, Y., Jiang, X. Q., Yang, Y. H. Microstructure formation and property of chitosan-poly (acrylic acid) nanoparticles prepared by macromolecular complex. Macromolecuar Bioscience 5 (10): 993-1000.(2005)

78.   Ding, Y., Hu, Y., Jiang, X. Q., Zhang, L. Y., Yang, C. Z. Polymer-Monomer Pairs as a Reaction System for Synthesis of Magnetic Hollow Fe3O4-Polymer Hybrid Nanospheres. ANGEW CHEM INT EDIT, 43: 6369-6372. (2004)

79.   Hu, Y., Zhang, L. Y., Cao, Y., Ge, H. X., Jiang, X. Q., Yang, C. Z. Degradation Behavior of Poly(ε-caprolactone)-b-Poly(ethylene glycol)-b-Poly(ε-caprolactone) Micelles in Aqueous Solution. Biomacromolecules, 5: 1756-1762.(2004)

80.   Hu, Y., Jiang, X. Q., Ding, Y., Chen, Q., Yang, C. Z.  Core-Template-Free Strategy for Preparation of Hollow Nanospheres. Advanced Materials 16(11): 933-937.(2004)

81.   Zhang, L.Y., Hu, Y., Jiang, X. Q., Yang, C. Z., Lu, W. Camptothecin derivative loaded poly(caprolactone-co-lactide)- -PEG-poly( caprolactone-co-lactide) nanoparticles as a novel anti-tumor drug delivery system, J. Control. Release 96(1): 135-148.(2004)

82.   Hu, Y,, Jiang, X. Q., Ding, Y., Zhang, L. Y., Yang, C. Z. Preparation and Drug Release Behaviors of Nimodipine-Loaded Poly(caprolactone) -Poly(ethylene oxide)-Polylactide Amphiphilic Copolymer Nanoparticles. Biomaterials 24 (13): 2395-2404.(2003)

83.   Guo, J., Jiang, X. Q., Hu, Y., Yang, C. Z. Preparation of Gd3+ Containing Polymer Complex As Novel Magnetic Resonace Signal-Enhacing Coating Material. J MATER SCI-MATER M 14 (3): 283-286.(2003)

84.   Hu, Y., Jiang, X. Q., Ding, Y., Ge, H. X., Yuan, Y. Y., Yang, C. Z. Synthesis and Characterization of Chitosan-Poly (acrylic acid) Nanoparticles. Biomaterials 23(15): 3193-3201.(2002)

85.   Ge, H. X., Hu, Y., Jiang, X. Q., Cheng, D. M., Yuan, Y. Y., Yang, C. Z.  Preparation, Characterization and Drug release Behaviors of Drug Nimodipine-Loaded Poly (ε-caprolactone)- Poly (ethylene oxide) - Poly (ε-caprolactone) Amphiphilic Triblock Copolymer Micelles. J. Pharma. Sci. 91:1463-1473.(2002)

86.   Yang, S. C, Ge, H. X., Hu, Y., Jiang, X. Q., Yang, C. Z. Doxorubicin-loaded Poly (butylcyanoacrylate) Nanoparticles Produced by Emulsifier-free Emulsion Polymerization. J. Appl. Polym. Sci. 78: 517-526.(2000)

87.   Yang, S. C., Ge, H. X., Hu, Y., Jiang, X. Q., Yang, C. Z. Formation of Positively Charged Poly (butyl cyanoacrylate) Nanoparticles Stablized with Chitosan. Colloid and Polymer Science 278: 285-292.(2000)

88.   Ge, H. X., Hu, Y., Yang, S. C., Jiang, X. Q., Yang, C. Z. Preparation , Characterization and Drug Release Behaviours of Drug-loaded ε-caprolactone/L- lactide Copolymer Nanopartilces. J. Appl. Polym. Sci. 75: 874-882.(2000)

89.   Xie, D. L., Hu, Y., Shen, Q. D., Yang, C. Z. Study of polyfunctional Carboxyl Telechelic Microspheres. J. Appl. Polym. Sci. 72: 667-676.(1999)